Pjesnik Marko Pogačar predstavlja zbirku “Ponoćni glagoli” u Klubu-knjižari Giardini 2

B. V.

27.05.2024.

Klub-knji­ža­ra Giardini 2 nas­tav­lja sa svo­jim pro­gra­mi­ma “Sa(n)jam 30” koje posve­ću­je veli­koj, tri­de­se­toj obljet­ni­ci Sa(n)jam knji­ge u Istri, i ovo­ga puta u gos­te pozi­va pjes­ni­ka, knji­žev­ni­ka i ese­jis­ta, Marka Pogačara. Autor će u uto­rak, 28. svib­nja u 20 sati pred­sta­vi­ti svoj boga­ti knji­žev­ni opus, ponaj­vi­še pos­ljed­nju zbir­ku pje­sa­ma ”Ponoćni glagoli”.

Sedma zbir­ka Marka Pogačara, jed­nog od vode­ćih gla­so­va suvre­me­nog hrvat­skog i regi­onal­nog pjes­niš­tva, pri­je sve­ga, izno­va apos­tro­fi­ra rani­je doka­za­no zanat­sko umi­je­će a čita­oci si mogu dati za pra­vo novom nas­lo­vu iz pjes­ni­ko­ve radi­oni­ce pris­tu­pi­ti s naj­ve­ćim oče­ki­va­nji­ma. ”Ponoćni gla­go­li” pot­vr­đu­ju s raz­lo­gom hva­lje­ni sta­tus auto­ra kao ponaj­bo­ljeg na ovdaš­njoj pjes­nič­koj pozor­ni­ci pos­ljed­njih dese­tak i više godina.

Marko Pogačar rođen je 1984. godi­ne u Splitu. Piše poezi­ju, pro­zu, ese­jis­ti­ku i knji­žev­nu kri­ti­ku. Bio je ured­nik u Zarezu i Quorumu, sada suure­đu­je por­tal Kritika-HDP. Autor je neko­li­ko pred­lo­ža­ka za eks­pe­ri­men­tal­ne doku­men­tar­ne i ani­mi­ra­ne fil­mo­ve. Bio je sti­pen­dist broj­nih među­na­rod­nih fon­da­ci­ja i rezi­den­ci­jal­nih pro­gra­ma, među koji­ma: Civitella Ranieri, Passa Porta, Milo Dor, Literarische Colloquium Berlin, Internationales Haus der Autoren Graz, Krokodil Beograd, Literaturhaus NÖ, Récollets-Paris, Poeteka Tirana, Landis & Gyr, Lyrik Kabinet, DAAD Berliner Künstlerprogramm itd. Predsjednik je Goranovog pro­lje­ća. Nagrađivan je hrvat­skim i među­na­rod­nim nagra­da­ma za poezi­ju, pro­zu i ese­jis­ti­ku. Knjige su mu pre­ve­de­ne na dese­tak, a tek­s­to­vi na više od tri­de­set jezika.

Ovaj je pro­gram pod pokro­vi­telj­stvom Zaklade Kultura nova.