Krešimir Mišak otvara proljetni program Kluba-knjižare Giardini 2

B. V.

02.04.2024.

Krešimir Mišak, hrvat­ski rock glaz­be­nik, pisac znans­tve­ne fan­tas­ti­ke i novi­nar koji se bavi gra­nič­nim podru­čji­ma ljud­skog zna­nja, poz­nat kao ured­ni­ka i vodi­telj emi­si­je „Na rubu zna­nos­ti“, gos­to­vat će u subo­tu, 6. trav­nja, u 20 sati u Klubu-knji­ža­ri Giardini 2 u Puli. Nastavak je to klup­skih doga­đa­nja u sklo­pu pro­gra­ma Sa(n)jam 30. Zbog veli­ke zain­te­re­si­ra­nos­ti za pro­gram, pre­po­ru­ču­je se rezer­va­ci­ja mjes­ta, koja se može oba­vi­ti pre­ko druš­tve­nih mre­ža, na mail adre­su klubgiardini2@sanjamknjige.hr, ili tele­fo­nom na broj: 0998144405.

Travanjski pro­gram nas­tav­lja se 11. trav­nja već tra­di­ci­onal­nim Kvizom među kori­ca­ma, pod vod­stvom Igora Zenzerovića, te knji­žev­nim klu­bom Book Club by Tajana Ilić, koji će se odr­ža­ti 15. travnja.

„23. trav­nja pros­la­vit ćemo Noć knji­ge pro­mo­ci­jom knji­ge „Istarska pri­ka­za­nja“ hrvat­skog i pul­skog kri­ti­ča­ra, teatro­lo­ga, sve­uči­liš­nog pro­fe­so­ra i hrvat­skog knji­žev­ni­ka Borisa Senkera. U nizu krat­kih sce­na, roman pra­ti tisu­će godi­na povi­jes­ti živo­ta na istar­skom polu­oto­ku“, jav­lja­ju iz Giardini 2.

Tijekom cije­log mje­se­ca Klub-knji­ža­ra nudit će popus­te na knji­ge gos­tu­ju­ćih auto­ra, kao i dru­ge oda­bra­ne nas­lo­ve. Ovaj je pro­gram pod pokro­vi­telj­stvom Zaklade Kultura nova.

Vrata Kluba-knji­ža­re otvo­re­na su za posje­ti­te­lje sva­kog rad­nog dana od 9 do 20 sati, subo­tom od 9 do 14 sati, a na dan odr­ža­va­nja pro­gra­ma do ponoći.