Breda Bizjak: „Potrebno je slaviti dobru praksu i prepoznati dobra ostvarenja“

Pulski fokus: Otvorena retrospektivna izložba Arhitektura u Istri 2013. – 2023.

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

21.03.2024.

Retrospektivna izlož­ba Arhitektura u Istri 2013. – 2023. otvo­re­na je 20. ožuj­ka na pul­skim Giardinima i prva je arhi­tek­ton­ska izlož­ba pos­tav­lje­na u jav­nom pros­to­ru Pule.

Otvorenje se odr­ža­lo kao uvod u Dane arhi­te­ka­ta 8.0 u orga­ni­za­ci­ji Društva arhi­te­ka­ta Istra u surad­nji s Hrvatskom komo­rom arhi­te­ka­ta i Udruženjem hrvat­skih arhi­te­ka­ta. Selektor izlož­be i autor poprat­nog tek­s­ta je ljub­ljan­ski arhi­tekt i ured­nik časo­pi­sa Outsider Matevž Granda.

Breda Bizjak, pred­sjed­ni­ca Društva arhi­te­ka­ta Istre, uoči otvo­re­nja izlož­be rek­la je kako na izlož­bi sudje­lu­ju auto­ri­ce i auto­ri iz cije­le Hrvatske, ne samo iz Društva arhi­te­ka­ta Istre.

Izloženo je ukup­no 34 arhi­tek­ton­skih ostva­re­nja. Tema je bilo stva­ra­nje, arhi­tek­ton­ska ostva­re­nja i pro­jek­ti koji su nas­ta­li na podru­čju Istre u zad­njih deset godina.

„Istra je zad­njih deset godi­na pod veli­kim pri­ti­skom grad­nje. Tim je važ­ni­je biti svjes­tan krh­ke rav­no­te­že izme­đu neiz­gra­đe­nog i izgra­đe­nog pros­to­ra i oču­va­nje iden­ti­te­ta u nekom pro­ce­su pri­la­go­đa­va­nja novim potre­ba­ma i novim teh­no­lo­gi­ja­ma grad­nje. Taj balans je jako lako pri­je­ći, a jako teško ga je saču­va­ti. Svakodnevno smo suoče­ni s nega­tiv­nim aspek­ti­ma grad­nje: bilo to pre­ko­mjer­na izgrad­nja, nek­va­li­tet­na grad­nja, pa i loši pro­jek­ti“, istak­nu­la je Bizjak.

Dala je odgo­vor na to zašto je oda­bra­na ta tema. Naime, kao stru­ka, čes­to su i oprav­da­no izlo­že­ni kri­ti­ka­ma zbog tak­vih situ­aci­ja, a dio odgo­vor­nos­ti mora­ju pre­uze­ti jer je to dio nji­ho­vog pos­la i dje­lo­va­nja, pojas­ni­la je.

„Potrebna je redov­na intros­pek­ci­ja kako bi poku­ša­li spri­je­či­ti neke budu­će ili ponav­lja­ti već naprav­lje­ne gre­ške, ali jed­na­ko je važ­no u tom osvr­tu pre­poz­na­ti i dobru prak­su i sla­vi­ti dobra ostva­re­nja kao što mi to danas radi­mo ovdje gdje među pro­bra­nim pro­jek­ti­ma sla­vi­mo dobru arhi­tek­tu­ru u Istri“

Izuzetno joj je dra­go da se to doga­đa upra­vo na Giardinima, našoj „zele­noj kate­dra­li“ koju gra­đa­ni toli­ko vole i kojem usko­ro sli­je­di tran­sfor­ma­ci­ja. „Nadam se da će saču­va­ti svoj zna­čaj i veli­ku vri­jed­nost zele­ni­la“, napo­me­nu­la je.

Zahvalila je Hrvatskoj komo­ri arhi­te­ka­ta, poseb­no Radojki Bunjevac, pred­sjed­ni­ci koja omo­gu­ći­la da sudje­lu­ju i bez čijih finan­ci­ja ne bi mogli te Gradu Puli na pros­to­ru za izla­ga­nje radova.

Bunjevac je rek­la kako im je izlož­ba koju su orga­ni­zi­ra­li poseb­no važ­na: „Vrsna arhi­tek­tu­ra poka­zu­je se u vrs­nom jav­nom pros­to­ru gra­da, a to je ono za što se mi arhi­tek­ti naj­češ­će bori­mo i ono što želimo“.

Dodala je kako žele da u dobro oču­va­nim pros­to­ri­ma poka­zu­ju ono naj­bo­lje od njih. „Tako ovih deset godi­na pre­sje­ka izvr­s­ne arhi­tek­tu­re zapra­vo poka­zu­je ono što su naši kole­ge naj­bo­lje napra­vi­li u pros­to­ru Istre. Mi to sla­vi­mo, mi to voli­mo, mi želi­mo da tak­ve arhi­tek­tu­re bude više i da gra­đa­ni pri­đu toj arhi­tek­tu­ri, da je pogle­da­ju na izlož­bi i da ju pre­poz­na­ju u pros­to­ru, jer samo tako može­mo diza­ti kul­tu­ru gra­đe­nja kod svih naših gra­đa­na“, istak­nu­la je.

Bunjevac sma­tra kako dobra arhi­tek­tu­ra nije samo za arhi­tek­te već za sve lju­de koji žive u ovom pros­to­ru i dola­ze u ovaj prostor.

„Zato ju veče­ras, kao i idu­ća tri dana na Danima arhi­tek­tu­re, sla­vi­mo“, zaklju­či­la je.

„Drago nam je da smo u Puli s kole­ga­ma iz Istre i što će kole­ga Jurcan veče­ras govo­ri­ti o svo­joj arhi­tek­tu­ri jer je upra­vo nagra­da Udruženja hrvat­skih arhi­te­ka­ta koju je on dobio za svo­je Malo rim­sko kaza­li­šte, moti­va­ci­ja za naš dola­zak u Pulu“, rek­la je Bunjevac.

Predsjednica Udruženja hrvat­skih arhi­te­ka­ta, Mia Roth Čerina tom je pri­li­kom izra­zi­la zado­volj­stvo što Dani arhi­te­ka­ta zapo­či­nju s izlož­bom gdje se arhi­tek­tu­ra izla­že na vanj­skom pros­to­ru selek­ti­ra­na oso­bom izva­na, iz Slovenije. „Uvijek se pos­tav­lja pita­nje ima­ju li nekak­vi pre­gle­di smis­la ili samo pro­du­ci­ra­mo. Stoga mis­lim da je izu­zet­no važ­no radi­ti tak­ve retros­pek­ti­ve i pozva­ti sudi­oni­ke ili tra­ži­ti miš­lje­nje neko­ga koji nije nepo­sre­dan sudi­onik naše arhi­tek­ton­ske sce­ne ili kon­tek­s­ta, da ponu­di jedan pogled izva­na i da tako i sami bude­mo auto­re­flek­siv­ni pre­ma ono­me što se pro­izvo­di u pros­to­ru te da dobi­je­mo argu­men­te za una­pre­đe­nje te prak­se i inzis­ti­ra­mo na tome da ona bude što bolja“, izja­vi­la je.

Iako se jako puno pro­izvo­di, sma­tra da se za ono što je kva­li­tet­no tre­ba kon­ti­nu­ira­no boriti.

Niz reali­za­ci­ja, rek­la je, pot­vr­đu­ju neka pret­hod­na priz­na­nja, što joj je dra­go: „Dio izlo­že­nih rado­va rezul­tat je arhi­tek­ton­skih natje­ča­ja još jed­ne izu­zet­no važ­ne plat­for­me u dobi­va­nju rje­še­nja za koju smo pri­si­lje­ni kon­ti­nu­ira­no se boriti“.

Smatra kako je dobro što je ta izlož­ba u suoča­va­nju sa sva­kod­ne­vi­com, da pos­tav­lja pita­nja i sudje­lu­je u odgo­ju publike.

„Pokretanjem raz­go­vo­ra i tuma­če­njem ono­ga što čini dobro izgra­đe­ni pros­tor, arhi­tek­ti, inves­ti­to­ri i koris­ni­ci pros­to­ra mogu uvi­jek stre­mi­ti boljem“, rek­la je Roth Čerina.

Na izlož­bi se mogu vidje­ti ostva­re­nja i pro­jek­ti slje­de­ćih auto­ra / autor­skih sku­pi­na: ALTER LEGO STUDIO (Maurizio Franolli, Marta Bognar, Francesco Fontani, Branko Orbanić), A.P. – ARH (Aleksandar Paris), ARHITEKTONSKI BIRO TURATO (Idis Turato), BB ARHITEKTI (Breda Bizjak), ČIKEŠ – ĆUZELA (Oliver Čikeš, Iva Ćuzela – Bilać), Aleksandar Ćelović, Emil Jurcan, KAPITEL (Goran Vareško), KOSTRENČIĆ I KREBEL ARHITEKTI (Alan Kostrenčić, Marija Pavlović, Darovan Tušek), LUK ARHITEKTI (Matija Luk, Jasmina Bašić), MOLOZERO (Dino Krizmanić, Leonid Zuban, Karin Blažina, Fabrika), ONDA ARHITEKTURA (Nika Dželalija, Ivan Jaković, Domagoj Kolonić, Franjo Kovačević, Krešimir Renić), SKROZ (Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac, Dorotea Klinčić, Petar Cvahte), STUDIO 3LHD (Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Zorislav Petrić, Dijana Vandekar, Ivana Šajn, Sanja Jasika Lovrić, Leon Lazaneo, Krunoslav Szorsen, Maja Milojević, Daša Manojlović, Uršula Juvan, Dragana Šimić, Zrinka Vrkić, Mia Andrašević, Denis Hrvatin, Ines Vlahović Mazinjanin, Goran Mraović, Hrvoje Bilandžić, Vibor Granić, Duje Katić, Kristina Marković, Tomislav Soldo, Deša Ucović), STUDIO ARCH. PEROSSA (Mario Perossa), STUDIO BOŠEVSKI I FIOLIĆ (Zoran Boševski, Željko Golubić, Nikola Škarić), TRIPTIH (Danijela Perčić Tičić, Ivana Debeljuh, Marko Perčić), ZADRUGA PRAKSA (Vjekoslav Gašparović, Helena Sterpin), X.3.M. (Maja Furlan Zimmermann, Petar Mišković).

Nakon otvo­re­nja izlož­be pret­pro­gram Dana arhi­te­ka­ta nas­ta­vio se u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja, gdje je vodi­te­lji­ca Daniela Trbović vodi­la raz­go­vor s arhi­tek­tom Emilom Jurcanom koji je govo­rio o svo­jim stu­dij­skim dani­ma u Ljubljani, radu u Puli i broj­nim projektima.