Promocija zbirke „ja se zovem lidija deduš“ u Klub-knjižari Giardini 2 na Dan žena

B. V.

05.03.2024.

Promocija zbir­ke „ja se zovem lidi­ja deduš“ auto­ri­ce Lidije Deduš bit će odr­ža­na u petak, 8. ožuj­ka u 20 sati u Klubu-knji­ža­ri Giardini 2 povo­dom Dana žena. Razgovor s auto­ri­com vodit će Lara Osman-Grganja.

Lidija Deduš rođe­na je 1977. godi­ne, a živi, radi i piše na rela­ci­ji Varaždin – Zagreb. Osim spo­me­nu­te zbir­ke, auto­ri­ca je tri­ju zbir­ki poezi­je: Apatridi i osta­le čud­ne lič­nos­ti (Treći Trg, 2018.), Ništa od naj­av­lji­va­nog kra­ja svi­je­ta (Treći Trg, 2019.) i Razglednice iz praš­nja­ve repu­bli­ke (Jesenski i Turk, 2020.). Dobitnica je tri­ju nagra­da za poezi­ju. Za naj­bo­lji suvre­me­ni dram­ski tekst dobi­la je 2022. nagra­du Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta u Zagrebu, a iste godi­ne i nagra­du za krat­ku pri­ču na natje­ča­ju Biber.

Protagonistica ove zbir­ke, lidi­ja deduš, žena je u svo­jim četr­de­se­tim godi­na­ma, žena koja živi sama, „obič­nim“ živo­tom, ima tri mač­ke, vjež­ba jogu, u isto vri­je­me obo­ža­va slat­ko i poku­ša­va smr­ša­vje­ti, pre­zi­re pone­dje­ljak i radi kao služ­be­ni­ca u ban­ci, raz­miš­lja o živo­tu, pita se pos­to­je li dru­ga­či­ji, možda čak i bolji isho­di, čvr­sto zago­va­ra svo­je sta­vo­ve, u slo­bod­no je vri­je­me u potra­zi za savr­še­nim muškar­cem, a sve to dok se bori s ank­si­oz­no-depre­siv­nim pore­me­ća­jem. Uz lidi­ju deduš smi­je­mo se i pla­če­mo, pre­poz­na­je­mo sebe i oso­be iz svo­je oko­li­ne, u isto se vri­je­me osje­ća­mo moć­nim i nemoć­nim žena­ma, pro­živ­lja­va­mo katar­ze, ali i pono­vo pada­mo u neku vrstu komič­nog oča­ja. Seciranjem sva­kod­ne­vi­ce jed­ne žene auto­ri­ca beskom­pro­mis­no pro­pi­tu­je svoj iden­ti­tet, što i čita­te­lje poti­če na isto. Na kra­ju dana, u jed­noj se stva­ri veći­na sla­že: „svi smo mi lidi­ja deduš“!

Ovaj je pro­gram pod pokro­vi­telj­stvom Zaklade Kultura nova. Vrata Kluba-knji­ža­re otvo­re­na su za posje­ti­te­lje sva­kog rad­nog dana od 9 do 20 sati, subo­tom od 9 do 14 sati, a na dan odr­ža­va­nja pro­gra­ma do ponoći.