Radionica Cadavre exquis Ane Labudović i Dorotee Škrabo u Apoteci

B. V.

19.03.2024.

Radionica nazi­va Cadavre exqu­is pod vod­stvom Ane Labudović i Dorotee Škrabo, bit će odr­ža­na u subo­tu, 23. ožuj­ka u vod­njan­skoj Apoteci – pros­to­ru za suvre­me­nu umjetnost.

Multimedijalna radi­oni­ca Cadavre exqu­is teme­lji se na isto­ime­noj igri odnos­no nadre­alis­tič­koj crtač­koj meto­di, a osmiš­lje­na je kao kolek­tiv­ni, surad­nič­ki eks­pe­ri­ment polaz­ni­ka pod vod­stvom Ane Labudović – dizaj­ne­ri­ce (digi­tal­ni medi­ji, RISO tisak, gra­fič­ki dizajn) i edu­ka­to­ri­ce te dizaj­ne­ri­ce i vizu­al­ne umjet­ni­ce Dorotee Škrabo. Poznatu igru vodi­te­lji­ce pre­vo­de u jezik mul­ti­me­di­je s konač­nim (teško pre­dvid­lji­vim) rezul­ta­tom u ani­mi­ra­nom video formatu.

Sudionici radi­oni­ce među­sob­no crta­njem, kola­ži­ra­njem i/ili izved­bom komu­ni­ci­ra­ju u sek­ven­ca­ma odnos­no fra­me­ovi­ma na zada­nu temu ili osnov­nu ide­ju, pre­is­pi­tu­ju­ći kon­cep­te surad­nje i pri­po­vi­je­da­nja. Multimedijalna radi­oni­ca spoj je ana­log­nih i digi­tal­nih tehnika.

Radionica se odr­ža­va u subo­tu u dva blo­ka od četi­ri škol­ska sata s pauzom. Voditeljice će upoz­na­ti polaz­ni­ke s meto­dom Cadavre exqu­is i pri­mje­nom na dru­ge medi­je. U gru­pa­ma i samos­tal­no raz­ra­đi­va­ti će se kon­cep­ti, teme, digi­tal­ne teh­ni­ke videa, ani­ma­ci­je i mon­ta­že, a rezul­ta­ti dina­mič­ne radi­oni­ce biti će krat­ki video formati.

Radionica je nami­je­nje­na mla­di­ma i svi­ma koji se tako osje­ća­ju. Prijave su otvo­re­ne do pet­ka, 22. ožuj­ka u podne.

Prijavite se putem maila apoteka.info@gmail.com te nave­di­te dosa­daš­nje iskus­tvo u radu s vide­om, zvu­kom sli­kom, prem­da iskus­tvo nije pre­sud­no. Program se reali­zi­ra uz podr­šku Odjela za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.