Predstavljanje knjige Anite Buhin “Jugoslavenski socijalizam ‘sa okusom mora, sa okusom soli’ ” u Gradskoj knjižnici i čitaonici

B. V.

02.04.2024.

Knjiga Anite Buhin „Jugoslavenski soci­ja­li­zam „sa oku­som mora, sa oku­som soli”. Mediteranizacija jugos­la­ven­ske popu­lar­ne kul­tu­re pod tali­jan­skim utje­ca­jem 1950-ih i 1960-ih“ bit će pred­stav­lje­na u čet­vr­tak, 4. trav­nja u 18 sati, u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

Uz auto­ri­cu, knji­gu će pred­sta­vi­ti Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i Mišo Kapetanović (Austrijska aka­de­mi­ja zna­nos­ti). Program je ostva­ren u surad­nji s Centrom za kul­tu­ro­lo­ška i povi­jes­na istra­ži­va­nja soci­ja­liz­ma (CKPIS) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

„Formativno raz­dob­lje jugos­la­ven­ske popu­lar­ne kul­tu­re odi­gra­va­lo se 1950-ih i 1960-ih, goto­vo pa isto­vre­me­no s razvo­jem doma­ćeg i ino­zem­nog turiz­ma na Jadranu. Stoga ne čudi da su popu­lar­no-kul­tur­ni moti­vi toga raz­dob­lja veli­kim dije­lom bili pove­za­ni sa zvu­ko­vi­ma i sli­ka­ma mora. Nekima su ti audi­ovi­zu­al­ni podra­ža­ji budi­li uspo­me­ne na lje­to­va­nje na Jadranu, dok su dru­gi­ma poja­ča­va­li želju za prvim odla­skom na more i sanja­re­nje o tak­vom živo­tu. Za velik su dio sta­nov­niš­tva sim­bo­li­zi­ra­li ide­al obe­ća­nog soci­ja­lis­tič­kog dobrog živo­ta, dok su stran­ci­ma nudi­li isto­vre­me­no poz­na­ti i egzo­tič­ni Mediteran. Konačno, nika­da u pot­pu­nos­ti dehu­ma­ni­zi­ra­na druš­tve­nim odno­si­ma kapi­ta­lis­tič­kog Zapada, jugos­la­ven­ska je ima­gi­na­ci­ja moder­nog Mediterana bila oka­rak­te­ri­zi­ra­na soci­ja­lis­tič­kim hedo­niz­mom“, piše u opi­su knjige.

Jugoslavenski soci­ja­li­zam „sa oku­som mora, sa oku­som soli“ hrvat­ski je pri­je­vod engle­skog izvor­ni­ka Yugoslav Socialism „Flavoured with Sea, Flavoured with Salt“, koji je pri­je dvi­je godi­ne tako­đer obja­vi­la Srednja Europa iz Zagreba. Prijevod je pre­mi­jer­no pred­stav­ljen u Zagrebu 22. ožuj­ka ove godi­ne. Obje su knji­ge dio Biblioteke CeKaPISarnica pul­skog CKPIS‑a.

Anita Buhin (1987.) dok­to­ri­ra­la je na Europskom sve­uči­liš­nom ins­ti­tu­tu u Firenci 2019. godi­ne. Od 2012. surad­ni­ca je u Centru za kul­tu­ro­lo­ška i povi­jes­na istra­ži­va­nja soci­ja­liz­ma (CKPIS) pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2021. zapos­le­na na Institutu za suvre­me­nu povi­jest na Fakultetu za druš­tve­ne i huma­nis­tič­ke zna­nos­ti Sveučilišta Nova u Lisabonu. U sre­di­štu nje­zi­nog inte­re­sa je povi­jest popu­lar­ne kul­tu­re u jugos­la­ven­skom i medi­te­ran­skom kontekstu.