Prvo lice manifestacije Portret autorice Istarskog narodnog kazališta

Američka koreografkinja i redateljica Meg Stuart u Puli

B. V.

06.06.2024.

U sklo­pu prvog izda­nja mani­fes­ta­ci­je Portret auto­ri­ce, Istarsko narod­no kaza­li­šte Gradsko kaza­li­šte Pula pred­stav­lja reno­mi­ra­nu ame­rič­ku kore­ograf­ki­nju, reda­te­lji­cu i ple­sa­či­cu Meg Stuart. Stuart će se 7. i 8. lip­nja pred­sta­vi­ti publi­ci u Puli izved­bom All the Way Around, cik­lu­som fil­mo­va u Kinu Valli te diskur­ziv­nim i edu­ka­tiv­nim programima.

Manifestacija Portret auto­ri­ce posve­će­na je umjet­nič­kim prak­sa­ma izved­be­nih auto­ra koji su obi­lje­ži­li svjet­sku kaza­liš­nu i ples­nu sce­nu. Ovogodišnje izda­nje posve­će­no je upra­vo Meg Stuart, koja će se kroz niz pro­gra­ma pred­sta­vi­ti publi­ci u Puli. Stuart već tri­de­set godi­na dje­lu­je na među­na­rod­noj izved­be­noj sce­ni, pred­stav­lja kre­ativ­nu silu koja se slo­bod­no kre­će izme­đu ple­sa, kaza­li­šta i vizu­al­nih umjet­nos­ti. Njezino stva­ra­laš­tvo, obi­lje­že­no nepres­ta­nim dija­lo­gom s umjet­ni­ci­ma raz­li­či­tih podru­čja, istra­žu­je ples kao izvor iscje­lje­nja i način tran­sfor­ma­ci­je druš­tve­nog tkiva.

Program mani­fes­ta­ci­je uključuje:

Recentni video rado­vi Meg Stuart / 7. lip­nja u 20 sati @ Kino Valli

Na plat­nu Kina Valli, publi­ka će ima­ti pri­li­ku uži­va­ti u nekim od naj­no­vi­jih video rado­va Meg Stuart: The Lobby, Intermission, Overtime, The Clock, Shelf Life. Ovi rado­vi pru­ža­ju inti­man uvid u Stuartin kre­ativ­ni pro­ces, istra­žu­ju­ći raz­li­či­te aspek­te nje­zi­nog stva­ra­laš­tva kroz medij videa. Publika će biti vođe­na na puto­va­nje kroz raz­no­li­ke teme i este­ti­ke koje karak­te­ri­zi­ra­ju njen opus, od sup­til­nih i intros­pek­tiv­nih do eks­pe­ri­men­tal­nih i provokativnih.

People in the Room / 7. lip­nja u 21 sati @ Klub & knji­ža­ra Giardini 2

U intim­noj atmo­sfe­ri Knjižare Giardini 2, Meg Stuart će se susres­ti s publi­kom u opu­šte­nom raz­go­vo­ru o svom umjet­nič­kom putu, ins­pi­ra­ci­ja­ma i filo­zo­fi­ji stva­ra­nja. Ovaj inti­man susret pru­žit će publi­ci pri­li­ku pos­ta­vi­ti pita­nja i dub­lje razu­mje­ti nje­nu umjet­nič­ku vizi­ju, pro­ces rada te nje­zi­nu reflek­si­ju o suvre­me­nom tre­nut­ku u izved­be­nim umjetnostima.

Izvedba “All the Way Around” / 8. lip­nja u 20 sati @ INK

U cen­tral­nom doga­đa­nju pro­jek­ta Portret auto­ri­ce, Meg Stuart će zajed­no s jazz basis­tom Dougom Weissom i pija­nis­ti­com Marianom Carvalho izves­ti All the Way Around. Ova jedins­tve­na izved­ba istra­žu­je dubo­ke emo­ci­onal­ne i pros­tor­ne dimen­zi­je pokre­ta, zvu­ka i svje­tla, stva­ra­ju­ći inten­ziv­no iskus­tvo za publi­ku. Kroz spoj ple­sa, glaz­be i svje­tla, All the Way Aroundpoziva publi­ku na puto­va­nje kroz raz­li­či­te faze emo­ci­onal­nog i pros­tor­nog iskus­tva, poti­ču­ći ih na pro­miš­lja­nje o vlas­ti­tim osje­ća­ji­ma i percepcijama.

Tribina s Meg Stuart i Ivom Nerinom Sibilom / 8. lip­nja u 21:30 sati @ INK

Na lipanj­skoj Tribini u INK, Meg Stuart će se pri­dru­ži­ti Iva Nerina Sibila u raz­go­vo­ru o ključ­nim tema­ma koje obli­ku­ju suvre­me­ni ples i izved­be­ne umjet­nos­ti. Ovaj dina­mič­ni raz­go­vor pru­žit će moguć­nost publi­ci da sudje­lu­je u disku­si­ji i istra­ži­va­nju širo­kog spek­tra tema, uklju­ču­ju­ći frag­men­ta­ci­ju tije­la, novu sen­zu­al­nost, odno­se u suvre­me­nom druš­tvu te ulo­gu umjet­nos­ti u obli­ko­va­nju naše per­cep­ci­je svi­je­ta. Publika će ima­ti pri­li­ku pos­tav­lja­ti pita­nja i sudje­lo­va­ti u ovoj inte­rak­tiv­noj raspravi.

Masterclass “Knowing and Not Knowing”

Meg Stuart će vodi­ti inten­ziv­nu četve­ro­sat­nu radi­oni­cu u Malom rim­skom kaza­li­štu zatvo­re­nog tipa, pru­ža­ju­ći regi­onal­nim pro­fe­si­onal­nim ple­sa­či­ma i kore­ogra­fi­ma jedins­tve­nu pri­li­ku da istra­že dub­lje kon­cep­te zna­nja i nez­na­nja u kon­tek­s­tu izved­be­nih umjet­nos­ti. Kroz raz­li­či­te vjež­be, ras­pra­ve i eks­pe­ri­men­te, sudi­oni­ci će ima­ti pri­li­ku pro­du­bi­ti svo­je razu­mi­je­va­nje pro­ce­sa kre­ira­nja i izved­be, potak­nu­ti svo­ju kre­ativ­nost te istra­ži­ti nove per­s­pek­ti­ve u svom umjet­nič­kom radu.

Projekt “Portret auto­ri­ce: Meg Stuart” Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, a pro­vo­di se uz podr­šku part­ne­ra: Kino Valli, Klub & knji­ža­ra Giardini 2, Arheološki muzej Istre i Emanat – slo­ven­ski Institut za razvoj i afir­ma­ci­ju ple­sa i suvre­me­ne umjetnosti.