Radionica za umirovljenike: izrada kratkog autobiografskog filma

B. V.

29.03.2024.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula orga­ni­zi­ra bes­plat­ni cik­lus radi­oni­ca izra­de krat­kog auto­bi­ograf­skog fil­ma nami­je­njen umi­rov­lje­ni­ci­ma koji žele usva­ja­ti nove vje­šti­ne i znanja.

Ciklus se sas­to­ji od tri među­sob­no pove­za­ne radi­oni­ce koje će se odr­ža­ti u Čitaonici klu­ba umi­rov­lje­ni­ka (Giardini 14) . Radionice će vodi­ti Ida Skoko, mag. art., volon­ter­ka Knjižnice.

Cilj ovog pro­gra­ma jest napra­vi­ti vlas­ti­ti auto­bi­ograf­ski film od 3 minu­te. U prvom susre­tu polaz­ni­ci će upoz­na­ti osno­ve film­sko­ga jezi­ka te kon­cep­tom auto­bi­ograf­skog fil­ma. Kroz raz­go­vor s vodi­te­lji­com radi­oni­ca doći će se do osnov­nih inte­re­sa sva­kog polaznika/ce te će ono biti okos­ni­ca sce­na­ri­ja. Za slje­de­ći susret, sva­kiu će polaz­nik dobi­ti se neko­li­ko kre­ativ­nih zada­ta­ka koje će biti potreb­no sni­mi­ti i donje­ti. Na dru­gom i tre­ćem susre­tu mon­ti­rat će se fil­mo­vi te nas­ta­vi­ti radi­ti na indi­vi­du­al­nom pris­tu­pu sva­kom fil­mu kroz zajed­nič­ki raz­go­vor. Rezultat radi­oni­ce je osob­ni doku­men­ta­rac. Potrebno je posje­do­va­ti ure­đaj za sni­ma­nje – mobi­tel ili kame­ru. Radionica je volon­ter­skog karaktera.

Ida Skoko rođe­na je 1988. godi­ne u Puli. Godine 2012. diplo­mi­ra likov­nu umjet­nost na Kraljevskoj aka­de­mi­ji likov­ne umjet­nos­ti u Haagu, a 2015. zavr­ša­va magis­te­rij Medijske umjet­nos­ti na Umjetničkoj aka­de­mi­ji u Splitu gdje para­lel­no zavr­ša­va i peda­go­ške kom­pe­ten­ci­je. Od 2017. radi kao fre­elan­cer u vlas­ti­tom obr­tu za audi­ovi­zu­al­ne dje­lat­nos­ti. Kroz Dokumentarist plus veći­nom radi za kul­tur­ne ins­ti­tu­ci­je i film­ske pro­duk­ci­je, sni­ma i mon­ti­ra video rado­ve, vodi radi­oni­ce, sura­đu­je na pro­jek­ti­ma te pru­ža pro­duk­cij­sku i teh­nič­ku podr­šku film­skim i dru­gim festivalima.

Sudjelovanje se ne pla­ća, no zbog ogra­ni­če­nog bro­ja polaz­ni­ka, pri­ja­ve su obvezne.

Informacije i prijave:

osob­no u Čitaonici klu­ba umirovljenika

kup@gkc-pula.hr

052 219 000.