„Treći Proces“ otvara Matea Kovač u Dnevnom boravku

B. V.

15.03.2024.

Cjelogodišnji kul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram udru­ge Proces zapo­či­nje, goto­vo već tra­di­ci­onal­no, ožuj­skim otvo­re­njem izlož­be u Dnevnom borav­ku Rojca. „Treći Proces“ otva­ra Matea Kovač svo­jim krat­ko­me­traž­nim ani­mi­ra­nim fil­mom „Y“ i izlož­bom rado­va na čijem je teme­lju film nas­tao. Projekcija i otvo­re­nje odr­žat će se u petak 22. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati, a uz film publi­ka će moći pos­lu­ša­ti raz­go­vor s auto­ri­com Mateom Kovač i kus­to­si­com Paolom Orlić.

Udruga Proces svo­ju cje­lo­go­diš­nju mani­fes­ta­ci­ju „Treći Proces“ zamis­li­la je kao inter­dis­ci­pli­nar­ni pro­gram čije su okos­ni­ce inte­rak­ci­ja, surad­nja, stva­ra­nje sigur­nih pros­to­ra za komu­ni­ka­ci­ju i izra­ža­va­nje iden­ti­te­ta, te podi­za­nje vid­lji­vos­ti umjet­ni­ca i umjet­ni­ka koji su dio LGBTIQ+ zajed­ni­ce. Naglasak je pri­tom stav­ljen na suvre­me­ne umjet­nič­ke prak­se koje se bave pre­is­pi­ti­va­njem usta­lje­nih druš­tve­nih nor­mi, reflek­si­jom i kri­ti­kom druš­tve­nih odno­sa, napo­se hete­ro­nor­ma­tiv­nog patrijarhata.

„Zahvaljujući podršci koju je udru­ga Proces već tre­ću godi­nu za redom ostva­ri­la od Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Istarske županije, Grada Pule-Pola i Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule, inter­dis­ci­pli­nar­ni godišnji pro­gram koji udru­ga pro­vo­di pre­poz­nat je kao važan dio kulturno-umjetničke, ali i aktivističke sce­ne, kako u Puli i Istri, tako i u čitavoj Hrvatskoj”, kaza­la je pred­sjed­ni­ca udru­ge Ana Bačić.

Program je raš­čla­njen na tri veće cje­li­ne – izlož­be­ni pro­gram, glaz­be­no-izved­be­ni, te pro­gram raz­go­vo­ra s knji­žev­ni­ca­ma i knji­žev­ni­ci­ma „Do ciaco­le con…“, a pove­zu­je ga jedins­tve­ni vizu­al­ni iden­ti­tet koji zaokru­žu­je sve aktiv­nos­ti, pove­zu­je ih u cje­li­nu te nadi­la­zi puku funk­ci­ju pri­je­no­sa infor­ma­ci­je. Vizualni iden­ti­tet te sve pro­mo­tiv­ne mate­ri­ja­le za „Treći Proces“ gra­fič­ki je obli­ko­va­la Vanesa Matošević.

Izložbeni pro­gram dono­si izlož­bu ski­ca i crte­ža u uglje­nu i tušu te mono­ti­pi­ja „Y“ Matee Kovač koji su nas­ta­ja­li tije­kom dvo­go­diš­njeg pro­ce­sa aka­dem­skog usa­vr­ša­va­nja crta­nja akta i razvo­ja pro­jek­ta ani­mi­ra­nog fil­ma finan­ci­ra­nog od HAVC‑a i Zagreb fil­ma pod men­tor­stvom pro­fe­so­ra Darka Bakliže. Na otvo­re­nju će se i pri­ka­za­ti film „Y“ te odr­ža­ti raz­go­vor s auto­ri­com i kus­to­si­com izlož­be Paolom Orlić. Dio izlož­be­nog pro­gra­ma je i izlož­ba rad­nog nas­lo­va „Narodne_Portraits“ Matthiasa Dürra, nje­mač­kog foto­gra­fa koji dola­zi iz hrvat­sko-nje­mač­ke obi­te­lji. Izložba por­tre­ta LGBTIQ+ oso­ba nas­ta­je u pro­duk­ci­ji udru­ge Proces, kao rezul­tat umjet­nič­kog istra­ži­va­nja osje­ća­ja pri­pa­da­nja, zajed­niš­tva, te pozi­ci­je LGBTIQ+ oso­ba u tra­di­ci­ji. Poseban tre­nu­tak u izlož­be­nom pro­gra­mu pred­sta­vit će pop-up izlož­ba rad­nog nas­lo­va „24 baci“. Riječ je o izlož­bi foto­gra­fi­ja polju­ba­ca LGBTIQ+ paro­va, koji će u u dru­goj polo­vi­ci godi­ne puto­va­ti Istrom.

U glaz­be­no-izved­be­nom pro­gra­mu središnje mjes­to zauzi­ma glaz­be­no-vizu­al­no-poet­ski queer per­for­mans „My Boyfriends Who Have Never Met“ glaz­be­ni­ka Jasmina Mahmića, pro­du­cen­ta sa izda­nji­ma pod ali­asi­ma Le Chocolat Noir i Fiume. Izvedba je zamišljena kao polu­sat­na glaz­be­na polu­im­pro­vi­za­ci­ja sa sin­te­saj­ze­ri­ma i sek­ven­ce­rom te voka­lom uživo.

Program raz­go­vo­ra sa književnicima i književnicama „Do ciaco­le con…“ teme­lji se na raz­go­vo­ri­ma o queer književnosti, umjet­nos­ti, pisa­nju i čitanju s auto­ri­ca­ma i auto­ri­ma, akti­vis­t­ki­nja­ma i akti­vis­ti­ma, iz zem­lje i regi­je. Program „Do ciaco­le con…“ kao dio „Trećeg Procesa“ nas­ta­je u surad­nji s Antonelom Marušić. Gošće “Do ciaco­le con…” u 2024. godi­ni su Mirta Maslać, auto­ri­ca roma­na Junak ili čudovište (Durieux, 2018.) i više znans­tve­nih rado­va usmje­re­nih pre­ma tema­ma femi­niz­ma, queera, psi­ho­ana­li­ze i položaja rad­ni­ca i rad­ni­ka u kul­tu­ri, Suzana Tratnik, slo­ven­ska pre­vo­di­te­lji­ca, soci­olo­gi­nja, spi­sa­te­lji­ca i dobit­ni­ca Prešernove nagra­de, te akti­vis­t­ki­nja koja je u LGBTIQ+ pokret uklju­če­na još od osam­de­se­tih godi­na i koja je zna­ča­jan trag u bor­bi za jed­na­ko­prav­nost i pri­hva­ća­nje osta­vi­la u Sloveniji i regi­ji te Viktor Zahtila, akti­vist, novi­nar i film­ski umjet­nik koji tre­nut­no piše za više neza­vis­nih portala.

“Iako će možda naj­za­pa­že­ni­ji doga­đaj udru­ge Proces u 2024. godi­ni biti prva pul­ska Povorka pono­sa, naš cje­lo­go­diš­nji pro­gram nije zapos­tav­ljen. I ove godi­ne odli­ku­je se kva­li­te­tom, raz­no­vr­s­noš­ću i mul­ti­me­di­jal­noš­ću. Njime nas­tav­lja­mo već zapo­če­te, ali i zapo­či­nje­mo nove surad­nje, te odr­žva­njem pro­gra­ma u raz­li­či­tim pros­to­ri­ma diljem Pule stva­ra­mo sigur­ne pros­to­re za LGBTIQ+ oso­be“, doda­la je Ana Bačić.