Ambiciozna povijest Divljeg zapada

29.06.2024.

KINO: HORIZONT: AMERIČKA SAGA – PRVO POGLAVLJE, reda­te­lja Kevina Costnera

Vestern kao film­ski žanr več deset­lje­ći­ma živo­ta­ri na mar­gi­na­ma, a zad­nji veći uspon imao je počet­kom 1990-ih kada su ga pogu­ra­li Eastwoodovi “Nepomirljivi” i Costnerov “Ples s vuko­vi­ma”. Doduše, ame­rič­ka kine­ma­to­gra­fi­ja i danas pro­izvo­di ves­ter­ne, ali to su fil­mo­vi manjih budže­ta i natu­ra­lis­tič­kog pris­tu­pa tema­ti­ci koji ne nala­ze svoj put do europ­skih kinodovorana.

Utoliko više izne­na­đu­je odvaž­ni potez spo­me­nu­tog Kevina Costnera, koji je odlu­čio reži­ra­ti film­ski seri­jal o povi­jes­ti Divljeg zapa­da od čak četi­ri dije­la, a prvi film “Horizont: Američka saga – prvo poglav­lje” upra­vo se pri­ka­zu­je u hrvat­skim kini­ma. Costner je u ovaj seri­jal ulo­žio godi­ne rada i vlas­ti­tog nov­ca, osim što je pot­pi­san kao reda­telj ujed­no i glu­mi, a bavi se povi­jes­nim raz­dob­ljem osva­ja­nja ame­rič­kog zapa­da uoči i nakon Građanskog rata.

Costner pra­ti neko­li­ko gru­pa lju­di, pro­ta­go­nis­ta tog dra­ma­tič­nog raz­dob­lja, čije se sud­bi­ne nara­tiv­no izmje­nju­ju stva­ra­ju­ći širu sli­ku epo­he i pri­pa­da­ju­ćih povi­jes­nih okol­nos­ti. Pritom se reda­telj ne bavi samo bijel­ci­ma nego i Indijancima, koji dje­lu­ju krvo­loč­no, ali ima­ju i svo­je raz­lo­ge za tak­vo pona­ša­nje, dok su bijel­ci u nekim situ­aci­ja­ma pri­ka­za­ni u gorem svje­tlu nego Indijanci koje sma­tra­ju div­lja­ci­ma. Costner je pris­tu­pio povi­jes­noj tema­ti­ci iz raz­li­či­tih per­s­pek­ti­va, opi­su­ju­ći podjed­na­ko ljud­sku tež­nju kre­aci­ji i des­truk­ci­ji pri­li­kom stva­ra­nja svo­je epske tvorevine.

Iako nje­gov film ima odre­đe­nih mana i nije toli­ko autor­ski pre­poz­nat­ljiv poput fil­mo­va nje­go­vih pokoj­nih kole­ga Leonea (Bilo jed­nom na Divljem zapa­du) i Cimina (Vrata raja), sva­ka­ko je iznim­no pože­ljan u ovim ves­ter­nu nes­klo­nim vre­me­ni­ma. Potpisnik ovih reda­ka sigur­no neće pro­pus­ti­ti nas­ta­vak koji se u našim kini­ma oče­ku­je već kra­jem ljeta.

 

Elvis Lenić