Mitološka bića Istre – tema 17. Monte Librića

B. V.

04.04.2024.

Mitološka bića Istre i nji­hov život u istar­skim kašte­li­ma oži­vjet će u punom sja­ju kroz baj­ko­vi­tu temu i više od 70 pro­gra­ma 17. Monte Librića – Festivala dje­čje knji­ge, koji će se odr­ža­ti od 20. do 26. svib­nja u pul­skom Circolu Zajednice Talijana.

Monte Librić u svom ovo­go­diš­njem izda­nju – naj­mla­đoj, dje­čjoj publi­ci u čast – ula­zi u samo srce Istre, nje­nu narod­nu pre­da­ju, legen­de i mito­ve o vila­ma, štri­ga­ma i štri­gu­ni­ma, divo­vi­ma, krs­ni­ci­ma, orku, mac­mo­li­ći­ma… Priče o ovim bići­ma iz narod­ne pre­da­je čvr­sto su utka­ne u nema­te­ri­jal­nu bašti­nu Istre. Ovog će, pak, pro­lje­ća izvi­ri­ti kroz zidi­ne i pro­zo­re istar­skih kašte­la, dose­li­ti u kroš­nje sto­ljet­nih sta­ba­la na tera­si Circola, usto­li­či­ti se na glav­noj pozor­ni­ci 17. Monte Librića i kroz sre­diš­nju temu nas­lov­lje­nu „Mitološka bića Istre“ živje­ti u svim nje­go­vim programima.

Tradicionalno, i na ovo­go­diš­njem Libriću posje­ti­te­lje tije­kom sedam svi­banj­skih dana od 8 do 20 sati doče­ku­ju omi­lje­ni dje­čji pro­gra­mi: Piknik s auto­rom, Maštolov, Librofonia, Libić Teatrino, Galerijica, Storytelling, Priča za laku noć, Librić po našu, Libraonice i broj­ne dru­ge kre­ativ­ne radi­oni­ce. Mitološka bića Istre „sta­no­vat će“ u svim Librić-pri­ča­ma, pri­ča­oni­ca­ma, radi­oni­ca­ma, knji­žev­nim pro­mo­ci­ja­ma, gos­to­va­ti na kon­cer­ti­ma, izlož­ba­ma, per­for­man­si­ma, slu­ša­oni­ca­ma, ali i penja­oni­ca­ma. U Circolo se, naime, među mnoš­tvo knji­ga, vra­ća veli­ka penjač­ka sti­je­na, a sre­diš­nje mjes­to broj­nih kre­ativ­nih i mašto­vi­tih pro­gram­skih doga­đa­nja 17. Monte Librića bit će pozor­ni­ca koju je obli­ko­vao ose­buj­ni umjet­nik Zdenko Bašić.

„Inspiraciju za ovaj Librić crpi­li smo iz nje­go­ve ilus­tri­ra­ne knji­ge ‘Čarobna Istra – skri­ve­ne taj­ne istar­skih gra­di­na”, čija će atmo­sfe­ra na naš fes­ti­val doni­je­ti duh vre­me­na u koji­ma su mito­vi stva­ra­ni. Ovogodišnja tema Librića – ‘Mitološka bića Istre’ – čes­tit­ka je i obljet­nič­kom 30. Sajmu knji­ge u Istri – u čijem je okri­lju ‘rođen’ Librić – a koji ove godi­ne sla­vi mikro­koz­mos Istre“, kaže Slavica Ćurković, direk­to­ri­ca Monte Librića. Najavljuje i da će pro­gram 17. Monte Librića sva­ki dan biti posve­ćen jed­nom mito­lo­škom biću Istre. Tako će iz boga­te baštin­ske riz­ni­ce Istre Librić ugos­ti­ti štri­ge i štri­gu­ne. Kako su gra­di­le Divić-grad, kojeg danas zna­mo kao pul­sku Arenu, i kako su nas­ta­li Brijuni dje­ci će objas­ni­ti pla­nin­ske vile s Učke. Iz Motovuna sti­že naj­slav­ni­ji istar­ski div Veli Jože, čiji potom­ci, kažu, i danas žive u istar­skim šuma­ma. Gorostasni div Dragonja ispri­čat će pri­ču o tome kako je spa­sio Pazin i otkri­ti taj­nu kako se iz pazin­ske jame pod­no kašte­la može sti­ći sve do sre­di­šta zem­lje. Na Libriću će se skri­va­ti mac­mo­lić: male­no, na oko sim­pa­tič­no stvo­re­nje, koje nosi crve­nu kapi­cu i „skri­va svo­je dla­ka­ve ruke i mačje kan­dže“. Macmolić će pred­sta­vi­ti Kršan, kaštel čija sta­rost do danas nije usta­nov­lje­na, ali se zna da je tu pro­na­đen Istarski razvod.

„Arhitektura, povi­jest, geogra­fi­ja ali mor­fo­lo­gi­ja istar­skog pros­to­ra, nje­ne gra­di­ne, kašte­li, rije­ke, kanjo­ni, jame, šku­lje, baj­ko­vi­ta mito­lo­ška bića, legen­de i narod­na pre­da­ja bit će ins­pi­ra­ci­ja za nove pri­če i mašta­nja koja će nas­ta­ja­ti na 17. Libriću. Sve to doga­đat će se u okruž­ju mnoš­tva knji­ga nami­je­nje­nih naj­mla­đi­ma. Jer oko ose­buj­ne arhi­tek­tu­re Istre i nje­ne mito­lo­gi­je obli­ko­va­li smo i naše ovo­go­diš­nje fes­ti­val­ske pro­gra­me poti­ca­ja za čita­nje. Librić od svo­jih poče­ta­ka nje­gu­je surad­nju s pul­skim osnov­nim ško­la­ma, Sveučilištem Jurja Dobrile te knjiž­ni­čar­ka­ma Pule i Istre, a ove godi­ne ta je surad­nja još čvr­š­ća. Posebno nas radu­je što će se u naše Libraonice, koje vode stu­den­ti Fakulteta za odgoj­ne i obra­zov­ne zna­nos­ti Sveučilišta Jurja Dobrile, uklju­či­ti i knjiž­ni­čar­ke iz Pule i Istre, koje će zajed­no s uče­ni­ci­ma čita­ti pri­če o mito­lo­škim bići­ma Istre, kaže Slavica Ćurković.

Najavljuje i otva­ra­nje izlož­be rado­va uče­ni­ka Osnovne ško­le Tone Peruška „Mitološka bića Istre“ koji­ma je ins­pi­ra­ci­ja bila ovo­go­diš­nja tema Librića. Učenički rado­vi nas­ta­li su u sklo­pu zavi­čaj­ne nas­ta­ve na likov­noj i teh­nič­koj gru­pi pod men­tor­stvom uči­te­lji­ca Mirjane Konta i Natalie Carraro, a moći će ih vidje­ti publi­ka u Circolu u Galerijici Monte Librića od 20. do 26. svibnja.

Tijekom 17. Librića dje­ca će kroz broj­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce moći kre­ira­ti svo­ja vlas­ti­ta mito­lo­ška bića za koje će ide­je moći dobi­ti i kroz slu­ša­nje pri­ča, kaza­liš­ne pred­sta­ve, magič­ne per­for­man­se te dru­ge programe.

Uobičajeno, ovo­go­diš­nji pul­ski Festival dje­čje knji­ge, jedins­tven u Hrvatskoj, svo­ju će publi­ku upoz­na­ti s recent­nom i temat­ski raz­no­li­kom knji­žev­nom pro­duk­ci­jom za dje­cu. Stoga orga­ni­za­to­ri 17. Librića s pono­som naj­av­lju­ju pred­stav­lja­nje čak 16 naj­no­vi­jih izda­nja za dje­cu i mla­de koja u Pulu dono­si 20 emi­nent­nih auto­ra iz Hrvatske i inozemstva.

„I ove godi­ne ustra­je­mo na dvo­je­zič­nos­ti: upra­vo u surad­nji sa Zajednicom Talijana Pula u sklo­pu pro­gra­ma ‘Più che una sto­ria’ i na 17. Libriću pri­čat ćemo i čita­ti pri­če na tali­jan­skom jezi­ku, a u gos­te nam dola­ze i tali­jan­ski auto­ri. Bez obzi­ra na broj­ne novos­ti koji­ma sva­ke godi­ne obo­ga­ću­je­mo naš pro­gram Monte Librića, cilj je uvi­jek isti: pomo­ći dje­ci da pos­ta­nu prvo mali, pa onda i veli­ki čita­te­lji i čita­te­lji­ce. Naoružajmo se zna­ti­že­ljom i uđi­mo u zem­lju mito­va i fan­ta­zi­ja“, pozi­va Slavica Ćurković na 17. Monte Librić.

Tradicionalno, i ovo­go­diš­nji Monte Librić dono­si bogat pro­daj­ni dio te će u Circolu biti izlo­že­no oko četi­ri tisu­će nas­lo­va sli­kov­ni­ca i knji­ga za dje­cu i mla­de koji će biti ponu­đe­ni publi­ci po poseb­no povolj­nim cijenama.