Uvodni program Dana arhitekata 8.0

B. V.

11.03.2024.

Retrospektivna izlož­ba Arhitektura u Istri 2013. – 2023. odr­ža­va se od 20. ožuj­ka do 20. trav­nja u sklo­pu uvod­nog pro­gra­ma Dana arhi­te­ka­ta 8.0 u orga­ni­za­ci­ji Društva arhi­te­ka­ta Istra u surad­nji s Hrvatskom komo­rom arhi­te­ka­ta i Udruženjem hrvat­skih arhi­te­ka­ta. Selektor izlož­be i autor poprat­nog tek­s­ta je ljub­ljan­ski arhi­tekt i ured­nik časo­pi­sa Outsider Matevž Granda.

Kao prva arhi­tek­ton­ska izlož­ba u jav­nom pros­to­ru Pule, bit će pos­tav­lje­na na otvo­re­nom pros­to­ru Giardina, a pos­tav uklju­ču­je 34 arhi­tek­ton­skih ostva­re­nja i pro­je­ka­ta slje­de­ćih auto­ra / autor­skih skupina:

ALTER LEGO STUDIO (Maurizio Franolli, Marta Bognar, Francesco Fontani, Branko Orbanić), A.P. – ARH (Aleksandar Paris), ARHITEKTONSKI BIRO TURATO (Idis Turato), BB ARHITEKTI (Breda Bizjak), ČIKEŠ – ĆUZELA (Oliver Čikeš, Iva Ćuzela – Bilać), Aleksandar Ćelović, Emil Jurcan, KAPITEL (Goran Vareško), KOSTRENČIĆ I KREBEL ARHITEKTI (Alan Kostrenčić, Marija Pavlović, Darovan Tušek), LUK ARHITEKTI (Matija Luk, Jasmina Bašić), MOLOZERO (Dino Krizmanić, Leonid Zuban, Karin Blažina, Fabrika), ONDA ARHITEKTURA (Nika Dželalija, Ivan Jaković, Domagoj Kolonić, Franjo Kovačević, Krešimir Renić), SKROZ (Margita Grubiša, Marin Jelčić, Daniela Škarica, Ivana Žalac, Dorotea Klinčić, Petar Cvahte), STUDIO 3LHD (Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Zorislav Petrić, Dijana Vandekar, Ivana Šajn, Sanja Jasika Lovrić, Leon Lazaneo, Krunoslav Szorsen, Maja Milojević, Daša Manojlović, Uršula Juvan, Dragana Šimić, Zrinka Vrkić, Mia Andrašević, Denis Hrvatin, Ines Vlahović Mazinjanin, Goran Mraović, Hrvoje Bilandžić, Vibor Granić, Duje Katić, Kristina Marković, Tomislav Soldo, Deša Ucović), STUDIO ARCH. PEROSSA (Mario Perossa), STUDIO BOŠEVSKI I FIOLIĆ (Zoran Boševski, Željko Golubić, Nikola Škarić), TRIPTIH (Danijela Perčić Tičić, Ivana Debeljuh, Marko Perčić), ZADRUGA PRAKSA (Vjekoslav Gašparović, Helena Sterpin), X.3.M. (Maja Furlan Zimmermann, Petar Mišković).

Nakon otvo­re­nja izlož­be pret­pro­gram Dana arhi­te­ka­ta nas­ta­vit će se istog dana u 18.30 sati u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja, gdje će vodi­te­lji­ca Dana Daniela Trbović vodi­ti raz­go­vor s arhi­tek­tom Emilom Jurcanom.