Sipping Sessions – koncert harmonikašice Mije Grozdanić u crkvi Uznesenja Marijinog

B. V.

27.03.2024.

Koncert kla­sič­ne glaz­be na kojem nas­tu­pa Mia Grozdanić na suvre­me­noj kon­cert­noj har­mo­ni­ci, a u sklo­pu Sipping Sessions pro­gra­ma bit će odr­žan uto­rak, 2. trav­nja s počet­kom u 19 sati u crk­vi Uznesenja Marijinog na uspo­nu za Stari grad (kraj Hotela Peteani) u Labinu. Crkva se tako po tre­ći puta otva­ra za jav­nost kroz jedins­tve­ni kla­sič­ni glaz­be­ni pro­gram, u kojoj, izme­đu osta­log, svi zain­te­re­si­ra­ni mogu raz­gle­da­ti zbir­ku sakral­nih umjet­ni­na Porečko – pul­ske bisku­pi­je kojom uprav­lja Narodni muzej Labin.

Suvremena kon­cert­na har­mo­ni­ka je ins­tru­ment koji je ins­pi­ri­rao mno­ge emi­nent­ne skla­da­te­lje današ­nji­ce. Zahvaljujući tome, u surad­nji glaz­be­ni­ka i skla­da­te­lja nas­ta­ju nova dje­la. Postojanje kva­li­tet­ne ori­gi­nal­ne lite­ra­tu­re za odre­đe­ni ins­tru­ment ujed­no je nje­go­va afir­ma­ci­ja, a ovaj kon­cert­ni pro­gram u naj­ve­ćem dije­lu čine upra­vo ori­gi­nal­ne sklad­be pisa­ne za kon­cert­nu harmoniku.

„Ovaj kon­cert­ni pro­gram sadr­ži viso­ko kva­li­tet­na dje­la nas­ta­la u surad­nji emi­nent­nih izvo­đa­ča na kon­cert­noj har­mo­ni­ci te nagra­đi­va­nih skla­da­te­lja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Danske i Finske. Izrazito vese­li ostva­re­na surad­nju izme­đu izvo­đa­či­ce i skla­da­te­lja iz Bosne i Hercegovine, Dražanom Kosorićem, čija sklad­ba oKolo nije još izvo­đe­na u Hrvatskoj, dok sklad­ba Music of an Organic Nature, pisa­na s moguč­noš­ću izvo­đe­nja na orgu­lja­ma ili har­mo­ni­ci dan­skog skla­da­te­lja Benjamina de Murashkina uop­će nije još izvo­đe­na na har­mo­ni­ci. Skladbe afir­mi­ra­nih skla­da­te­lja iz Finske i Srbije koje se nala­ze na ovom pro­gra­mu tako­đer nisu još izvo­đe­ne u Hrvatskoj“, navo­de orga­ni­za­to­ri iz POU Labin.

Dr. art. Mia Grozdanić (1987., Pula, Hrvatska) istak­nu­ta je glaz­be­ni­ca izvan­red­ne muzi­kal­nos­ti što doka­zu­je surad­njom s emi­nent­nim hrvat­skim kom­po­zi­to­rom Davorom Bobićem koji joj je posve­tio tri dje­la, od kojih je cik­lus Godišnja doba i dje­lo Suze Sv. Lovre pra­izve­la sa Zagrebačkim solis­ti­ma. Također, jed­na je od naj­us­pješ­ni­jih har­mo­ni­ka­ških peda­go­ga u Hrvatskoj. Studij har­mo­ni­ke zavr­ši­la je na Filološko-umjet­nič­kom fakul­te­tu u Kragujevcu (Srbija) s naj­vi­šom ocje­nom, a magis­tri­ra­la na Sibelius Akademiji u Helsinkiju, tako­đer s naj­vi­šom ocje­nom. Studirala je u kla­si mr. Vojina Vasovića, Mike Väyrynena i Mattija Rantanena, priz­na­tih svjet­skih har­mo­ni­ka­ških peda­go­ga. Radila je i s Elsbeth Moser, na Hochschüle für Musik, Theater und Medien u Hannoveru (Njemačka). Umjetnički dok­to­rat zavr­ši­la je na Filološko-umjet­nič­kom fakul­te­tu u Kragujevcu s temom Komparativnost i kom­pa­ti­bil­nost Godišnjih doba P. I. Čajkovskog i D. Bobića, pod men­tor­stvom mr. Vojina Vasovića i dr. sc. Nevene Vujošević.

Snimila je nosač zvu­ka pod nazi­vom P. I. Čajkovski: Godišnja doba, op. 37a, (izda­vač: Tondak), koji je dos­tu­pan i na digi­tal­nim plat­for­ma­ma. Tijekom ško­lo­va­nja osvo­ji­la je dva­de­se­tak prvih i dru­gih nagra­da na natje­ca­nji­ma. Praizvodi dje­la pisa­na za solo har­mo­ni­ku, har­mo­ni­ku i gudač­ki orkes­tar te komor­ni sas­tav (sak­so­fon, marim­ba, har­mo­ni­ka). Među broj­nim kon­cer­ti­ma izdva­ja­ju se: nas­tup s Hrvatskim komor­nim orkes­trom pod rav­na­njem šefa diri­gen­ta Mirana Vaupotića, solis­tič­ki kon­cert na Accordionfest Estonia u Tallinu (Estonija), kon­cert na Sibelius aka­de­mi­ji u Helsinkiju (Finska), na glaz­be­noj aka­de­mi­ji u Zaragozi (Španjolska), kon­cert u Istarskom narod­nom kaza­li­štu u Puli sa Zagrebačkim solis­ti­ma, solis­tič­ki kon­cert u Velikoj kon­cert­noj dvo­ra­ni HNK u Varaždinu i kon­cert u sklo­pu 29. Internacionalnog fes­ti­va­la umjet­ni­ka har­mo­ni­ke u Kragujevcu (Srbija) uz Gradski komor­ni gudač­ki orkes­tar Šlezinger.

Pedagoškim radom se poči­nje bavi­ti još za vri­je­me stu­di­ra­nja, a nakon zavr­šet­ka stu­di­ja radi­la je kao asis­ten­ti­ca na Filološko-umjet­nič­kom fakul­te­tu u Kragujevcu, Muzičkoj aka­de­mi­ji u Puli, GŠ Ive Tijardovića u Delnicama i GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka. Od 2018. godi­ne radi u GŠ Ivana Matetića-Ronjgova Pula. Studenti i uče­ni­ci s koji­ma radi su laure­ati držav­nih i među­na­rod­nih natje­ca­nja, a neki od njih su svo­je ško­lo­va­nje nas­ta­vi­li na reno­mi­ra­nim svjet­skim glaz­be­nim akademijama.