Predstavljanje knjige Drage Kraljevića “Revizija zla” u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

B. V.

26.03.2024.

U suor­ga­ni­za­ci­ji Istarskog ogran­ka Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka i Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula u uto­rak, 26. ožuj­ka u 18 sati, u dvo­ra­ni knjiž­ni­ce bit će pred­stav­lje­na knji­ga Drage Kraljevića „Revizija zla: Uzroci i pos­lje­di­ce pre­šu­ći­va­nja naci­fa­šis­tič­kih zlo­či­na u Italiji“. Uz auto­ra, u pro­gra­mu sudje­lu­ju Darko Dukovski, Davor Mandić i Boris Domagoj Biletić.

„Italija je tije­kom proš­lo­ga sto­lje­ća proš­la kroz teška raz­dob­lja, čija su bit­na obi­ljež­ja fašis­tič­ka dik­ta­tu­ra i muko­tr­pan pri­je­laz iz monar­hi­je u demo­krat­sku repu­bli­ku, no bez “tali­jan­sko­ga Nürberga”, bez defa­ši­za­ci­je i uz masov­nu amnes­ti­ju naci­fa­šis­tič­kih zločina(ca). Povijesna revi­zi­ja u novi­je vri­je­me zapo­če­la je pro­gla­še­njem Dana sje­ća­nja te cilja­nim zata­ji­va­njem zala koja su tali­jan­ski kolo­ni­ja­li­zam i faši­zam u XX. sto­lje­ću poči­ni­li – od Afrike do istoč­ne jadran­ske oba­le“, navo­di se u opi­su knjige.