„Živjele životinje! …a   što bi životinje rekle o nama?“

64. Annale u Istarskoj sabornici

B. V.

11.06.2024.

64. Annale nazi­va „Živjele živo­ti­nje! …a što bi živo­ti­nje rek­le o nama?“ kus­to­si­ca Jerice Ziherl i Suzanae Marjanić bit će otvo­ren u čet­vr­tak, 13. lip­nja u 20 sati u Istarskoj sabor­ni­ci u Poreču. Ovogodišnje Annale može se raz­gle­da­ti do 31. kolovoza.

„Zoo-izlož­ba doku­men­ti­ra suvre­me­nu umjet­nič­ku prak­su o živo­ti­nja­ma, našim naj­bli­žim Drugima, kako živo­ti­nje (ne-lju­de) odre­đu­ju pri­ma­to­lo­zi, koje se nala­ze u traj­noj vrteš­ci izme­đu sim­bo­li­za­ci­je i eks­plo­ata­ci­je, kako nji­hov život­ni put u našoj antro­po­cen­trič­noj kul­tu­ri ozna­ča­va zooeti­čar Nikola Visković. Dakle, pored (1.) temat­sko­ga i sim­bo­lič­ko­ga išči­ta­va­nja živo­ti­nja, nada­lje, (2.) eko­kri­tič­ke pro­sud­be – a riječ je o inter­dis­ci­pli­nar­nom suod­no­su umjet­nos­ti i život­ne sre­di­ne, nagla­sak je jed­na­ko tako pos­tav­ljen i na (3.) prak­su koja pro­iz­la­zi iz etič­ke per­s­pek­ti­ve pra­va, tj. oslo­bo­đe­nja živo­ti­nja, odnos­no da je spe­ci­zam temelj za bilo koju vrstu dis­kri­mi­na­ci­je ili kako to navo­di poli­tič­ki filo­zof John Sanbonmatsu u uvod­ni­ku zbor­ni­ka rado­va Critical Theory and Animal Liberation, o tome da ako spe­ci­zam nije oblik fašiz­ma, onda je zasi­gur­no nje­go­va para­dig­mat­ska i pri­mar­na for­ma. Naime, u nave­de­nom zbor­ni­ku rado­va John Sanbonmatsu nas­to­ji pos­ta­vi­ti čvrst okvir odno­sa izme­đu naše, ljud­ske, pre­več ljud­ske, opre­si­je pre­ma dru­gim živo­ti­nja­ma (ili kao što bi rekao Shaun Monson pre­ma Drugim Zemljanima) i lije­vo­ga poli­tič­ko­ga miš­lje­nja koje je ipak osta­lo rav­no­duš­no pre­ma pita­nju spe­ciz­ma. Pritom Nikola Visković, pro­fe­sor pra­va i zooeti­čar, začet­nik kul­tur­ne ani­ma­lis­ti­ke u doma­ćim okvi­ri­ma, u Sumornim godi­na­ma isti­če detek­ci­ju da nepres­tan­ce opse­siv­nim bav­lje­njem dnev­nom poli­ti­kom i poli­tič­kim eli­ta­ma “mi zapra­vo gubi­mo dis­tan­cu od njih (živo­ti­nja), taj svi­jet (poli­tič­ka eli­ta) nas men­tal­no zarob­lja­va i pri­je­ti nam da pos­ta­je­mo neka vrsta sekun­dar­nih kre­te­na”“, navo­di se u ras­pi­su teme.

(1) Marina Abramović, Đanino Božić, Ines Matijević Cakić, Gundi Dietz, Rui Miguel Leitao Ferreira, Ivana Ožetski, Ivan Tripar

(2) Hrvoje Cokarić, Tajči Čekada, Kruno Jošt, Šikuti Machine, Dan Oki, Davor Sanvincenti, Anna Spanlang, Bojan Šumonja, Saša Živković

(3) Nikolina Butorac, Edgar Honetschläger, Ivana Filip, Igor Grubić, Bianca Kennedy, Zorana Unković Ulaz je besplatan

Radno vri­je­me gale­ri­je je rad­nim danom od 10 do 12  te od 18 do 21 sat.

Pokrovitelji 64. Annala su Grad Poreč, Turistička zajed­ni­ca gra­da Poreća, Istarska župa­ni­ja i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske. Donatori su Valamar Riviera d.d., vina Rossi i vina Veralda.