Pulski fokus: Otvorena izložba „Batina – tisućljetni svjetionik na Dunavu“ u Svetim srcima

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

14.03.2024.

Iz Arheološkog muze­ja Osijek u Pulu je sti­gla izlož­ba „Batina – tisuć­ljet­ni svje­ti­onik na Dunavu“ koja je otvo­re­na 13. ožuj­ka u gale­rij­sko izlož­be­nom pros­to­ru Sveta srca.

„S Arheološkim muze­jom Osijek ima­mo dugo­go­diš­nju surad­nju, a ova je izlož­ba nas­ta­la u surad­nji s Institutom za arhe­olo­gi­ju i s Odjelom za arhe­olo­gi­jom – HAZU“, rekao je uoči otvo­re­nja rav­na­telj Arheološkog muze­ja Istre, Darko Komšo.

Riječ je o izlož­bi u kojoj je naj­ve­ći dio posve­ćen nekro­po­li dalj­ske kulture.

Batina, koja je bila nase­lje­na već 6000 godi­na pri­je naše ere, naj­poz­na­ti­ja je po boga­tim nala­zi­ma dalj­ske gru­pe, koja je na tom podru­čju živje­la kra­jem bron­ča­nog i počet­kom željez­nog doba. Daljska gru­pa uspo­re­di­va je s našim Histrima, a i jed­ni i dru­gi pri­pa­da­ju kul­tu­ri polja sa žarama.

Kao i dru­gi pri­pad­ni­ci te kul­tu­re, i ovi iz dalj­ske gru­pe spa­lji­va­li su pokoj­ni­ke i nji­hov pepeo sahra­nji­va­li u urna­ma, tako da je u nji­ho­vim gro­bo­vi­ma pro­na­đe­na kera­mi­ka, nakit i raz­ni dru­gi pred­me­ti veli­kog arhe­olo­škog zna­ča­ja i spek­ta­ku­lar­ne ljepote.

Na izlož­bi se mogu vidje­ti i osta­ci rim­ske Batine, kada je podig­nu­ta utvr­da Ad Militare kao dio dunav­skog limesa.

„Batina je za nji­ho­vu kul­tu­ru ono što je nama Nezakcij, tako da je ovo jedan od naj­bit­ni­jih loka­li­te­ta za tu kul­tu­ru i za željez­no doba na podru­čju Europe“, rekao je Komšo i izra­zio zado­volj­stvo što izlož­ba gos­tu­je u Puli.

Tomislav Hršak, rav­na­telj Arheološkog muze­ja Osijek, istak­nuo je kako je izlož­ba rezul­tat pro­jek­ta tri ins­ti­tu­ci­je koja je zapo­če­la još 2008. godi­ne pro­jek­tom „Arheološka bašti­na Baranje“.

Riječ je o više­go­diš­njim istra­ži­va­nji­ma na Batini jer je riječ o loka­li­te­tu važ­nom za cije­lo Podunavlje: „Ovo je samo mali dio mate­ri­ja­la koji vam može­mo pre­do­či­ti, naime, tije­kom više­go­diš­njeg istra­ži­va­nja dobi­li smo jako puno mate­ri­ja­la koji se još sus­tav­no res­ta­uri­ra i sva­ki dan ima­mo sve više toga za poka­za­ti te se nadam da će nakon ove usli­je­di­ti nova izlož­ba s novim nalazima“.

Hršak je rekao kako su se ovaj veći­nom foku­si­ra­li na nekro­po­lu dalj­ske kul­tu­re, rim­ske gro­bo­ve i način živo­ta na Batini u željez­no doba i rim­skom periodu.

Marko Dizdar iz Arheološkog ins­ti­tu­ta osvr­nuo se na naziv izlož­be rekav­ši kako je Batina poput svje­ti­oni­ka – šalje sig­na­le i nala­zi se na uzvi­še­nju, iznad Dunava.

„Na Batini smo ima­li pri­li­ku pro­na­ći fan­tas­tič­ne nala­ze koji su objav­lje­ni u Sloveniji, Njemačkoj, Slovačkoj i Austriji“, istak­nuo je te zaklju­čio kako je dobra poru­ka i osta­lim kole­ga­ma je ta da su surad­nja, njen siner­gij­ski uči­nak, put kako ta arhe­olo­ška istra­ži­va­nja pre­zen­ti­ra­ti kole­ga­ma ali pri­je sve­ga javnosti.

Tino Leleković iz Odsjeka za arhe­olo­gi­ju HAZU‑a rekao je kako u Baranji, za raz­li­ku od Pule gdje prak­tič­ki hoda­mo kroz rim­sku arhi­tek­tu­ru, ima­ju tzv. skri­ve­nu arhe­olo­gi­ju, ona je pod zemljom.

„Dvadesetak gro­bo­va dalo je vri­jed­ne rezul­ta­te, oni nisu boga­ti ni spek­ta­ku­lar­ni ali nam prvi put daju uvid u obi­te­lji toga doba i peri­od kada se Rim mije­nja“, napo­me­nuo je.

Uz Tomislava Hršaka, Marka Dizdara i Tina Lelakovića, auto­ri izlož­be „Batina – tisuć­ljet­ni svje­ti­onik na Dunavu“ su i Domagoj Dujmić iz Arheološkog muze­ja Osijek, Daria Ložnjak Dizdar iz Instituta za arhe­olo­gi­ju te Petar Sekulić iz Hrvatskog res­ta­ura­tor­skog zavoda.