Projekcija filma Ermanna Olmija „Zaposlenje“ u Klubu PFT‑a

B. V.

29.03.2024.

Projekcija nagra­đi­va­ne crno­hu­mor­ne dra­me „Zaposlenje“ čiju reži­ju pot­pi­su­je Ermanno Olmi na pro­gra­mu je u petak, 29. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati u Klubu Pulske film­ske tvornice.

Redatelj inzis­ti­ra na realiz­mu nepro­fe­sij­skih glu­ma­ca dok pri­ka­zu­je druš­tve­ne pro­mje­ne i dehu­ma­ni­zi­ra­ju­će dje­lo­va­nje pos­lov­nih meto­da te moder­nih teh­no­lo­gi­ja usred tali­jan­skog gos­po­dar­skog pro­cva­ta 60′.

Mladić u nas­to­ja­nju da pomog­ne rural­noj obi­te­lji u finan­cij­skim pro­ble­mi­ma pre­ki­da redov­no ško­lo­va­nje i poku­ša­va se zapos­li­ti u veli­koj milan­skoj kor­po­ra­ci­ji. Pri tom pro­la­zi niz bizar­nih ispi­ta, a nakon što dobi­je posao, mora trpi­ti niz poni­že­nja i napre­do­va­ti tek nakon što bolje rad­no mjes­to ispraz­ni smrt kolege.

Prije pro­jek­ci­je film će naj­a­vi­ti, a pos­li­je pro­jek­ci­je će s publi­kom film ana­li­zi­ra­ti  mla­di film­ski autor i kinok­lu­baš Masimo Paris.

Ermanno Olmi rodio se u Bergamu 1931. godi­ne. Talijanski je reda­telj i sce­na­rist koji je film­sku kari­je­ru zapo­čeo rade­ći kao činov­nik u elek­tra­ni Edison-Volta koja je spon­zo­ri­ra­la film­ske i kaza­liš­ne pro­jek­te. Kroz sedam godi­na za tvrt­ku je sni­mio mno­ge doku­men­tar­ne fil­mo­ve pos­tav­ši i odgo­vor­nim za tamoš­nji film­ski odjel. Zadnji film koju je sni­mio za njih bio je ujed­no i nje­gov prvi igra­ni film Il tem­po si è fer­ma­to (1958). Nakon uspje­ha toga fil­ma Olmi je oti­šao u Milano i tamo suos­no­vao neo­vis­nu film­sku kom­pa­ni­ju Twenty Four Horses za koju je sni­mio polu­auto­bi­ograf­ski igra­ni film Il pos­to (1961). Uslijedili su Zaručnici (1963.) i Došao je čovjek (1965.), biogra­fi­ja pape Ivana XXIII koja se poka­za­la kao komer­ci­jal­no neus­pješ­na. Nakon toga posve­tio se TV fil­mo­vi­ma, vra­tiv­ši se na veli­ko plat­no tek 1978. fil­mom Stablo za klom­pe koji je osvo­jio Zlatnu pal­mu u Cannesu 1978. i sma­tra se nje­go­vim naj­bo­ljim filmom.

Njegova je karak­te­ris­ti­ka rad s glum­ci­ma ama­te­ri­ma i sni­ma­nje na auten­tič­nim loka­ci­ja­ma, a čes­to se slu­ži dugim kadro­vi­ma pri­ka­zu­ju­ći živo­te obič­nih ljudi.

Program je reali­zi­ran unu­tar pro­jek­ta Filmskog klu­ba mla­dih FeKaeM kojeg finan­cij­ski podr­ža­va Grad Pula te u surad­nji s Europskom film­skom edu­ka­tiv­nom plat­for­mom CinED i Bacačima sjenki.

Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Istarska župa­ni­ja i Zaklada Kultura nova.