Obljetničko slavlje uz vrhunske koncerte za vjernu publiku

20. BaRoMus Festival u Rovinju

B. V.

20.06.2024.

Jubilarni 20. BaRoMus Festival odr­žat će se od 21. lip­nja do 16. srp­nja 2024. u Rovinju, a svo­ju važ­nu obljet­ni­cu fes­ti­val koji je u gra­du sv. Eufemije pos­tao važ­na kul­tur­na činje­ni­ca pros­la­vit će boga­tim glaz­be­nim pro­gra­mom koji dono­si šest kon­ce­ra­ta vrhun­skih među­na­rod­no priz­na­tih glaz­be­nih umjet­ni­ka. Riječ je o pra­vim stil­ski raz­no­li­kim kon­cert­nim dra­gu­lji­ma koje je pom­no oda­brao maes­tro Domagoj Terzić, ute­me­lji­telj i umjet­nič­ki direk­tor BaRoMusa, te je na fes­ti­val­ski pro­gram uvr­stio nas­tu­pe Gudačkog orkes­tra Acustic Project Strings, Dua Leskovar – Filjak, te Dua Tudor – Režić, a publi­ka će moći uži­va­ti u glaz­be­no-scen­skom pro­jek­tu „La Belle Époque… médiéva­le – Srednji vijek u pari­škim salo­ni­ma počet­ka 20. sto­lje­ća“ Katarine Livljanić i Danijela Detonija te nas­tu­pi­ma Hrvatskog gitar­skog kvar­te­ta i Šimun Matišić Quarteta.

„Ovogodišnjim fes­ti­val­skim izda­njem sla­vi­mo 20. obljet­ni­cu BaRoMusa, koji kao i svih dosa­daš­njih godi­na, i u svom obljet­nič­kom izda­nju svo­joj vjer­noj publi­ci dono­si kon­cer­te među­na­rod­no priz­na­tih glaz­be­nih umjet­ni­ka koji odska­ču svo­jom kva­li­te­tom“, kaže maes­tro Domagoj Terzić, osni­vač i umjet­nič­ki direk­tor BaRoMus Festivala.

Tako će 20. BaRoMus 21. lip­nja u 21 sat, upra­vio na Svjetski dan glaz­be, na fes­ti­val­skoj pozor­ni­ci u rovinj­skoj crk­vi sv. Franje otvo­ri­ti Gudački orkes­tar Acoustic Project Strings, čije umjet­nič­ko vod­stvo pot­pi­su­je skla­da­telj i kon­tra­ba­sist Dubravko Palanović. Kao solist će nas­tu­pi­ti Marco Graziani, kon­cert­ni maj­stor, a na pro­gra­mu su dje­la F. J. Haydna, P. I. Čajkovskog i D. Palanovića. Najavljujući fes­ti­val­sko otva­ra­nje maes­tro Terzić isti­če da je Ansambl Acoustic Project Strings pro­iza­šao iz reno­mi­ra­nog sas­ta­va Acoustic Project i nas­tao upra­vo surad­njom Dubravka Palanovića, koji je i idej­ni začet­nik i vodi­telj ansam­bla, te violi­nis­ta Marca Grazianija kao kon­cert maj­sto­ra. Osim stan­dard­nog reper­to­ara gudač­kih orkes­ta­ra, u foku­su ansam­bla, koji je nas­tu­pao na broj­nim glaz­be­nim fes­ti­va­li­ma u Hrvatskoj, su i pro­gram­ske i izvo­đač­ke ino­va­ci­je, što pra­ti eks­pe­ri­men­ti­ra­nje s raz­nim sti­lo­vi­ma i epo­ha­ma, kao i pred­stav­lja­nje novih dje­la hrvat­skih i ino­zem­nih auto­ra. Članovi ansam­bla su afir­mi­ra­ni glaz­be­ni­ci koji uz kre­ativ­nu, daju i snaž­nu inter­pre­ta­tiv­nu ener­gi­ju pro­jek­tu. Program nji­ho­vog rovinj­skog BaRoMus kon­cer­ta bit će pose­ban upra­vo po tome što će Acoustic Project Strings izves­ti kon­cer­tant­nu sklad­bu Dubravka Palanovića Rovinjski Concerto gro­sso, za guda­če i čem­ba­lo. Ova Palanovićeva kom­po­zi­ci­ja koja je pra­izve­de­na 2019. na 15. BaRoMusu, bit će i pra­va kon­cert­na čes­tit­ka 20. jubi­lar­nom fes­ti­va­lu i nje­go­voj vjer­noj publi­ci. Na rovinj­skom pro­gra­mu Acustic Project Stringsa bit će i dje­la Josepha Haydna te Petra Iljiča Čajkovskog.

Slijedi 24. lip­nja nas­tup Dua Leskovar – Filjak, kojeg čine violon­če­lis­ti­ca Monika Leskovar i pija­nis­ti­ca Martina Filjak, među­na­rod­no priz­na­te glaz­be­ni­ce koje su nas­tu­pa­le na naj­z­na­čaj­ni­jim svjet­skim kon­cert­nim pozor­ni­ca­ma i fes­ti­va­li­ma. Monika Leskovar i Martina Filjak nas­tu­pa­ju zajed­no još od dje­tinj­stva. Zanimljivo je da će ovo biti nji­hov prvi zajed­nič­ki rovinj­ski nas­tup, a izvest će B. Berse, S. Rahmanjinova, M. de Falla i A. Piazzole.

Suvremenu glaz­bu na ovo­go­diš­njem BaRoMusu pred­sta­vit će 27. lip­nja Duo Tudor – Režić , kojeg čine nagra­đi­va­ni umjet­ni­ci s boga­tim među­na­rod­nim kari­je­ra­ma, sak­so­fo­nist i skla­da­telj Gordan Tudor i gita­rist Milsav Režić. Riječ je o glaz­be­ni­ci­ma koje pri­pa­da­ju u krug vode­ćih glaz­be­ni­ka svo­je gene­ra­ci­je. Izvode uglav­nom suvre­me­nu glaz­bu, a kom­bi­na­ci­jom sak­so­fo­na, kla­sič­ne i elek­trič­ne gita­re uz doda­tak elek­tro­ni­ke u poje­di­nim sklad­ba­ma ovaj duo izla­zi iz okvi­ra kla­sič­nih komor­nih sas­ta­va te odu­šev­lja­va publi­ku i stru­ku. Njihov je jedins­tve­ni pro­jekt svoj prvi zajed­nič­ki nas­tup imao 2020.godine, a por­tal Glazba.hr oda­brao ih je kao jed­nu od naj­us­pješ­ni­jih hrvat­skih surad­nji u polju kla­sič­ne glaz­be u 2023. godi­ni. Tudor i Režić čes­to naru­ču­ju i izvo­de nova dje­la kre­ira­ju­ći na taj način novi reper­to­ar, a na pro­gra­me svo­jih kon­ce­ra­ta uvr­šta­va­ju obrad­be pje­sa­ma Franka Zappe, Radioheada i Brian Ena, pomi­ču­ći i na taj način gra­ni­ce kla­sič­ne glaz­be. U Rovinju će izves­ti dje­la S. Gossa, M. Ravela, D. Detonija, G. Tudora i C. Meijeringa.

Središnji doga­đaj ovo­go­diš­njeg BaRoMusa je glaz­be­no-scen­ski projekt„La Belle Époque… médiéva­le – Srednji vijek u pari­škim salo­ni­ma s počet­ka 20. sto­lje­ća“ koji 4. srp­nja dono­si Ensemble Dialogos, odnos­no Katarina Livljanić (glas i kon­cep­ci­ja pro­gra­ma) te Danijel Detoni (kla­vir). Ovim pro­jek­tom Ansambl Dialogos pozi­va publi­ku „na šet­nju kroz pari­ške salo­ne i cafe-con­cert s počet­ka 20. sto­lje­ća, usu­sret pjes­ni­ci­ma, glaz­be­ni­ci­ma, glum­ci­ma i eks­cen­tri­ci­ma ins­pi­ri­ra­ni­ma sred­njim vije­kom.“ Okosnicu ovog pro­gra­ma čini neko­li­ko raz­no­li­kih glaz­be­ni­ka toga doba i nji­hov odnos pre­ma sred­njem vije­ku, pri­je sve­ga zanim­ljiv i kon­tro­ver­zan lik Yvette Guilbert (1865. – 1944.), pje­va­či­ce, glu­mi­ce, knji­žev­ni­ce i inte­lek­tu­al­ke. Yvette Guilbert je pje­va­la bogat glaz­be­ni reper­to­ar café-kon­ce­ra­ta, glu­mi­la u kaza­li­štu i fil­mo­vi­ma, pisa­la pro­zu, a auto­ri­ca je i pri­ruč­ni­ka o inter­pre­ta­ci­ji vokal­no­ga reper­to­ara. U surad­nji s muzi­ko­lo­gom Jeanom Beckom revi­ta­li­zi­ra­la je izved­bu tru­ver­skih i tru­ba­dur­skih sred­njo­vje­kov­nih pje­sa­ma koje je izvo­di­la i u Carnegie Hallu u New Yorku uz kla­vir­sku prat­nju. Ova kariz­ma­tič­na umjet­ni­ca nadah­nu­la je Katarinu Livljanić i Danijela Detonija u stva­ra­nju pro­gra­ma u koje­mu se nje­zi­ne pje­sme i tek­s­to­vi ispre­pli­ću sa sred­njo­vje­kov­nim napje­vi­ma koji su ih inspirirali.

„Kroz intim­nu, fri­vol­nu, jet­ku i viju­ga­vu šet­nju Parizom iz doba bel­le époque, uz Yvette Guilbert susrest ćete i eks­cen­trič­no­ga gos­po­di­na s Montmartrea u bar­šu­nas­to­me odi­je­lu, Erika Satiea (1866. – 1925.), a svra­tit ćete na tre­nu­tak i u rafi­ni­ra­ni svi­jet Clauda Debussyja (1862. – 1918.) koji je kao nit­ko dru­gi znao uro­ni­ti impre­si­onis­tič­ke made­le­ine u krh­ke šali­ce skri­ve­nih gotič­kih melo­di­ja.“, piše uz osta­lo Katarina Livljanić u naj­a­vi ovog ose­buj­nog kon­cert­nog doživljaja.

Katarina Livljanić, glaz­be­na umjet­ni­ca svjet­skih refe­ren­ci, pje­va­či­ca i muzi­ko­lo­gi­nja, jed­na je od naj­is­tak­nu­ti­jih među­na­rod­no priz­na­tih struč­nja­ki­nja za izved­bu gre­go­ri­jan­sko­ga kora­la i litur­gij­ske glaz­be sred­njo­vje­kov­lja. Dva deset­lje­ća je radi­la na pari­ško­me sve­uči­li­štu Sorbonne, a od 2019. pre­da­je na čuve­noj Scholi Cantorum Basiliensis. Najnovije priz­na­nje u nje­nom boga­tom umjet­nič­kom živo­to­pi­su veza­no je uz pri­jem u HAZU (Razred za glaz­be­nu umjet­nost i muzi­ko­lo­gi­ju). Dobitnica je broj­nih nagra­da i priz­na­nja, a izme­đu osta­log, Francusko minis­tar­stvo kul­tu­re dodi­je­li­lo joj je titu­lu Chevalier des arts et des let­tres 2016. godi­ne, a fran­cu­ska i među­na­rod­na kri­ti­ka nagra­di­le su je za viso­ku razi­nu nje­zi­nih sni­ma­ka priz­na­nji­ma poput Diapason d’or i Choc du mon­de de la musique.

Njezin glaz­be­ni suput­nik na pozor­ni­ci BaRoMusa bit će Danijel Detoni istak­nu­ti hrvat­ski pija­nist s boga­tom među­na­rod­nom karijerom.

Hrvatski gitar­ski kvar­tet koji na BaRoMusu nas­tu­pa 13. srp­nja dje­lu­je u sas­ta­vu: Petrit Çeku, Zoran Dukić, Maroje Brčić i Tvrtko Sarić. Riječ je zais­ta o naj­bo­ljim gita­ris­ti­ma na doma­ćoj sce­ni, među­na­rod­no priz­na­tim umjet­ni­ci­ma koji su ostva­ri­li uspješ­ne solis­tič­ke kari­je­re te nas­tu­pe u komor­nim sas­ta­vi­ma diljem svi­je­ta, a redom su i uva­že­ni glaz­be­ni peda­go­zi, pre­da­va­či na glaz­be­nim aka­de­mi­ja­ma. U Rovinju će izves­ti dje­la E. Griega, M. Miletića, S. Prokofjeva i  A. Piazzolle.

Veliki fina­le 20. BaRo Mus fes­ti­va­la 16. srp­nja u spo­ju glaz­be veli­kog W. A. Mozarta i  autor­skih sklad­bi Šimuna Matišića ozna­čit će nas­tup Šimun Matišić Quarteta. Sastav pre­dvo­di višes­tru­ko nagra­đi­va­ni mla­di glaz­be­nik boga­te i zanim­lji­ve kari­je­re vibra­fo­nist Šimun Matišić (1996.), kojem će se u Rovinju pri­dru­ži­ti Zvonimir Šestak, kon­tra­bas, Kruno Levačić, uda­ralj­ke i Dani Bošnjak, fla­uta. Riječ je o veli­kim umjet­nič­kim indi­vi­du­ama, ose­buj­nim glaz­be­nim lič­nos­ti­ma spo­je­nim u zanim­ljiv cro­sso­ver kvar­tet koji se teme­lji na pro­ži­ma­nju glaz­be­nih jezi­ka kla­si­ke i jazza.

Ususret 20. obljet­ni­ci BaRoMusa rezi­mi­ra­ju­ći dosa­daš­nji fes­ti­val­ski opus, maes­tro Domagoj Terzić, osni­vač i umjet­nič­ki direk­tor BaRoMus Festivala, isti­če: „Na BaRoMusu je kroz dva deset­lje­ća pos­to­ja­nja odr­ža­no više od 150 kon­cer­ta, a umjet­nič­ki kon­cept uvi­jek je bio vođen kva­li­te­tom. Naši su gos­ti vrhun­ski glaz­be­ni­ci, pom­no oda­bra­ni solis­ti i ansam­bli koji su svo­jim inter­pre­ta­tiv­nim, estet­skim i stva­ra­lač­kim sen­zi­bi­li­te­tom osta­vi­li dubok trag na našoj fes­ti­val­skoj pozor­ni­ci pro­miš­lja­ju­ći zvu­ko­ve minu­lih sto­lje­ća i suvre­me­na suzvu­čja. Koncerte BaRoMusa, koji su zais­ta bili slav­lje glaz­be, pre­poz­na­la je naša vjer­na publi­ka, što poseb­no radu­je jer je i time ispu­nje­na naša fes­ti­val­ska misi­ja. BaRoMus je pos­tao pro­gram­ska plat­for­ma za kon­cert­nu pro­mo­ci­ju kla­sič­ne glaz­be i izras­tao u kul­tur­nu mani­fes­ta­ci­ju naci­onal­ne razi­ne pre­poz­na­tu u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Osim kon­cert­ne pro­duk­ci­je Festival je osta­vio trag i kroz narudž­bu broj­nih sklad­bi doma­ćih i ino­zem­nih kom­po­zi­to­ra koje su pra­izve­de­ne upra­vo u Rovinju na BaRoMusu. Tijekom godi­na pro­jek­ti nas­ta­li upra­vo za BaRoMus nagra­đi­va­ni su i ugled­nim nagra­da­ma, a među nji­ma su i sklad­be Porinom nagra­đe­nog albu­ma „Jazzy Bach“ Matije Dedića.“

„BaRoMus od svo­jih poče­ta­ka kla­sič­nu glaz­bu pred­stav­lja u širo­kom spek­tru od remek dje­la kla­sič­ne glaz­be­ne lite­ra­tu­re do umjet­nič­kih izra­za eks­pe­ri­men­tal­ne glaz­be, cro­sso­ve­ra i jazza, a na fes­ti­val­skoj pozor­ni­ci ugos­ti­li smo čitav niz snaž­nih umjet­nič­kih osob­nos­ti, glaz­be­ni­ka viso­ke svjet­ske razi­ne. Festival je organ­ski ras­tao iz godi­ne u godi­nu pom­no gra­de­ći svo­je mjes­to kao kon­cert­na pozor­ni­ca za nas­tu­pe glaz­be­ni­ka koji ima­ju važ­nu ulo­gu u pomi­ca­nju gra­ni­ca glaz­be­nih svje­to­va. S pono­som može­mo reći da je BaRoMus pos­tao jed­na od naj­z­na­čaj­ni­jih glaz­be­nih mani­fes­ta­ci­ja ovak­ve vrste kojeg je pre­poz­na­la stru­ka, kri­ti­ka i publi­ka“, zaklju­ču­je maes­tro Domagoj Terzić te isti­če da se BaRoMus odr­ža­va zahva­lju­ju­ći pot­po­ri Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarske župa­ni­je, Grada Rovinja, Turističke zajed­ni­ce gra­da Rovinja i Adris grupe.

Svi kon­cer­ti poči­nju u 21 sat, a odr­ža­va­ju se na tra­di­ci­onal­noj fes­ti­val­skoj pozor­ni­ci u rovinj­skoj crk­vi sv. Franje.