Predstava u sklopu akcije „Za Valenta od srca“ u SUP‑u

B. V.

08.04.2024.

Kazališni pop-up doga­đaj u svr­hu pri­kup­lja­nja dona­ci­ja za reha­bi­li­ta­ci­ju Valenta Hrvatina i nje­go­vog smje­šta­ja u polik­li­ni­ci Glavić u Zagrebu bit će odr­žan u subo­tu, 13. trav­nja, u 20 sati u pros­to­ru SUP‑a Društvenog cen­tra Rojc. Valent je kra­jem siječ­nja ove godi­ne pre­tr­pio infar­kt spi­nal­ne arte­ri­je što je rezul­ti­ra­lo goto­vo pot­pu­nom para­li­zom od vra­ta pre­ma dolje.

„Pozivamo vas da dođe­te na pred­sta­vu na kojoj će se oku­pi­ti raz­ni rekre­ativ­ni i pro­fe­si­onal­ni lju­bi­te­lji izved­be­ne umjet­nos­ti te kroz dan stva­ra­ti kra­će ili duže pred­sta­ve na zada­nu temu koris­te­ći raz­ni otpad­ni mate­ri­jal. Stvorene pred­sta­ve pri­ka­zat će se istu večer jav­noj publi­ci u 20 sati. Prikupljena sred­stva od pro­da­je kara­ta doni­rat će se huma­ni­tar­noj akci­ji “Za Valenta od srca”. Za one koji žele pomo­ći upla­tom, finan­cij­ska sred­stva može­te upla­ti­ti na tran­sak­cij­ski račun otvo­ren u Privrednoj ban­ci Zagreb d.d.: IBAN broj: HR5923400091511274493. Opis pla­ća­nja: Za Valenta od srca“, poru­ču­ju iz SUP‑a.