Izložba „Hrvati na ledenom moru“ u Muzeju Lapidarium

B. V.

02.04.2024.

Izložba „Hrvati na lede­nom moru“ bit će otvo­re­na u subo­tu 6. trav­nja u 18 sati u novi­grad­skom Muzeju Lapidarium. Autori izlož­be su Milorad Stanić i Miljenko Smokvina.

Izložbom se pred­stav­lja svjet­ski poz­na­ta aus­tro-ugar­ska znans­tve­no-istra­ži­vač­ka eks­pe­di­ci­ja osva­ja­nja Arktika iz 1872./1874. godi­ne u kojoj je od 24 čla­na posa­de sudje­lo­va­lo 12 mor­na­ra s Jadrana i koji­ma su vođe eks­pe­di­ci­je Weyprecht i Peyer nadje­nu­li zajed­nič­ko ime Quarneroli. Izložbom želi­mo istak­nu­ti hrvat­ske mor­na­re iz Hvara, Brača, Plomina, Voloskog, Opatije, Lovrana, Bakra, Malog Lošinja, Rijeke, Cresa i Trsta, i nji­hov dopri­nos tom istraživanju.

Najspektakularnije otkri­će ove eks­pe­di­ci­je je do tada nepoz­na­ti otoč­ni arhi­pe­lag s 191 oto­kom koje­ga su nazva­li „Zemlja Franje Josipa“. Na tom arhi­pe­la­gu od tada pos­to­ji i Rt Fiume i mno­gi dru­gi nama poz­na­ti toponimi.

Postav izlož­be čine 30 ilus­tra­ci­ja koje opi­su­ju cje­lo­kup­ni doga­đaj, make­ta bro­da „Admiral Tegetthoff“ u mje­ri­lu 1:40, rad make­ta­ra Željka Skomeršića iz Krka i još 30-ak izvor­nih i vri­jed­nih eksponata.

Na izlož­bi pred­sta­vit će se i pro­ši­re­no izda­nje pre­ti­ska knji­ge iz 1893. godi­ne, auto­ra Petra Kuničića „Hrvati na lede­nom moru 1872 – 1874“ koja je tiska­na povo­dom 150. obljet­ni­ce prve aus­tro-ugar­ske polar­ne ekspedicije.

U znans­tve­nom smis­lu ova eks­pe­di­ci­ja je pre­te­ča istra­ži­va­nja kli­mat­skih pro­mje­na i utje­ca­ja Arktika na osta­tak pla­ne­ta Zemlje.

Izložba u suor­ga­ni­za­ci­ji Muzeja Lapidarium i Lions klu­ba Novigrad osta­je otvo­re­na do 5. svibnja.