Prezentacija i pop up izložba radova s radionice spekulativnog dizajna „The Sea Sees Us“ u galeriji DAI-SAI

B. V.

31.05.2024.

Udruga Metamedij u surad­nji s Odsjekom za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja (UMAS) orga­ni­zi­ra radi­oni­cu spe­ku­la­tiv­ne dizaj­ner­ske prak­se pod nazi­vom „The Sea Sees Us“. Radionica se odr­ža­va u sklo­pu 26. izda­nja Media Mediterranea fes­ti­va­la, od 27. svib­nja do 1. lip­nja 2024. godi­ne u gale­ri­ji Društva arhi­te­ka­ta Istre – DAI SAI u Puli, a vodi ju dizaj­ne­ri­ca i znans­tve­ni­ca Skye Morét (Portland, Oregon, SAD). Završnog dana radi­oni­ce, u subo­tu 1. lip­nja u 20 sati, u gale­ri­ji DAI-SAI bit će odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja i pop up izlož­ba pro­du­ci­ra­nih radova.

„Dok pro­ma­tra­mo liko­ve mor­na­ra i pli­va­ča, vidi­mo da oce­an ima dru­ga­či­ju per­s­pek­ti­vu na aspek­te vre­me­na, raz­mje­ra i pove­za­nos­ti. Mnogi vide oce­an kao resurs, kao poli­ti­čan, kao ponor uglji­ka, kao pri­je­voz, kao uto­či­šte, kao srod­stvo, kao poten­ci­jal­ni lijek, kao div­lji agens i kao pros­tor ima­gi­na­ci­je. Ali kako nas vidi more? Kad okre­ne­mo peri­skop i ugle­da­mo izvan­ze­malj­ski, pla­vi volu­men, shva­ća­mo da naše razu­mi­je­va­nje bli­je­di u uspo­red­bi sa slo­že­noš­ću oce­ana. Može li nam pre­uzi­ma­nje per­s­pek­ti­ve oce­ana pomo­ći da zamis­li­mo buduć­nost?“, navo­di se u opi­su radionice.

Mentorica Skye Morét je dizaj­ne­ri­ca i pomor­ska znans­tve­ni­ca. Njezino raz­no­li­ko poza­din­sko zna­nje i iskus­tvo veza­no za oce­an, uklju­ču­ju­ći i to što je pre­plo­vi­la 100 000 km oko svi­je­ta, poti­če nje­zi­no traj­no uvje­re­nje u moć umjet­nos­ti i dizaj­na da se uklju­če u eko­lo­ške slo­že­nos­ti i među­ovis­nos­ti našeg pla­ne­ta. Skyein rad koris­ti dizajn teme­ljen na podat­ci­ma i vizu­al­no pri­po­vi­je­da­nje kako bi istra­žio mor­ske onto­lo­gi­je, pose­bi­ce u kon­tek­s­tu pro­mje­nji­vih eko­sus­ta­va i kli­mat­ske prav­de. Bila je viši istra­ži­vač na pro­jek­tu TBA21 – Academy’s Ocean Archive, direk­to­ri­ca dizaj­na na stu­di­ju za vizu­ali­za­ci­ju poda­ta­ka Periscopic, a pos­ljed­nje je tri godi­ne vodi­la diplom­ski pro­gram Collaborative Design + Design Systems na Pacific Northwest College of Art (SAD). Njezine su ins­ta­la­ci­je bile izlo­že­ne u Znanstvenoj gale­ri­ji u Dublinu, Europskom par­la­men­tu u Bruxellesu i Kanadskom kul­tur­nom cen­tru u Parizu. Autorica je mul­ti­dis­ci­pli­nar­nih publi­ka­ci­ja u broj­nim časo­pi­si­ma, kao što su Science, Slate, Migrant Journal, Popular Science, Roads & Kingdoms i Public Radio International.