Programi “Velika važnost malih priča” i “„Od klasika do bajke: Mali princ“ Gradske knjižnice Pazin

B. V.

14.03.2024.

Predstavljanje knji­ge “Velika važ­nost malih pri­ča” bit ć odr­ža­no u čet­vr­tak, 14. ožuj­ka u 18.30 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci Pazin. Uz auto­ri­ce, Andu Bukvić Pažin i Mariju Ott Franolić, o knji­zi će govo­ri­ti Dubravka Zima.

Čitanje veći­nom vezu­je­mo uz dom, vrtić, ško­lu, knjiž­ni­cu… No što je zapra­vo čita­nje i kak­vo ono tre­ba biti? Čitati kada, gdje, koli­ko? Samostalno ili može i u druš­tvu? Što nam pru­ža? Zašto uop­će čita­mo? Kakva je veza čita­nja, pri­ča­nja i pri­po­vi­je­da­nja? Ovo su samo neka od pita­nja koja se pojav­lju­ju dok čita­mo knji­gu i sa sva­kom novom stra­ni­com, osim odgo­vo­ra, otva­ra­ju se nova pitanja.

Već slje­de­ćeg jutra, u petak 15. ožuj­ka u 10.30 sati na pro­gra­mu je pre­da­va­nje „Od kla­si­ka do baj­ke: Mali princ“  u veli­ku dvo­ra­nu Spomen doma.

O važ­nos­ti ovog knji­žev­nog kla­si­ka govo­rit će knji­žev­na je pre­vo­di­te­lji­ca, kri­ti­čar­ka i sve­uči­liš­na lek­to­ri­ca dr.sc. Anda Bukvić Pažin i knji­žev­na je pre­vo­di­te­lji­ca, kri­ti­čar­ka i sve­uči­liš­na lek­to­ri­ca dr.sc. Dubravka Zima.

Mali princ je naj­poz­na­ti­ja nove­la fran­cu­skog pilo­ta Antoinea de Sainta- Exupéryja. Napisana je 1943., a sam je autor izra­dio ilus­tra­ci­je u knji­zi. Mladi se s ovim kla­si­kom veći­nom susre­ću kroz škol­sku lek­ti­ru no čes­to mu se vra­ća­ju i više puta. Svako čita­nje dono­si čita­te­lju nešto novo, oku skri­ve­no na prvo čita­nje. Ova fan­tas­tič­na pri­ča govo­ri o lju­ba­vi, odgo­vor­nos­ti, rados­ti, živo­tu… o stva­ri­ma koje na Zemlji nisu mogu­će. Ili pak možda jesu? Samo malo drugačije.

Knjiga je pre­ve­de­na je na broj­ne jezi­ke, doži­vje­la više izda­nja, ekra­ni­za­ci­ja… S iste­kom autor­skih pra­va pojav­lju­je se i sve više knji­ga, odnos­no sli­kov­ni­ca Mali princ.

Predavanje je bes­plat­no i, iako prvens­tve­no nami­je­nje­no sred­njo­škol­ci­ma, otvo­re­no je za svu zain­te­re­si­ra­nu jav­nost. Održava se u sklo­pu pro­jek­ta FKK-FilmKnjigaKazalište čiji je nosi­telj Gradska knjiž­ni­ca Pazin, ali u nje­mu rav­no­prav­no sudje­lu­ju i part­ne­ri su Pazinski kole­gij – Klasična gim­na­zi­ja, Gimnazija i stru­kov­na ško­la Jurja Dobrile Pazin, Centar za mla­de Alarm Pazin i Pučko otvo­re­no uči­li­šte u Pazinu. Projekt se pro­vo­di uz finan­cij­sku pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja i Istarske županije.