Promocija knjige Gordana Poropata “Jato i druge pripovijetke” u Gradskoj knjižnici i čitaonici

B. V.

08.04.2024.

Zbirka pri­ča Jato i dru­ge pri­po­vi­jet­ke auto­ra Gordana Poropata bit će pred­stav­lje­na u petak, 12. trav­nja 2024. u 18 sati u dvo­ra­ni Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

Uz auto­ra, knji­gu će pred­sta­vi­ti knji­žev­ni­ca Natalija Grgorinić i Nenad Popović, knji­žev­nik i publi­cist. Za glaz­be­ni inter­me­zzo zadu­žen je Boro Lukić.

Ova zbir­ka dono­si 44 krat­ke pri­če od kojih su neke pove­za­ne s ovim gra­dom. Knjigu je ure­dio Damir Mikuličić, izda­na je 2023. godi­ne u Nakladničkoj kući Izvori. Objavljivanje knji­ge omo­gu­će­no je zahva­lju­ju­ći finan­cij­skoj pot­po­ri Grada Pule.

Istarski autor Gordan Poropat (Pula, 1955.) nepoz­na­to je (dosad) ime u hrvat­skoj knji­žev­nos­ti, no već ovom prvom zbir­kom od 44 krat­ke pri­če zas­lu­žu­je da ga lju­bi­te­lji dobre pri­po­vjed­ne pro­ze upoz­na­ju i zavo­le. Rođeni pri­po­vje­dač s osje­ća­jem za poje­di­nos­ti, autor nam poput nekog isljed­ni­ka otkri­va veli­ki zna­čaj malih doga­đa­ja, sit­ni­ca pokraj kojih naj­češ­će pro­la­zi­mo ne zamje­ću­ju­ći ih, sve dok nas net­ko poput našeg pri­po­vje­da­ča bla­go ne tak­ne po rame­nu i kaže: pa vidi ovo, pos­lu­šaj ono.