Sve je spremno za Monte Librić koji se otvara 20. svibnja

Najavljen bogat program 17. pulskog Festivala dječje knjige

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

16.05.2024.

„Sve je sprem­no za sve­ča­no otva­ra­nje 17. Monte Librića – Festivala dje­čje knji­ge kojem će i ove godi­ne od 20. do 26. svib­nja biti doma­ćin pul­ska Zajednica Talijana – Circolo. Librić ćemo sve­ča­no otvo­ri­ti u pone­dje­ljak 20. svib­nja u 11 sati. Program sve­ča­nog otva­ra­nja reži­rao je Mario Kovač, a sce­na­rij je ins­pi­ri­ran ovo­go­diš­njom temom „Mitološka bića Istre“ oko koje smo obli­ko­va­li bogat pro­gram ovo­go­diš­njeg Festivala: kre­ativ­ne radi­oni­ce, Maštolov, pro­gra­me u Librofoniji, Librić teatri­nu, Galerijici, pri­če za laku noć i, narav­no, pik­ni­ke s auto­ri­ma“, kaza­la je Slavica Ćurković, direk­to­ri­ca Monte Librića, na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re koja je odr­ža­na u čet­vr­tak, 16. svib­nja u pul­skoj Zajednici Talijana – Circolu. Temu su, istak­nu­la je, crpi­li iz knji­ge Čarobna Istra Zdenka Bašića.

„Kad smo istra­ži­va­li, shva­ti­li smo koli­ko je Istra boga­ta i koli­ko je mito­lo­ških bića iz te naše bašti­ne. Veza mito­lo­ških bića i šku­lja, jama, kanjo­na i rije­ka, vrlo je dra­go­cje­na“, doda­la je.

Librić će ove godi­ne pono­vo ima­ti penjač­ku sti­je­nu koja se nala­zi u tzv. zoni opu­šta­nja gdje će se dje­ca izme­đu pro­gra­ma i čita­nja knji­ga, moći opus­ti­ti, naj­a­vi­la je Čurković istak­nuv­ši kako je sve sprem­no za otvo­re­nje 20. svibnja.

Program pul­skog Festivala dje­čje knji­ge koji ove godi­ne dono­si više od 70 pro­gra­ma, naj­a­vi­li su i Zdenko Bašić, mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik, autor vizu­al­nog kon­cep­ta ovo­go­diš­njeg Monte Librića i knji­ge „Čarobna Istra – skri­ve­ni svi­jet istar­skih gra­di­na“ iz koje je pro­izaš­la tema ovo­go­diš­njeg Festivala, Doris Blašković, glav­na orga­ni­za­to­ri­ca, Iris Mošnja, vodi­te­lji­ca pro­gra­ma i orga­ni­za­to­ri­ca i Igor Zenzerović, vodi­telj pro­da­je Monte Librića.

„Na 17. Monte Libriću mito­lo­ška bića Istre – krs­ni­ke, orka , mac­mo­li­će, vile, divo­ve… za koje je Istra, nje­na mor­fo­lo­gi­ja, šku­lje, jame, bre­žulj­ci, ali i arhi­tek­tu­ra napros­to dizaj­ni­ra­na, pred­sta­vit ćemo kroz širok ras­pon pro­gra­ma i raz­li­či­te umjet­nič­ke žan­ro­ve od knji­žev­nos­ti do ple­sa i kaza­liš­ne umjet­nos­ti, ali i kroz vizu­al­ni iden­ti­tet Librića. O nji­ma ćemo pri­ča­ti pri­če. Nismo zabo­ra­vi­li ni zna­nost koja je tako­đer zas­tup­lje­na u našim kre­ativ­nim radi­oni­ca­ma, a kao i uvi­jek važ­na nam je igra i sport te će na Libriću dje­ca moći uži­va­ti, igra­ti se i penja­ti na penjač­koj sti­je­ni. Svakoga dana od 8 do 20 sati svi su pro­gra­mi bes­plat­ni i otvo­re­ni za sve želj­ne mašte i kre­ativ­nos­ti. Naš je cilj sva­ke godi­ne isti – potak­nu­ti kod dje­ce lju­bav pre­ma čita­nju, kako bi od malih pos­ta­li veli­ki čita­te­lji. Upravo zato smo za dje­čju publi­ku, zbog koje Librić i pos­to­ji, pri­pre­mi­li zanim­lji­ve susre­te s auto­ri­ma i auto­ri­ca­ma, koji će ih upoz­na­ti s recent­nom i temat­ski raz­no­li­kom knji­žev­nom pro­duk­ci­jom, kaza­la je Slavica Ćurković i istak­nu­la da je Librić jedins­tven i po tome što je odav­no toč­ka susre­ta auto­ra i auto­ri­ca iz Hrvatske i ino­zem­s­tva, sas­ta­ja­li­šte nak­lad­ni­ka foku­si­ra­nih na lite­ra­tu­ru za djecu.

„I ove godi­ne dola­ze nam sjaj­ni auto­ri iz Hrvatske, s nama će biti i gos­ti iz Italije Pino Pace i Luigi dal Cin, a naš ‘autor iz dalji­ne’ je ove godi­ne Žarko Vučinić, dola­zi iz Crne Gore sa zanim­lji­vim knji­ga­ma eko­lo­ških tema.

U pro­gra­mu knji­žev­nih pred­stav­lja­nja ugos­tit ćemo više od 20 auto­ra i auto­ri­cu, a pri­pre­mi­li samo čak pet pre­mi­je­ra. S nama će biti naša dra­ga goš­ća Tatjana Pokrajac Papucci, a pre­mi­jer­no ćemo pred­sta­vit nje­nu knji­gu „Kraljevna u pauči­nas­toj halji­ni“. Pulsku pre­mi­je­ru na Libriću ima Sanda Lončar Ružić s knji­gom „Na vilin­skom tra­gu“ koju je ilus­tri­ra­la ugled­na aka­dem­ska sli­ka­ri­ca Ana Grigorjev, a pre­mi­je­ru ima i sli­kov­ni­ca „Ništa straš­no“ Ivane Đule i Milice Sinkauz, koju je ilus­tri­rao Dominik Vuković, kao i dvo­je­zič­na – hrvat­sko-tali­jan­ska knji­ga Doris Cerin Otočan „Dvije pri­če čis­tog srca“ s ilus­tra­ci­ja­ma  pul­skog umjet­ni­ka Vibora Juhasa. Dolaze nam auto­ri­ce Ines Marciuš Kruljac i Jasmina Kosanović sa sli­kov­ni­com „Traže se cir­ku­san­ti“. Vanja Obad pred­sta­vit će roman „Liza i hotel pro­fe­so­ra Magnolije“, Lucija Stanojević sli­kov­ni­cu „Čudnovata dama Trema“, a glu­mi­ca, pje­va­či­ca i spi­sa­te­lji­ca Mila Elegović „Vrabicu Hrabricu“. Tu je i novi roman Moree Banićević „Izgubljeni gos­po­din Kovač“, naj­a­vi­la je Slavica Ćurković.

S poseb­nim vese­ljem nagla­si­la je da se Librić kroz svo­je ovo­go­diš­nje pro­gra­me pri­dru­žu­je pros­la­vi 150. godiš­nji­ce rođe­nja slav­ne knji­žev­ni­ce Ivane Brlić Mažuranić. Na Pikniku s auto­rom u petak 24. svib­nja ilus­tra­to­ri­ca Vendi Vernić gos­to­vat će sa sli­kov­ni­com koja dono­si pri­ču Ivane Brlić Mažuranić „Menažerija“, prvi puta objav­lje­nu 1905. godi­ne, a upra­vo ju je obja­vi­la Naklada Ljevak.

„No, knji­ga koja ima poseb­no mjes­to u našem pro­gra­mu je „Čarobna Istra – skri­ve­ne taj­ne istar­skih gra­di­na“ našeg gos­ta mul­ti­me­di­jal­nog umjet­ni­ka Zdenka Bašića, objav­lje­na 2023. u nak­la­di Istarske župa­ni­je i nje­nog Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost, a nas­ta­la je u sklo­pu TAKE IT SLOW – stra­te­škog pro­jek­ta Programa pre­ko­gra­nič­ne surad­nje INTERREG VA Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Upravo je iz ove čarob­ne knji­ge, a koju ćemo pred­sta­vi­ti u pone­dje­ljak, 20. svib­nja u 14 sati, pro­izaš­la tema ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la, a Zdenko Bašić je i autor vizu­al­nog kon­cep­ta ovo­go­diš­njeg Monte Librića kao i ilus­tra­ci­je za pla­kat“, kaza­la je Slavica Ćurković.

„Na Libriću sam gos­to­vao zais­ta puno puta, a u Istri se već osje­ćam goto­vo kao doma, kazao je Zdenko Bašić, mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik, autor vizu­al­nog kon­cep­ta ovo­go­diš­njeg Monte Librića i knji­ge „Čarobna Istra – skri­ve­ni svi­jet istar­skih gra­di­na“ iz koje je pro­izaš­la tema ovo­go­diš­njeg Festivala. Kazao je i da je knji­ga „Čarobna Istra“ nas­ta­la na poziv Istarske župa­ni­je u sklo­pu pro­jek­ta obno­ve i revi­ta­li­za­ci­je istar­skih kašte­la, a ovaj pro­jekt o pove­za­nos­ti istar­skih kašte­la i istar­skih mito­lo­ških bića još je jedan dopri­nos čuva­nju istar­ske nema­te­ri­jal­ne bašti­ne u koje su ugra­đe­ne pri­če koje su pri­po­vi­je­da­li naši stari.

„Cijela Istra kao geomor­fo­lo­ški pros­tor, kao i nje­ni kašte­li smje­šte­ni u jama­ma i na liti­ca­ma pri­ča­ju fas­ci­nant­ne pri­če o odno­su izme­đu čovje­ka i pri­ro­de. One pred­stav­lja­ju bogat­stvo naše kul­tur­ne nema­te­ri­jal­ne bašti­ne“, kazao je Zdenko Bašić i kao ins­pi­ra­ci­ju za svo­ju knji­gu „Čarobna Istra“ spo­me­nuo i svo­je bake koje su mu kao malom dje­ča­ku pri­ča­le pri­če pune neo­bič­nih bića koja zapra­vo ima­ju broj­ne slič­ne oso­bi­ne u raz­li­či­tim dije­lo­vi­ma hrvat­ske tra­di­cij­ske kulture.

„Fascinantno je koli­ko je u tim pri­ča­ma pošto­va­nje pri­ro­de bilo bit­no, a danas se ponov­no, izme­đu osta­log i pre­ko per­ma­kul­tu­re, okre­će­mo ono­me što su naše bake živje­le“, kazao je Zdenko Bašić te nagla­sio da mu je kao auto­ru, a koji je po voka­ci­ji vizu­al­ni umjet­nik, za knji­gu „Čarobna Istra“ bilo bit­no da kroz nju suvre­me­nim klin­ci­ma pri­bli­ži pri­če kako su ih pri­ča­li naši stari.

„Dok okos­ni­cu našeg fes­ti­va­la čini lite­rar­ni pro­gram “Piknik s auto­rom” poz­na­to je da temu uvi­jek nas­to­ji­mo raz­lo­ži­ti i razi­gra­ti broj­nim izva­nli­te­rar­nim sadr­ža­ji­ma, radi­oni­ca­ma koje idu od umjet­nos­ti pre­ko zna­nos­ti sve do uče­nja cir­ku­skih vje­šti­na, ali i scen­skim nas­tu­pi­ma. Brojni su i naši glaz­be­no-scen­ski pro­gra­mi. Tako će popod­ne­va na Monte Libriću biti poseb­no sce­nič­na, a pro­gram će sva­kog dana poči­nja­ti u 17. 30 sati uz “Maštolov” – igra­oni­cu magič­nih bića Istre – per­for­me­ri­ce i kan­ta­uto­ri­ce Sedine Cerovac, a zavr­ša­va­ti u 19 sati tra­di­ci­onal­nom “Pričom za laku noć” Bake Librić koja i ovog puta oda­bi­re recent­ne nas­lo­ve hrvat­skih izda­va­ča. Između toga, sva­kod­nev­no u 18 sati posje­ti­te­lje oče­ku­ju glaz­be­no-scen­ski pro­gra­mi. Naša Librofonia dono­si kon­cert poz­na­tog pul­skog Studija glaz­be­ne kre­ativ­nos­ti „Čarobna fru­la“, kao i nas­tup uče­ni­ka Glazbene ško­le Ivana Matetića-Ronjgova koji će pred­sta­vi­ti svoj pro­jekt, sli­kov­ni­cu “Kako je Imra pomi­ri­la ins­tru­men­te” uz men­to­ri­cu Tamaru Lorencin. Dolazi nam i poz­na­ta glaz­be­ni­ca i knji­žev­ni­ca Lucija Stanojević s inte­rak­tiv­nom kon­cert­nom pričom/predstavom “Zika Zika Muzikaaa”. Prvi put u pro­gra­mu pred­stav­lja­mo Storytelling pul­skog dram­skog peda­go­ga Aleksandra Bančića i to pod nazi­vom “Štrige naše svag­daš­nje”. Ilustratorica Ana Salopek i glaz­be­nik Domagoj Vuković dola­ze s audio-vizu­al­nim per­for­man­som “Mokoš”, a u Librić Teatrinu gos­tu­je Istarsko narod­no kaza­li­šte Gradsko kaza­li­šte Pula s ples­nom pred­sta­vom „Beskrilci u obla­ci­ma” Dramskog i ples­nog stu­di­ja INK‑a, kaza­la je Doris Blašković, glav­na orga­ni­za­to­ri­ca Monte Librića.

Iris Mošnja, orga­ni­za­to­ri­ca Monte Librića, naj­a­vi­la je pro­gram „Piu che una sto­ria” koji nas­ta­je u surad­nji s Zajednicom Talijana Pula.

„Naš Festival je 2012. godi­ne za svoj prvi mali jubi­lej, peto izda­nje, napra­vio veli­ki isko­rak, ne samo zato što se tada ter­mi­nom odvo­jio od Sa(n)jam knji­ge, već i zato što je novu “kuću” pro­na­šao u Circolu. Zakoračio je tada u Zajednicu Talijana Pula i tim part­ner­skim kora­kom Festivalu dao sna­žan dvo­je­zič­ni pred­z­nak. Nije to bila tek neka ad hoc ide­ja već pro­miš­lje­na vizi­ja, tež­nja i bri­ga za suži­vot dvi­ju kul­tu­ra na istom pros­to­ru. Od tada do danas jedi­ni smo lite­rar­ni fes­ti­val čiji se pro­gra­mi para­lel­no odvi­ja­ju na hrvat­skom i tali­jan­skom jezi­ku i sva­ke godi­ne pro­gram­ske selek­to­ri­ce tali­jan­skog pro­gra­ma “Piu che una sto­ria”, Tamara Brussich i Liana Diković dovo­de izu­zet­ne tali­jan­ske auto­ri­ce i auto­re. Ove godi­ne s nama će biti Pino Pace i Luigi dal Cin. I dok će Pino Pace pred­sta­vi­ti svo­ju novu knji­gu “Rotte del mare” kojom ćemo uplo­vi­ti u povi­jest svi­je­ta od narod­ne pre­da­je do moder­nih mito­va, Luigi dal Cin za naj­mla­đe pri­pre­ma scen­ski, kaza­liš­ni nas­tup, a za odras­le struč­no pre­da­va­nje “Tehnike pri­po­vjed­nog izmiš­lja­nja koje će se odr­ža­ti u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula, koja nam je ponov­no pro­gram­ski part­ner, kao i Središnja knjiž­ni­ca Talijana u Republici Hrvatskoj, kaza­la je Iris Mošnja.

Najavila je i da će u pro­gra­mu “Piu che una sto­ria“, ali i u Pikniku s auto­rom nas­tu­pi­ti pul­ska auto­ri­ca – Doris Cerin Otočan s knji­gom “Due sto­rie di cuore puro”, a pul­ska glu­mi­ca i reda­te­lji­ca, Petra Blašković ovo­go­diš­nje Librić izda­nje zadu­žit će radi­oni­ca­ma “Istria Magica”. Svojevrsnu kru­nu tali­jan­skog pro­gra­ma publi­ka će ima­ti pri­li­ke vidje­ti zad­njeg fes­ti­val­skog dana kada će La Contrada Teatra Stabile iz Trsta nas­tu­pi­ti s pred­sta­vom “Ritorno a Itaca”.

„Osim tali­jan­skog pro­gra­ma nje­gu­je­mo i zavi­čaj­nu knji­žev­nost, a ove godi­ne ‘Librić po našu’ pred­stav­lja pul­ska auto­ri­ca Izabela Bilić-Rovis s knji­ga­ma ‘Čalendar’ i ‘Čakavčice’, kaza­la je Mošnja.

„Svake godi­ne tru­di­mo se doves­ti sve rele­vant­ne izda­va­če knji­ga za dje­cu i mla­de, od naj­ve­ćih do naj­ma­njih, a ove godi­ne u pro­daj­nom dije­lu Monte Librića pred­sta­vit ćemo više od 70 nak­lad­ni­ka. Posebno smo ponos­ni na surad­nju s lokal­nim izda­va­či­ma i samiz­da­tim auto­ri­ma koji se ovdje ima­ju pri­li­ku pred­sta­vi­ti publi­ci kojoj možda ina­če nisu dos­tup­ni“, kazao je Igor Zenzerović, vodi­telj pro­da­je Monte Librića. Istaknuo je i nas­ta­vak surad­nje s tali­jan­skim izda­va­či­ma te pod­sje­tio da je u pro­daj­nom dije­lu Monte Librića nagla­sak na više­je­zič­nos­ti i dija­lek­tal­nos­ti, odnos­no pro­mi­ca­nju čakav­šti­ne, a posje­ti­te­lji oče­ku­je zais­ta boga­ta ponu­da knji­ga za dje­cu od sli­kov­ni­ca za naj­mla­đe, u ponu­di su i kla­sič­ne baj­ke, lek­tir­ni nas­lo­vi, aktu­al­ni hito­vi, kao i knji­ge za roditelje.

„Posebnu pohva­lu upu­ću­jem hrvat­skim izda­va­či­ma zbog viso­ke kva­li­te­te dje­čjih knji­ga i tru­da koji ula­žu u to podru­čje, kazao je Igor Zenzerović i istak­nuo da i ove godi­ne posje­ti­te­lje Monte Librića oče­ku­je oko četi­ri tisu­će nas­lo­va po pris­tu­pač­nim cije­na­ma, a pri­prem­lje­ni su i popus­ti te će se sve knji­ge moći kupi­ti po sni­že­nim cije­na­ma“, kazao je Igor Zenzerović. Kao ovo­go­diš­nje novos­ti izdvo­jio je antik­va­ri­jat Kluba knji­ža­re Giardini 2 s dje­čjim knji­ga­ma na Monte Libriću. I ove godi­ne u pro­da­ji su i ilus­ta­ci­je hrvat­skih ilus­tra­to­ra, a među nji­ma i one pul­skog ilus­tra­to­ra Vedrana Štimca, koji je osli­kao i našu penjač­ku stijenu.

„I ove godi­ne orga­ni­zi­ra­mo Dan za knjiž­ni­ča­re, koji se odr­ža­va u petak 24. svib­nja, u surad­nji s Gradskom knjiž­ni­com i čita­oni­com Pula, gdje će se i ove godi­ne odr­ža­ti struč­ni skup na temu „Drevni divo­vi – ulo­ga knjiž­ni­ca u oču­va­nju i oživ­lja­va­nju mito­va, legen­di i pri­ča“, a nakon kojeg na Monte Librić dola­ze pred­stav­ni­ci grad­skih i škol­skih knjiž­ni­ca Pule, Istre i Hrvatske“, kazao je Igor Zenzerović.

Na kra­ju je dodao kako je na Libriću biti goto­vo 4.000 nas­lo­va, od čega neki i na tali­jan­skom i engle­skom jezi­ku, a uz sli­kov­ni­ce bit će tu i roma­na te lite­ra­tu­re za odras­le – pri­ruč­ni­ci za rodi­te­lje i sl.