Pulska klasična zima: Večer francuske glazbe i Duo Loco

B. V.

05.03.2024.

Do zaklju­če­nja dru­gog izda­nja Pulske kla­sič­ne zime osta­la su još samo dva kon­cer­ta u ožuj­ku. Nakon raz­nih tema­ti­ka, ansam­ba­la i stil­skih raz­dob­lja u siječ­nju i velja­či, pre­os­ta­la dva doga­đa­nja zadr­žat će se na 20. sto­lje­ću i na veli­ka­ni­ma koji su osta­vi­li neiz­bri­siv trag u povi­jes­ti kla­sič­ne glaz­be. Ulaz na sve kon­cer­te je slobodan.

„Utorak, 5. ožuj­ka, s počet­kom u 20 sati Istarsko narod­no kaza­li­šte pos­ta­je inte­re­sant­na kuli­sa za poz­na­te pari­ške kava­ne koje su okup­lja­le umjet­ni­ke, inte­lek­tu­al­ce i filo­zo­fe pret­hod­nog sto­lje­ća. U izved­bi tri­ja Samante Stell na fla­uti, Davida Kumparea na kla­ri­ne­tu i Sandra Vešligaja na kla­vi­ru, Večer fran­cu­ske glaz­be je naziv kon­cer­ta povo­dom obi­lje­ža­va­nja 125. obljet­ni­ce rođe­nja Francisa Poulenca i Georgesa Aurica te 50. godiš­nji­ce smr­ti Dariusa Milhauda, čla­no­va fran­cu­ske gru­pe Les Six koji su zna­čaj­no utje­ca­li na broj­ne skla­da­te­lje i utka­li novi glaz­be­ni smjer u dva­de­se­tim godi­na­ma proš­lo­ga sto­lje­ća. Na pro­gra­mu je izbor nji­ho­vih naj­z­na­čaj­ni­jih djela.

„Kako se bli­ži­mo pro­lje­ću i tem­pe­ra­tu­re ras­tu, tako i pro­gram cik­lu­sa pos­ta­je tem­pe­ra­ment­ni­ji! Za pos­ljed­nje ovo­go­diš­nje puto­va­nje oda­bra­li smo atrak­tiv­nu des­ti­na­ci­ju na koju vas vodi Duo Loco, mezzo­so­pra­nis­ti­ca i violi­nis­ti­ca Alice Hoffmann i har­mo­ni­kaš Vladimir Gorup. Argentina, domo­vi­na tan­ga, iznje­dri­la je veli­kog kom­po­zi­to­ra Astora Piazzollu čiji je glaz­be­ni izri­čaj pro­ši­rio ovaj spe­ci­fi­čan ples po čita­vom svi­je­tu. To nije zaobiš­lo niti ovo dvo­je ose­buj­nih umjet­ni­ka koji u svo­jim vlas­ti­tim aran­žma­ni­ma dono­se dašak argen­tin­skog duha. Koncert se odr­ža­va u  sri­je­du 20. ožuj­ka s počet­kom u 19 sati, u Circolu Zajednice Talijana Pula, navo­de organizatori.

Ciklus Pulska kla­sič­na zima nas­tao je proš­le godi­ne iz potre­be da se kva­li­tet­nim umjet­nič­kim pro­gra­mom obo­ga­te zim­ski mje­se­ci, a na ini­ci­ja­ti­vu pet udru­ga koje dje­lu­ju na podru­čju kla­sič­ne glaz­be: Udruge Disonanca, pul­skog ogran­ka Hrvatskog druš­tva glaz­be­nih umjet­ni­ka, Organum Histriae, Istarske glaz­be­ne sce­ne mla­dih te Udruge violi­nis­ta. Ovogodišnji part­ne­ri su Arheološki muzej Istre, Zajednica Talijana Pula i Istarsko narod­no kaza­li­šte-Gradsko kaza­li­šte Pula. Pokrovitelji su Grad Pula i Turistička zajed­ni­ca Grada Pule. Producent cik­lu­sa je Diego Vitasović, vodi­te­lji­ca odno­sa s jav­noš­ću Elena Roce, a umjet­nič­ki rav­na­telj i izvr­š­ni pro­du­cent Sandro Vešligaj.