Sunčica Ana Veldić autorica u gostima Kluba Pulske filmske tvornice

B. V.

08.03.2024.

Redateljica Sunčica Ana Veldić je nova auto­ri­ca u gos­ti­ma Kluba Pulske film­ske, a pre­sjek nje­zi­nog doku­men­tar­nog rada kroz pro­jek­ci­ju četi­ri zapa­že­na i nagra­đi­va­na autor­ska fil­ma bit će pred­stav­ljen u petak, 8. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati.

Prije pro­jek­ci­je s auto­ri­com o nje­go­vim film­skim kinok­lu­ba­škim poče­ci­ma, autor­skim poeti­ka­ma, stu­di­ju vete­ri­ne i stu­di­ju reži­je, raz­nim kre­ativ­nim ulo­ga­ma u svo­jim i dru­gim film­skim pro­jek­ti­ma te doživ­lja­ju Pula film fes­ti­va­la i film­ske Pule raz­go­va­rat će pro­du­cent i film­ski peda­gog Marko Zdravković-Kunac.

Sunčica Ana Veldić vete­ri­nar­ka je i fil­ma­ši­ca iz Zagreba. Godine 2006. diplo­mi­ra­la je na Veterinarskom fakul­te­tu, 2014. zavr­ša­va magis­te­rij iz kirur­gi­je malih živo­ti­nja, a 2019. MA iz reži­je doku­men­tar­nog fil­ma na ADU. Filmom se poče­la bavi­ti 2013. godi­ne nakon zavr­še­nog teča­ja sce­na­ri­ja, reži­je i mon­ta­že u Kinoklubu Zagreb. Od tada sni­ma niz doku­men­tar­nih i eks­pe­ri­men­tal­nih krat­kih fil­mo­va u pro­duk­ci­ji Kinokluba Zagreb, od kojih su neki među­na­rod­no zapa­že­ni poput fil­ma “Hux Flux, Smokvin sin” kojeg je reži­ra­la s Martinom Semenčićem a fil­mo­vi “Festivalski turi­zam” i “Hrvatska dje­vi­ca” pri­ka­za­ni i nagra­đe­ni na doma­ćim fes­ti­va­li­ma. U sklo­pu stu­di­ja reži­je doku­men­tar­nog fil­ma sni­mi­la je film “White Trash” (2017.) i “Precijenjenu dra­ma­tur­gi­ju” (2017.) koji su doži­vje­li doma­ću i među­na­rod­nu fes­ti­val­sku distribuciju.

Autorica je fil­mo­va koji podri­va­ju oko­šta­le film­ske nor­me i ins­ti­tu­ci­onal­ne auto­ri­te­te. Njezine urat­ke odli­ku­je under­gro­und poeti­ka, auto­iro­ni­ja, frag­men­tar­na struk­tu­ra i poigra­va­nje s meta­tek­s­tu­al­noš­ću, a Veldić čes­to tema­ti­zi­ra i vuče ins­pi­ra­ci­ju iz svo­jeg vete­ri­nar­skog rada. U veći­ni svo­jih fil­mo­va pre­uzi­ma veći­nu kre­ativ­nih ulo­ga, tj. piše sce­na­rij, reži­ra, sni­ma i montira.

Raspored pro­gra­ma:

Hux flux, Smokvin sin

doku­men­tar­ni, 2014.,18 minuta

Psu Huxu dijag­nos­ti­ci­ran je rak. Kroz teške tre­nut­ke boles­ti pra­te ga maj­ka Smokva i osta­li živo­tinj­ski uku­ća­ni, a nje­go­vi vlas­ni­ci i vete­ri­nar­ka inten­ziv­no skr­be o nje­mu kom­bi­ni­ra­ju­ći kla­sič­ne medi­cin­ske i alter­na­tiv­ne meto­de lije­če­nja. Veterinarka čita­vo vri­je­me sni­ma i film o sve­mu tome.

Režija: Martin Semenčić, Sunčica Ana Veldić

Scenarij: Sunčica Ana Veldić

Kamera: Sunčica Ana Veldić

Montaža: Martin Semenčić

Oblikovanje zvu­ka: Martin Semenčić

Producenti: Martin Semenčić, Sunčica Ana Veldić

Produkcija Kinoklub Zagreb

Festivalski turi­zam

doku­men­tar­ni, 2016.,15 minuta

Film o auto­ri­či­nu ula­sku u film­ski svi­jet, u koji je preš­la iz jed­ne sasvim druk­či­je pro­fe­si­je – vete­ri­nar­ske medi­ci­ne. Dok s fil­mom Hux Flux gos­tu­je na fes­ti­va­lu u Londonu, Sunčica kom­bi­ni­ra fes­ti­val­ske sadr­ža­je i lon­don­ske turis­tič­ke kli­še­je kako bi sni­mi­la film koji će je lan­si­ra­ti na dalj­nja fes­ti­val­ska putovanja.

Scenarij: Sunčica Ana Veldić

Kamera: Sunčica Ana Veldić

Montaža: Sunčica Ana Veldić

Oblikovanje zvu­ka: Sunčica Ana Veldić

Produkcija Kinoklub Zagreb

Koprodukcija: Luksuz produkcija

Precijenjena dra­ma­tur­gi­ja

Dokumentarni, 2017., 21 minuta

Autorica fil­ma stu­den­ti­ca je doku­men­tar­ne reži­je, potek­la iz Kinokluba Zagreb. Nakon godi­na stva­ra­nja ama­ter­skih avan­gard­nih fil­mo­va, odlu­ču­je napra­vi­ti film čvr­ste struk­tu­re u kojem će poku­ša­ti pomi­ri­ti svo­ju sklo­nost eks­pe­ri­men­tal­noj for­mi i pra­vi­la namet­nu­ta for­mal­nim obrazovanjem.

Scenarij Sunčica Ana Veldić

Kamera Sunčica Ana Veldić

Montaža Sunčica Ana Veldić

Oblikovanje zvu­ka Nina Ugrinović

Producentica Sunčica Ana Veldić

Produkcija Akademija dram­ske umjet­nos­ti (ADU)

Koprodukcija Kinoklub Zagreb

Ovako živi jet set

doku­men­tar­ni, 2023., 34 minuta

U fil­mu nas­ta­lom nakon smr­ti tra­gič­no pre­mi­nu­log Martina Semenčića, pra­ti­mo nje­go­vo puto­va­nje na film­ski fes­ti­val u Puli na kojem pri­ma jed­nu od svo­jih pet are­na za dizajn zvu­ka te ga kroz dnev­nič­ku struk­tu­ru upoz­na­je­mo kao vedru, ener­gič­nu i duho­vi­tu osobu.

Scenaristi: Martin Semenčić, Sunčica Ana Veldić

Snimatelj: Sunčica Ana Veldić

Zvuk: Sunčica Ana Veldić

Montažer: Sunčica Ana Veldić, Jan Klemsche, Jana Plećaš

Glazba: George Jones, Tammy Wynette

Producent: Sunčica Ana Veldić

Produkcija: Kinoklub Zagreb

Program klu­ba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Istarska župa­ni­ja, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.