Projekcija igranog filma „Slučaj Harms“ u kinu Valli i razgovor s redateljem u Klubu-knjižari Giardini 2

B. V.

18.03.2024.

Klub-knji­ža­ra Giardini 2 u surad­nji s Kinom Valli pri­ka­zu­je­mo igra­ni film Slučaj Harms u čet­vr­tak, 21. ožuj­ka. Projekcija je na ras­po­re­du u 18.45 u samom Kinu Valli a nakon fil­ma usli­je­di­ti će raz­go­vor sa reda­te­ljem Slobodanom Pešićem u pros­to­ri­ja­ma Kluba-knji­ža­re. Nastavak je to klup­skih doga­đa­nja u sklo­pu pro­gra­ma Sanjam 30.

Slobodan Pešić film­ski je i tv-reda­telj i sce­na­rist (Novi Sad, 1956). Diplomirao je film­sku reži­ju (1980.) na American University u Washingtonu. Između 1980.-’87. za Televiziju Beograd reali­zi­ra broj­ne pro­gra­me raz­li­či­ta pro­fi­la, među koji­ma se isti­ču Oliver Mandić Show, te kul­t­ni maga­zi­ni Petkom u 22. Na fil­mu debi­ti­ra namjen­skim doku­men­tar­cem Proizvodi od pru­ća (1986). Njegov prvi cje­lo­ve­čer­nji film Slučaj Harms (1988.) stil­ski je (crno-bije­lo sa seg­men­ti­ma u boji), reda­telj­ski i inter­pre­ta­cij­ski ose­bu­jan pri­kaz tra­gič­ne sud­bi­ne sovjet­skog pjes­ni­ka Daniila Ivanoviča Harmsa (Frano Lasić), i s veli­kim je uspje­hom pri­ka­zan na fes­ti­va­lu u Cannesu. Na 35. Pulskom Filmskom Festivalu film je osvo­jio Zlatnu are­nu za scenografiju.

Daniil Ivanovič Harms ili pra­vim ime­nom Daniil Ivanovič Juvačov (Sankt Peterburg, 30. pro­sin­ca 1905. – Lenjingrad, 2. velja­če 1942.), ruski je avan­gard­ni knji­žev­nik, sati­ri­čar rane sovjet­ske ere na čije je stva­ra­laš­tvo utje­cao nadre­ali­zam, apsurd i zaum­no pisa­nje. Većina je nje­go­vih dje­la izda­na u taj­nos­ti kao samizdat.

Ovaj je pro­gram pod pokro­vi­telj­stvom Zaklade Kultura nova. Vrata Kluba-knji­ža­re otvo­re­na su za posje­ti­te­lje sva­kog rad­nog dana od 9 do 20 sati, subo­tom od 9 do 14 sati, a na dan odr­ža­va­nja pro­gra­ma do ponoći.