Srijedom s Koradom i predstava „Svinje“ u novigradskom CMIK‑u

B. V.

26.03.2024.

Novo dru­že­nje s prof. Koradom Korlevićem u novi­grad­skom CMIK‑u, u okvi­ru cik­lu­sa raz­go­vo­ra koji se pod nazi­vom Srijedom s Koradom odvi­ja­ju pos­ljed­nje sri­je­de u mje­se­cu na pro­gra­mu je u sri­je­du, 27. ožuj­ka od 19.30 sati. Publiku oče­ku­je inte­rak­tiv­ni raz­go­vor s prof. Korlevićem, pri čemu pita­nja i teme o koji­ma će mode­ra­tor raz­go­va­ra­ti s popu­lar­nim gos­tom mogu pred­lo­ži­ti i una­pri­jed pos­ta­vi­ti i posje­ti­te­lji CMIK‑a odnos­no pra­ti­te­lji nji­ho­vih druš­tve­nih mre­ža. Prijedlozi pita­nja i tema mogu se pos­la­ti u inbox Facebook stra­ni­ce CMIK‑a ili na e‑mail adre­su info@cmik-cmc.hr. Ulaz na talk show s prof. Korlevićem je slobodan.

U čet­vr­tak, 28. ožuj­ka od 20 sati u CMIK‑u gos­tu­je kaza­liš­na pred­sta­va Tomislava Zajeca – „Svinje“. Riječ je o pro­duk­ci­ji Dramskog stu­di­ja Umag koji dje­lu­je pod vod­stvom Damira Zlatara Freya. Uloge u pred­sta­vi tuma­če polaz­ni­ce Dramskog stu­di­ja Umag Caterina Vižintin (Ibru) i Luana Kličić (Mala Ibru), ins­pi­ci­jent i vodi­telj pred­sta­ve je Sven Begić, a kos­ti­mo­gra­fi­ju pot­pi­su­je Ivana Bakal.

Predstava je svo­ju uspješ­nu pre­mi­je­ru ima­la u lip­nju proš­le godi­ne na uma­škom fes­ti­va­lu komor­nog teatra Zlatni lav. Inače, riječ je o prvom u nizu doga­đa­nja u okvi­ru cik­lu­sa pod nazi­vom „Black box sessi­ons“, čiji će se pro­gram­ski sadr­ža­ji (kaza­liš­ne i dru­ge scen­ske pred­sta­ve, kon­cer­ti, itd) odvi­ja­ti na maloj sce­ni CMIK‑a, u tzv. kaza­liš­nom black boxu, u kojem su i publi­ka i izvo­đa­či u istom pros­to­ru, na pozor­ni­ci dvo­ra­ne. Ulaznice za pred­sta­vu dos­tup­ne su onli­ne na adre­si: https://cmik-cmc.mojekarte.hr/hr/ponuda.html ili na bla­gaj­ni dvo­ra­ne na dan pred­sta­ve od 19 sati.

Preduskršnji tje­dan u CMIK‑u zaklju­čit će u petak od 18 sati pro­jek­ci­ja ani­mi­ra­nog fil­ma „Noina arka“, koji na zaba­van i ori­gi­na­lan način, pri­la­go­đen dje­ci, dono­si jed­nu od naj­i­ko­no­graf­ski­jih i naj­poz­na­ti­jih biblij­skih pri­ča, s ljup­kom kom­bi­na­ci­jom humo­ra, šar­ma i sim­pa­tič­nih likova.