Počinje Festival malih formi nezavisnih kazališta

Bembo Fest donosi mnoštvo predstava za sve uzraste

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

17.06.2024.

Od 20. lip­nja do 5. ruj­na u Balama će se odr­ža­ti 17 vrhun­skih pred­sta­va maj­sto­ra i maj­sto­ri­ca glu­me. Najavljeno je to na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je 17. lip­nja u Balama gdje je pred­stav­ljen pro­gram ovo­go­diš­njeg, čet­vr­tog po redu Bembo Festa.

U ime orga­ni­za­to­ra govo­rio je načel­nik Općine Bale-Valle Edi Pastrovicchio izra­ziv­ši zado­volj­stvo što se Festival odr­ža­va i ove godine.

„Prepoznati smo i van okvi­ra Bala i vidi­mo da nam na pred­sta­ve dola­ze lju­di iz okol­nih opći­na i gra­do­va. To je jed­na malo dru­ga­či­ja ponu­da u moru ponu­da koje ima­mo u okru­že­nju tije­kom ljet­ne sezo­ne“, izja­vio je.

Kako je rekao, Bale ima­ju svo­ju povi­jest i tra­di­ci­ju, a ova­kav vid mani­fes­ta­ci­je dobro se ukla­pa u zidi­ne sta­ro­grad­ske jezgre.

„Vjerujem da ćemo i ove godi­ne to odra­di­ti kva­li­tet­no kao i proš­le te da će naši gos­ti biti zado­volj­ni posje­tom Bala“, dodao je Pastrovicchio.

Voditeljica Teatra Fort Forno Jasminka Mesarić rek­la je kako je na fes­ti­val­skom pro­gra­mu 17 pred­sta­va neza­vis­nih kaza­li­šta, a nagla­sak je na komič­nim i duho­vi­tim kaza­liš­nim pri­ča­ma. Ulaz na sve pro­gra­me je bes­pla­tan, a uz pred­sta­ve za odras­le koje u Balama igra­ju sva­kog čet­vrt­ka u 21 sat, ovo­go­diš­nja novost je i Mali Bembo u sklo­pu kojeg se pred­sta­ve za dje­cu odr­ža­va­ju sri­je­dom nave­čer na Trgu Tomaso Bembo.

Bogat i raznovrstan program 

Ovogodišnji 4. Bembo Fest – Festival malih for­mi neza­vis­nih kaza­li­šta bit će sve­ča­no otvo­ren u čet­vr­tak 20. lip­nja s počet­kom u 20.30 sati na Trgu Tomaso Bembo u Balama, a kao prva pred­sta­va u fes­ti­val­skom nizu iste veče­ri s počet­kom u 21 sat bit će upri­zo­re­na kome­di­ja „Sladoled“ Mira Gavrana u reži­ji Borisa Svrtana iz pro­duk­ci­je Teatra Gavran iz Zagreba. U pred­sta­vi glu­me Ana Vilenica i Mladena Gavran. Do 5. ruj­na, na čarob­noj fes­ti­val­skoj pozor­ni­ci na sre­diš­njem trgu u Balama, sva­ki čet­vr­tak s počet­kom u 21 sat 4. Bembo Fest svo­joj će publi­ci pred­stav­lja­ti recent­ne pred­sta­ve neza­vis­nih kaza­li­šta iza­bra­ne pre­ma kri­te­ri­ju da izvo­đa­či – glum­ci poti­ču u sebi i publi­ci potre­bu za avan­tu­rom, za istra­ži­va­njem novih, neo­t­kri­ve­nih pros­to­ra čovječ­nos­ti, lje­po­te i smis­la. Ove godi­ne, kako isti­če prof. dr. art. Robert Raponja, osni­vač i umjet­nič­ki direk­tor Teatra Fort Forno,“ iz pred­sta­ve u pred­sta­vu istra­ži­vat će se kako se radost, ozbilj­nost i smi­jeh među­sob­no ispre­pli­ću i obo­ga­ću­ju naš doživ­ljaj svijeta“.

Na pro­gra­mu su pred­sta­ve iz Hrvatske, Italije i Srbije, a nagla­sak je na komič­nim i duho­vi­tim kaza­liš­nim pri­ča­ma. Ulaz na sve pro­gra­me je bes­pla­tan, a ovo­go­diš­nja novost je i Mali Bembo u sklo­pu kojeg se pred­sta­ve za dje­cu odr­ža­va­ju sri­je­dom nave­čer na Trgu Tomaso Bembo u Balama.

Nakon sve­ča­nos­ti otva­ra­nja u čet­vr­tak 20. srp­nja, fes­ti­val­ski pro­gram nas­tav­lja u čet­vr­tak 27. lip­nja kada na Trgu Tomaso Bembo gos­tu­je zagre­bač­ki Teatar Planet Art s pred­sta­vom S. Evansa – M. Torjanca „Tere i Luce“ u reži­ji Marka Torjanca. U ovoj tri­ler kome­di­ji, koja pos­tav­lja pita­nje „A što bis­te Vi uči­ni­li?“ igra­ju Anja Šovagović Despot i Nataša Janjić Medančić. Slijedi, 11. srp­nja pred­sta­va Teatra Lectirum iz Zagreba „Hotel Plaza” Neila Simona u reži­ji Nine Kleflin, u kojoj glu­me Ksenija Pajić, Natalija Đorđević, Zijad Gračić i Mladen Čutura. U čet­vr­tak 18. srp­nja, gos­tu­je Teatar Rugantino iz Zagreba s lju­bav­nom kome­di­jom Ivana Vidića „Kronika seoske lju­ba­vi” u reži­ji Daria Harjačeka, a igra­ju Gordana Gadžić i Sreten Mokrović. Domaće sna­ge, 25. srp­nja na Bembo Festu pred­sta­vit će pul­ski Teatar Naranča s pred­sta­vom „Kako pre­ži­vje­ti punicu”Gorana Mihovilovića u reži­ji Majkla Mikolića. Nova je to Narančina urne­bes­na kome­di­ja koja pra­ti „avan­tu­re supru­ga koji se suoča­va­ju s iza­zo­vi­ma živo­ta s puni­ca­ma“, a igra­ju: Majkl Mikolić, Mathilde Vukosavljević, Vlatka Rubil i Matilda Nikić. Teatar Slavija iz Beograda 8. kolo­vo­za gos­tu­je s pred­sta­vom „Koštanin tvist”. Autori i izvo­đa­či su Dragana Dabović i Andrej Šepetkovski, a upri­zo­rit će komič­nu pri­ču o tome kak­ve sve zam­ke čeka­ju autor­sku eki­pu kaza­liš­nih umjet­ni­ka pri­je nego što iza­đu na sce­nu. Slijedi 15. kolo­vo­za pred­sta­va zagre­bač­kog Teatra KNAPP „Pizza s Krešom“ auto­ra, reda­te­lja i dra­ma­tur­ga Roberta Kurbaše u kojoj, uz Kurbašu glu­me Nika Levak i Krešimir Mišak. Priča je to o „dvo­je lju­di koji pri­pa­da­ju inte­lek­tu­al­noj eli­ti našeg suvre­me­nog druš­tva, a svo­je sta­vo­ve o živo­tu izno­se na ‘obduk­cij­ski stol inte­lek­ta’ u jed­noj kvar­tov­skoj pizze­ri­ji“. Na Trg Tomaso Bembo 22. kolo­vo­za dola­zi pred­sta­va Teatra Planet Art iz Zagreba „Tko je ovdje lud?“ D. R. Sandersona u reži­ji Marka Torjanca, a koji i glu­mi u pred­sta­vi uz Nataliju Đorđević, a riječ je o kom­bi­na­ci­ji crne kome­di­je, dra­me i bur­le­ske. Potom je 29. kolo­vo­za na pro­gra­mu intim­na i topla kome­di­ja iz pro­duk­ci­je zagre­bač­kog Teatra Moruzgva „Ništa im neće bit” Tanje Mravak u reži­ji Tamare Damjanović, u kojoj igra­ju Ecija Ojdanić, Frano Mašković. Priča je to „o praz­nom gni­jez­du, kući iz koje su otiš­la dje­ca koja to više nisu, a rodi­te­lji se odjed­nom nala­ze sami, jed­no pred dru­gim, pri­je nego jed­no do dru­gog“. Festivalsku zavr­š­ni­cu ozna­čit će u čet­vr­tak 5. ruj­na u 20 sati pred­sta­va baljan­skog Teatra Fort Forno „Film koji nisam sni­mi­la” Miloša Latinovića u reži­ji Draška Zidara u kojoj glu­me Katica Šubarić, Tatjana Bertok Zupković i Goran Koši.

Predstave za djecu

Mali Bembo, pro­gram nami­je­njen naj­mla­đoj publi­ci, odr­ža­vat će se na Trgu Tomaso Bembo sri­je­dom, dono­si sedam pred­sta­va, a prva je na pro­gra­mu je 10. srp­nja u 21 sat. Riječ je o pro­duk­ci­ji Teatra Fort Forno „Da te pitam, da te pitam…” Kordelije Paladin u reži­ji Roberta Raponje. U pred­sta­vi o pri­ja­telj­stvu punoj pita­nja igra­ju Monika Duvnjak, Gabrijel Perić i Davor Tarbuk. Mali Bembo 17. srp­nja pred­stav­lja Teatar Poco Loco iz Zagreba s pred­sta­vom „Ljubiti samo lju­bi­ti” Zvonimira Baloga i Maje Katić u reži­ji Renate Carola Gatica, a glu­me Maja Katić i Bruno Kontrec. Potom je  24. srp­nja na pro­gra­mu pred­sta­va Teatra Naranča iz Pule „Ljepotica i zvi­jer” Igora Bojovića u reži­ji Bore Stjepanovića. Igraju: Monika Berberović, Luka Juričić i Majkl Mikolić. U sri­je­du 7. kolo­vo­za gos­tu­je kaza­li­šte Novi svi­jet iz Siska s pred­sta­vom Simone Dimitrov Palatinuš „Tužno pače” u reži­ji Vedrana Komeričkog, u kojoj glu­me Tena Pataky i Filip Sever. Prva je to hrvat­ska pred­sta­va za dje­cu s inte­gri­ra­nim govor­nim i zna­kov­nim jezi­kom. Gostovanje Kazališta luta­ka Zadar na pro­gra­mu je 28. kolo­vo­za, a bit će upri­zo­re­na pred­sta­va „Koliko je duga jed­na pri­ča” Sunny Sunninsky, u kojoj igra­ju Vjera Vidov i Dragan Veselić. U surad­nji s Talijanskim ins­ti­tu­tom za kul­tu­ru u sri­je­du 14. kolo­vo­za s počet­kom u 20 sati u Balama gos­tu­je Quattrox4 – Circus Laboratory iz Milana, a na pro­gra­mu je autor­ska pred­sta­va Clare Storti „Gretel“. U zavr­š­ni­ci Malog Bemba 4. ruj­na u 19 sati bit će pred­stav­lje­na sli­kov­ni­ca „Ja vidim” auto­ri­ca Ivane Klaić i Dubravke Pađen Farkaš s ilus­tra­ci­ja­ma Dražena Jerabeka, a u 20 sati poči­nje isto­ime­na pred­sta­va Teatra Fort Forno, koju je pre­ma tek­s­tu Ivane Klaić reži­rao Robert Raponja. Glume Lucija Subotić i Nikola Radoš.

Ulaz na sve pred­sta­ve je bes­pla­tan, a više infor­ma­ci­ja o pro­gra­mi­ma može se  pro­na­ći na druš­tve­nim mre­ža­ma – Facebook stra­ni­ca­ma Teatra Fort Forno, te stra­ni­ca­ma Općine Bale – ValleTurističke zajed­ni­ce opći­ne Bale – Valle.

Pročitano je i pismo dobro­doš­li­ce prof. dr. art. Roberta Raponje, osni­va­ča umjet­nič­kog direk­to­ra Teatra Fort Forno.

„Ovogodišnji 4. Bembo Fest u Balama sla­vi kaza­liš­nu umjet­nost, kre­ativ­nost i zajed­niš­tvo. Nadam se da će kaza­li­šte koje ima moć pove­zi­va­nja i razu­mi­je­va­nja doni­je­ti tre­nut­ke zaba­ve, opu­šta­nja, ali i pro­miš­lja­nja o tome zašto smo mi lju­di toli­ko smi­ješ­ni i kako je nuž­no šali­ti se na vlas­ti­ti račun da bismo saču­va­li svo­je pra­vo ljud­sko lice“, istak­nuo je uz osta­lo u pismu dobro­doš­li­ce Robert Raponja, te nagla­sio da je misi­ja Bembo Festa „stvo­ri­ti kre­ati­van, inte­rak­ti­van kaza­liš­ni  pros­tor u kojem će svat­ko moći doži­vje­ti nešto što ga doti­če i nadah­nju­je“. „Vjerujem da će i ovo­go­diš­nji Bembo biti mjes­to susre­ta, dija­lo­ga i stva­ra­nja novih umjet­nič­kih pri­ja­telj­sta­va. Radujem se što ćemo zajed­no uži­va­ti u vrhun­skim izved­ba­ma koji će nam upri­zo­ri­ti maj­sto­ri­ce i maj­sto­ri glu­me čija će nas igra ins­pi­ri­ra­ti i obo­ga­ti­ti“, isti­če Raponja pozi­va­ju­ći publi­ku na 4. Bembo Fest.

Bembo Fest odr­ža­va se u orga­ni­za­ci­ji Teatra Fort Forno, Općine Bale- Valle i Turističke zajed­ni­ce Općine Bale – Valle, a Jasminka Mesarić zahva­li­la je Općini i TZ Bale te pokro­vi­te­lji­ma Mon Perinu d.d., koji su ima­li hra­brost podu­pri­je­ti Bembo Fest od prvog izda­nja te biti nje­go­vi div­ni doma­ći­ni. Također je zahva­li­la na pot­po­ri Ministarstvu kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarskoj župa­ni­ji i Talijanskom ins­ti­tu­tu za kulturu.