Soundpainting radionica 2024.

B. V.

26.03.2024.

Soundpainting radi­oni­ca 2024. nami­je­nje­na je ško­lo­va­nim i samo­ukim glaz­be­ni­ci­ma, glaz­be­nim pro­fe­si­onal­ci­ma i ama­te­ri­ma (dob­ne sku­pi­ne: od 20 godi­na do 70 godi­na), a bit će odr­ža­na u petak, 29. i subo­tu, 30. ožuj­ka, od 15 do 19 sati, u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc. Voditelj radi­oni­ce je Neven Radaković.

“Soundpainting zah­tje­va od izvo­đa­ča odmak od poz­na­tog i pre­dvi­di­vog, te posve­tu sva­kom poje­di­nač­nom kre­ativ­nom činu bez zna­nja o tome kuda vodi“, navo­di Walter Thomson.

Soundpainting je uni­ver­zal­ni mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni zna­kov­ni jezik za skla­da­nje u real­nom vre­me­nu, nami­je­njen glaz­be­ni­ci­ma, ple­sa­či­ma, glum­ci­ma i vizu­al­nim umjet­ni­ci­ma. Koncipirao ga je Walter Thomson 1974. godi­ne i razvi­ja se do danas. Trenutno obu­hva­ća više od 1500 zna­ko­va, koje skla­da­telj – soun­d­pa­in­ter poka­zu­je kako bi pro­izveo spe­ci­fič­nu reak­ci­ju izvođača.

Soundpainter sto­ji ispred gru­pe izvo­đa­ča te ruka­ma i tije­lom poka­zu­je niz zna­ko­va koji ozna­ča­va­ju spe­ci­fi­čan ili ale­ato­ri­čan mate­ri­jal koji ansambl (gru­pa izvo­đa­ča-impro­vi­za­to­ra) tre­ba pro­izves­ti. Reakcije izvo­đa­ča (ansam­bla) soun­d­pa­in­ter dalje usmje­ra­va i tako uobli­ča­va kom­po­zi­ci­ju. Soundpainter – skladatelj/dirigent – skla­da u real­nom vre­me­nu i obli­ku­je kom­po­zi­ci­ju po vlas­ti­toj želji. Ponekad može pre­dvi­dje­ti reak­ci­ju poje­di­nog izvo­đa­ča, čes­to puta ne. Specifičnost i slu­čaj­nost dva su osnov­na ele­men­ta koji­ma se služi.

Znakovi soun­d­pa­in­ting jezi­ka koris­te se kroz sin­tak­s­ne upu­te TKO, ŠTO, KAKO i KADA. Postoji puno vrsta zna­ko­va, i dok neki ozna­ča­va­ju spe­ci­fi­čan izved­be­ni mate­ri­jal ili stil, dru­gi ozna­ča­va­ju brzi­nu razvi­ja­nja ide­je, način izved­be, ulo­gu u ansam­blu, ale­ato­rič­ki kon­cept, dis­ci­pli­nu, pozi­ci­ju na pozor­ni­ci, kre­ta­nje, pona­ša­nje, karak­ter itd.

Soundpainting zah­tje­va od izvo­đa­ča odmak od poz­na­tog i pre­dvi­di­vog, te posve­tu sva­kom poje­di­nač­nom kre­ativ­nom činu bez zna­nja o tome kuda vodi. Jednako je nepre­dvi­div za izvo­đa­ča-impro­vi­za­to­ra kao i za skla­da­te­lja-soun­d­pa­in­te­ra, koji uvi­jek skla­da samo s onim što se dogo­di u tre­nut­ku. Rezultat su dina­mič­ni dija­lo­zi izme­đu skla­da­te­lja i ansam­bla, odnos­no, spon­ta­ne real-time kom­po­zi­ci­je u čiji uzbud­lji­vi nas­ta­nak na vrlo jed­nos­ta­van način može biti uklju­če­na i publika.

Događaj je orga­ni­zi­ran uz finan­cij­sku pot­po­ru Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva gra­da Pule. Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.