Rad „Space with no Surface“ Roberte Weissman Nagy i Christiana Pinzana uvršten u Climate Art Collection

B. V.

07.03.2024.

Video rad „Space with no Surface“ Roberte Weissman Nagy, surad­nič­ki reali­zi­ran s Chrstianom Pinzanom uvr­šten je u ber­lin­ski Climate Art Collection. Rad je već bio pre­zen­ti­ran u Venecij na Bienalu Arhitekture 2018. godine.


Climate Art Collection je nepro­fit­na ini­ci­ja­ti­va sa sje­di­štem u Berlinu koja pri­kup­lja i izla­že umjet­nič­ka dje­la na temu kli­mat­skih pro­mje­na na glo­bal­noj razini.

„Naš cilj je uči­ni­ti kli­mat­ske pro­mje­ne i pove­za­ne učin­ke vid­lji­vi­ma i opip­lji­vi­ma kroz umjet­nost. Klimatske pro­mje­ne su ovdje i stvar­ne su. Stalno se suoča­va­mo s nji­ma, i nemo­gu­će ih je izbje­ći“, navo­di se na nji­ho­vim služ­be­nim stranicama.