Art Forum s Majom Radešić u Gradskoj radionici

B. V.

25.06.2024.

Prvi ovo­go­diš­nji Art Forum čija goš­ća biti umjet­ni­ca Maja Radešić bit će odr­žan u čet­vr­tak, 27. lip­nja u 20.30 sati u pul­skoj Gradskoj radi­oni­ci. Umjetnica svo­jim stva­ra­laš­tvom poti­če na ula­zak u unu­traš­nji pros­tor bića dok se u nje­nom radu ispre­pli­ću raz­li­či­ti inte­re­si, od antro­po­lo­gi­je biolo­gi­je, teh­no­lo­gi­je, astro­lo­gi­je i iko­no­lo­gi­je do soci­jal­nih tema­ti­ka koje pos­tav­lja­ju ženu u ‚sre­di­šte inte­re­sa. Izražava se u raz­li­či­tim medi­ji­ma koris­te­ći poj­mo­ve ezo­te­ri­je, šama­niz­ma i prirode.

U pred­stav­lja­nju umjet­nič­kih dje­la i raz­go­vo­ru s umjet­ni­com sudje­lo­vat će povjes­ni­čar umjet­nos­ti Mauro Bortoletto i Nives Cukon, vodi­te­lji­ca Chi Gonga i joge. Art Forum mode­ri­ra umjet­nik Marjan Sinošić. Posebnu dina­mi­ku raz­go­vo­ru, kao i uvi­jek, dati će i publi­ka nepo­sred­nim uklju­či­va­njem. Pozvani su svi koji posred­stvom umjet­nos­ti žele pro­du­bi­ti spoz­na­ju u jed­nom živom dija­lo­gu izme­đu umjet­nos­ti, zna­nos­ti i metafizike.

„Maja Radešić umjet­nič­kom prak­som bavi se od 2006. godi­ne. Ona je pri­je sve­ga pro­ma­trač, onog vanj­skog svi­je­ta koji nas okru­žu­je, ali i onog nevid­lji­vog, nas­to­je­ći iste spo­ji­ti, i tako dati publi­ci cje­li­nu kao komen­tar i novu vizu­ru na svakodnevno.

„Kroz svo­ju sves­tra­nost i svoj­stven humor, u nje­zi­nom opu­su rado­va ispre­pli­ću se raz­ni inte­re­si; od antro­po­lo­gi­je biolo­gi­je, teh­no­lo­gi­je, astro­lo­gi­je pa tako i iko­no­lo­gi­je. Ona kroz rado­ve poti­če na raz­miš­lja­nja o sebi kao cje­li­ni, o biću svi­jes­ti pa tako rado­vi­ma poti­če i na soci­jal­ni anga­žman. Socijalna tema­ti­ka koja stav­lja žene u sre­di­šte nje­nog izra­ža­va­nja vidi­mo kroz opus Breastfeeding, gdje mije­si i obli­ku­je kruh u obli­ku žen­skih gru­di­ju kojeg kas­ni­je publi­ka jede, Burn that woman down gdje por­tre­ti­ra  sve­ti­ce i kao muče­ni­ce i Shop till you drop gdje opi­su­je  žene na viso­kom polo­ža­ju u vrtlo­gu kapi­ta­liz­ma na ose­bu­jan i iro­ni­čan način. Potragu za osje­ća­jem koji se kri­je iza pri­vid­nog vela stvar­nos­ti pro­ma­tra­mo u cik­lu­si­ma Deus ex mac­hi­na – u kojem pri­ka­zu­je život ekra­na i kako nas on doživ­lja­va i bilje­ži kao posred­nik, Central spa­ce seri­ja­ma crte­ža, gdje auto­ri­ca pri­ka­zu­je kako za nju izgle­da osob­ni pros­tor i Duhovi pri­ro­de – gdje na sta­ra plat­na pej­za­ža sli­kar­ski inter­ve­ni­ra da nas pri­sje­ti na nevi­zu­al­no, tak­til­ni­je iskus­tvo pri­ro­de. U opu­su Luminous body, nje­zi­nom naj­op­sež­ni­jem, mul­ti­me­di­jal­nom opu­su, koris­ti poj­mo­ve ezo­te­ri­je, šama­niz­ma, este­ti­ke, pri­ro­de koja je dio solar­nog sis­te­ma, pa tako na inter­dis­ci­pli­na­ran način kroz pos­tav­lja­nje mul­ti­me­di­jal­ne site spe­ci­fic izlož­be, crk­vu Sv Srca u Puli pre­na­mje­nju­je u pros­tor samos­poz­na­je liše­nu reli­gij­skih dogmi.

„Promišljanjem o (ljud­skoj) pri­ro­di, utje­ca­ju teh­no­lo­gi­je i medi­ja, skri­ve­nim sim­bo­li­ma i arhe­ti­pi­ma, umjet­ni­ca bara­ta i nas­to­ji pri­bli­ži­ti onaj sve­obu­hva­tan osje­ćaj koji spa­ja naš unu­tar­nji kra­jo­braz, u cje­li­nu i poziv na samo­svi­jest, u odno­su na naše sva­kod­nev­no, vanj­sko okru­že­nje“, piše u recen­zi­ji Maura Bortoletta.

Programske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re i Grad Pula, a ulaz na sva doga­đa­nja je besplatan.