20. BaRoMus festival: koncert Monike Leskovar i Martine Filjak

Priredio B. V.

26.06.2024.

Koncert Dua Leskovar – Filjak odr­žan je u pone­dje­ljak, 24. lip­nja u rovinj­skoj crk­vi sv. Franje, a u sklo­pu pro­gra­ma 20. BaRoMus Festivala. Duo čine violon­če­lis­ti­ca Monika Leskovar i pija­nis­ti­ca Martina Filjak, među­na­rod­no priz­na­te glaz­be­ni­ce koje nas­tu­pa­ju na naj­z­na­čaj­ni­jim svjet­skim kon­cert­nim pozor­ni­ca­ma i festivalima.

Ove afir­mi­ra­ne glaz­be­ni­ce, koje se kao glaz­be­ni duo dru­že u komor­noj glaz­bi, na ovom su rovinj­skom nas­tu­pu pot­vr­di­le magi­ju nji­ho­ve umjet­nič­ka pove­za­nos­ti. Violončelo Monike Leskovar i kla­vir Martine Filjak u savr­še­noj su siner­gi­ji i skla­du, a vrhun­ske glaz­be­ni­ce slu­ša­te­lje uspi­je­va­ju odves­ti u jed­nu dru­gu dimenziju.

Monika Leskovar i Martina Filjak nas­tu­pa­ju zajed­no još od dje­tinj­stva, a zanim­lji­vo je da je kon­cert na 20.BaRoMusu bio nji­hov prvi zajed­nič­ki rovinj­ski nas­tup. Za ovu su pri­go­du glaz­be­ni­ce iza­bra­le dje­la „Reverie“ B. Berse, „Sonatu za violon­cel­lo i kla­vir“ S. Rahmanjinova, „Suite popu­la­ire espag­no­le „ M. de Fallae i „Le Grand Tango“ A. Piazzolle. Ono što je i ovaj nji­hov nas­tup na BaRoMus Festivalu pot­vr­dio jest da one dubo­kim shva­ća­njem i repro­duk­ci­jom oda­bra­nih par­ti­tu­ra uspi­je­va­ju pre­ni­je­ti svu lje­po­tu oda­bra­nih glaz­be­nih stra­ni­ca. Monika Leskovar i Martina Filjak umjet­ni­ce su koje pri­dr­ža­va­ju­ći se stil­skih karak­te­ris­ti­ka oda­bra­nih auto­ra kroz svoj glaz­be­ni nas­tup nadah­nu­to uspi­je­va­ju pre­ni­je­ti emo­ci­ju, a pri tome je nji­ho­va odli­ka pra­va mje­ra i otmje­nost. Posebnost su div­ni zvuč­ni pej­za­ži koje dono­si i rav­no­te­ža izme­đu dva ins­tru­men­ta. Monika Leskovar izvla­či sve nijan­se zvu­ka iz svog violon­če­la gra­di­te­lja Vincenza Postiglionea izra­đe­nog 1884. godi­ne. Njena je izved­ba u savr­še­nom balan­su s bes­pri­je­kor­no arti­ku­li­ra­nim zvu­kom kla­vi­ra pija­nis­ti­ce Martine Filjak i nje­zi­nim anga­ži­ra­nim muziciranjem.

Zbog svih nji­ho­vih kva­li­te­ta, a u što sva­ka­ko tre­ba ubro­ji­ti i inte­li­gen­ci­ju, komu­ni­ka­ci­ju i viso­ku razi­nu pro­fe­si­onal­nos­ti, ne čudi što ino­zem­ni glaz­be­ni pro­mo­to­ri Moniku Leskovar i Martinu Filjak uklju­ču­ju u svo­je pro­gra­me diljem svi­je­ta te glaz­be­ni­ce nas­tu­pa­ju na eta­bli­ra­nim kon­cert­nim podi­ji­ma, a nji­ho­ve nas­tu­pe pra­te vrhun­ske ocje­ne kri­ti­ke i publi­ke. Leskovar i Filjak – umjet­ni­ce veli­kih indi­vi­du­al­nih dose­ga i među­na­rod­nih kari­je­ra koje nadi­la­ze gra­ni­ce naših pros­to­ra sura­đi­va­le su sa slav­nim orkes­tri­ma pod vod­stvom nekih od naj­ve­ćih diri­ge­na­ta današ­nji­ce, nas­tu­pa­le u naj­pres­tiž­ni­jim kon­cert­nim dvo­ra­na­ma i fes­ti­va­li­ma svi­je­ta – su i pred rovinj­skom publi­kom pot­vr­di­le sta­tus glaz­be­nih umjet­ni­ca koje ruše umjet­nič­ke barijere.

„Trudimo se oda­bra­ti naj­bo­lje od naj­bo­ljeg u skla­du s moguć­nos­ti­ma. Jako nas vese­li veli­ki broj doma­ćih posje­ti­te­lja koji pra­te kon­cer­te BaRoMusa i u pos­ljed­njih 20 godi­na puno je uči­nje­no na stva­ra­nju publi­ke, ali ne tre­ba zabo­ra­vi­ti da i rovinj­ski turi­zam ima gos­te koji su navik­li na odre­đe­ne stan­dar­de u viso­koj kul­tu­ri. Stoga si ne smi­je­mo dopus­ti­ti pro­sječ­nost, nego tre­ba­mo teži­ti još boljoj ponu­di, jer kao des­ti­na­ci­ja pos­ta­je­mo i amba­sa­do­ri kul­tu­re, što je i jed­na od misi­ja BaRoMus Festivala. Pokazao je to i kon­cert Monike Leskovar i Martine Filjak, dvi­je dame hrvat­ske umjet­nos­ti koje su nas pred doma­ćom i stra­nom publi­kom na našoj rovinj­skoj pozor­ni­ci pred­sta­vi­le u naj­ljep­šem svi­je­tlu“, kazao je maes­tro Domagoj Terzić, umjet­nič­ki vodi­telj i ute­me­lji­telj BaRoMusa.

Svoje pozi­tiv­ne doj­mo­ve nisu kri­le ni glaz­be­ni­ce. “Ovo je bio naš prvi zajed­nič­ki nas­tup na rovinj­skom BaRoMusu, nadaj­mo se, ne i pos­ljed­nji. Bila nam je čast nas­tu­pi­ti na 20. obljet­ni­ci ovog vri­jed­nog fes­ti­va­la koje­mu želi­mo još naj­ma­nje 20 ovak­vih obljet­ni­ca. Čestitamo maes­tru Domagoju Terziću i želi­mo zais­ta puno uspje­ha u svim budu­ćim kon­cer­ti­ma i izda­nji­ma BaRoMus Festivala. Bile smo jako sret­ne zbog atmo­sfe­re u crk­vi i činje­ni­ce da je doš­la broj­na publi­ka una­toč važ­noj nogo­met­noj utak­mi­ci koja se igra­la. Publika je bila izu­zet­no paž­lji­va, kon­cen­tri­ra­na, topla – jako su nas lije­po pri­mi­li“, kaza­la je Martina Filjak.

Govoreći o nji­ho­vom kon­cert­nom pro­gra­mu koji je na BaRoMus donio fini balans zah­tjev­nih komor­nih dje­la (Rahmanjinov), i nešto nepo­sred­ni­jeg i melo­dič­ni­jeg dru­gog dije­la kon­cer­ta u zna­ku špa­njol­skog i argen­tin­skog reper­to­ara, Monika Leskovar, koja je kao solis­ti­ca već bila goš­ća BaRoMusa rani­jih godi­na, kaza­la je: „Za BaRoMus Festival me vežu vrlo dra­gi nas­tu­pi i uspo­me­ne. Uvijek mi je dra­go vra­ti­ti se u Rovinj koji ima jako lije­pu publi­ku, a BaRoMus s orga­ni­za­cij­ske stra­ne funk­ci­oni­ra bes­pri­je­kor­no što je za umjet­ni­ke vrlo važ­no jer se mogu posve­ti­ti nas­tu­pu. Ja i Martina već pos­ljed­njih osam godi­na inten­ziv­no zajed­no nas­tu­pa­mo. Svirale smo zajed­no kao vrlo mla­de, a sada istra­žu­je­mo reper­to­ar koji odgo­va­ra nama sami­ma, ali i pros­to­ru i situ­aci­ji u kojoj svi­ra­mo. Sinoć smo izve­li  Rahmanjinovu sona­tu koja se ustva­ri rijet­ko svi­ra u hrvat­skoj i pre­kras­nu kom­po­zi­ci­ju Blagoje Berse koju smo nedav­no otkri­le i sni­mi­le za arhi­vu HRT‑a. U dru­gom dije­lu kon­cer­ta izve­le smo sva­ka­ko vri­jed­ne i kva­li­tet­ne sklad­be špa­njol­skog kom­po­zi­to­ra M. De Falle, te sklad­bu „Le Grand Tango“ Astora Piazzolle koja je već pos­ta­la dio stan­dard­nog reper­to­ara zahva­lju­ju­ći i veli­kom violon­če­lis­tu Mstislavu Rostropoviču kojem je argen­tin­ski skla­da­telj i posve­tio ovo djelo“.

U nas­tav­ku 20. BaRoMusa nared­ni kon­cert Dua Tudor – Režić na pro­gra­mu je već u čet­vr­tak 27. lip­nja u 21 sat u crk­vi sv. Franje. Duo čine nagra­đi­va­ni umjet­ni­ci s boga­tim među­na­rod­nim kari­je­ra­ma, sak­so­fo­nist i skla­da­telj Gordan Tudor i gita­rist Mislav Režić, glaz­be­ni­ci koji pri­pa­da­ju u krug vode­ćih glaz­be­ni­ka svo­je gene­ra­ci­je. Izvode uglav­nom suvre­me­nu glaz­bu, a kom­bi­na­ci­jom sak­so­fo­na, kla­sič­ne i elek­trič­ne gita­re uz doda­tak elek­tro­ni­ke u poje­di­nim sklad­ba­ma, ovaj duo izla­zi iz okvi­ra kla­sič­nih komor­nih sas­ta­va te odu­šev­lja­va publi­ku i stru­ku. U Rovinju će izves­ti dje­la S. Gossa, M. Ravela, D. Detonija, G. Tudora i C. Meijeringa.

BaRoMus se odr­ža­va zahva­lju­ju­ći pot­po­ri Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarske župa­ni­je, Grada Rovinja, Turističke zajed­ni­ce gra­da Rovinja i Adris grupe.