Slušaonica Igora Zenzerovića „Yeli Yeli“ u udruzi SUP

B. V. • Fotografija Vanda PLIŠKO

26.03.2024.

Udruga SUP orga­ni­zi­ra slu­ša­oni­cu nazi­va „Yeli Yeli“ koja će biti odr­ža­na, u čet­vr­tak, 28. ožuj­ka u 20 sati u pros­to­ri­ji udru­ge SUP (pri­zem­lje lije­vo) DC‑a Rojc.

„Naš član, izved­be­ni i inter­dis­ci­pli­nar­ni umjet­nik te kul­tu­ro­log Igor Zenzerović vra­ća slu­ša­oni­cu natrag na sce­nu, narav­no sa svo­jim tipič­nim umjet­nič­kim pre­okre­tom. Sastavivši zbir­ku rijet­kih zapi­sa napje­va i glaz­be uda­lje­nih naro­da, jed­nom mje­seč­no Zenzerović gru­pu slu­ša­te­lja vodi na jedins­tve­no glaz­be­no i kul­tu­ro­lo­ško puto­va­nje. Od gla­so­va iz kaz­ni­oni­ca Mississippija, vode­nih bub­nje­va Mbuti lju­di i grle­nog pje­va­nja iz Aljaske pa sve do fas­ci­nant­nih ins­tru­me­na­ta Oceanije i jugo­is­toč­ne Azije. Slušatelji u ugod­nom ambi­jen­tu pros­to­ri­je SUP‑a ima­ju pri­li­ku ovaj čet­vr­tak upoz­na­ti se, pos­lu­ša­ti i pro­di­sku­ti­ra­ti glaz­bu i gla­so­ve koje nikad do sada nisu pos­lu­ša­li, a sva­ki mje­seč­ni susret će se foku­si­ra­ti na jed­no ple­me, lju­de ili etni­ci­tet“, navo­de organizatori.

Slušaonica „Yeli Yeli“ uni­ver­zal­nim jezi­kom glaz­be poti­če na šire­nje glaz­be­nih sen­zi­bi­li­te­ta, ali i na inter­kul­tu­ral­no razu­mi­je­va­nje a sama slu­ša­oni­ca kao oblik okup­lja­nja razvi­ja grup­no i kri­tič­ko raz­miš­lja­nje. Ulaz je slo­bo­dan, a za prvu slu­ša­oni­cu u čet­vr­tak, Zenzerović je pri­pre­mio pre­sjek glaz­be­nog oda­bi­ra svi­ju nado­la­ze­ćih slušaonica.