FUČ – Čarobni Tar i Čarobni Novigrad

B. V.

11.06.2024.

10. izda­nje među­na­rod­nog ulič­nog fes­ti­va­la Festival ulič­nih čarob­nja­ka – FUČ – Čarobni Tar i Čarobni Novigrad poči­nje u petak, 14. lip­nja s počet­kom u 20 sati.

Na fes­ti­va­lu će nas­tu­pi­ti raz­ni među­na­rod­ni i doma­ći izvo­đa­či. Gosti iz Italije, Argentine i Češke zajed­no s doma­ćim sna­ga­ma pre­tvo­ri­ti će Novigrad i Tar u mjes­ta cir­ku­ske čaro­li­je. Zabavljat će vas ulič­ni zabav­lja­či, hoda­či na štu­la­ma, akro­ba­ti, lut­ka­ri, žon­gle­ri i naj­ne­obič­ni­ji ljudi.

Festival u petak u Taru otva­ra udru­ga Birikina iz Pule lut­kar­skom pred­sta­vom „Šarlota“, nakon čega nas­tu­pa možda i naj­ne­obič­ni­ji lut­kar­ski band Grande Cantagiro Barattoli – Puppet Street Band . Prvu večer zatva­ra­mo komič­nom pred­sta­vom o nogo­me­tu (u skla­du s otva­ra­njem Svjetskog nogo­met­nog prvens­tva) koju izvo­di Mencho Sosa iz Argentine.

U subo­tu, 15. lip­nja pro­gram se odvi­ja para­lel­no u Taru i Novigradu. Nastupit će svje­tle­ći hoda­či na štu­la­ma iz Italije Teatro per caso, češki Skijaši koji su oči­to pogri­je­ši­li godiš­nje doba, tvr­do­gla­vi akro­ba­ti iz Cirkus Loopa , film­ski liko­vi Cirkulture koji su U svom fil­mu. U Novigradu s počet­kom u 21 sati publi­ka može sudje­lo­va­ti u neo­bič­noj igri – grad­skoj turis­tič­koj turi Cirk Pozora „Fantastičan grad“ i upoz­na­ti manje poz­na­te fan­tas­tič­ne legen­de iz novi­grad­ske sta­ri­ne, otkri­ti povi­jest i taj­ne odre­đe­nih grad­skih loka­ci­ja i čud­ne kre­atu­re koje su ih (bile) dio.

Program se zatva­ra u nedje­lju, 16. lip­nja u Novigradu vatre­nim spek­tak­lom „Las calaveras“.

„U tri fes­ti­val­ska dana Tar i Novigrad pos­ta­ti će Gradovi čaro­li­je. Parkovi, trgo­vi i šet­ni­ce pos­ta­ju mjes­ta u koja jed­nim kora­kom može­te zaro­ni­ti u čarob­ni svi­jet mašte uz pomoć pom­no osmiš­lje­nih sce­no­gra­fi­ja te kos­ti­mi­ra­nih izvo­đa­ča“, poru­ču­ju organizatori.

Festival ulič­nih čarob­nja­ka – FUČ, fes­ti­val je pro­fe­si­onal­nih umjet­ni­ka i sku­pi­na koje dje­lu­ju u suvre­me­nom cir­ku­su  te se usre­do­to­ču­ju na ulič­no izvo­đe­nje. Neposredna komu­ni­ka­ci­ja ulič­nog umjet­ni­ka s publi­kom stva­ra ugo­đaj kojim se šet­nja Gradom pre­tva­ra u čarob­ni doživ­ljaj koji će se pam­ti­ti i pre­no­si­ti. Festival stva­ra doživ­ljaj otvo­ren pre­ma svim gene­ra­ci­ja­ma i dob­nim sku­pi­na­ma te je atrak­ti­van za čita­vu obitelj.

Program je nami­je­njen širo­koj publi­ci, od naj­mla­đih do naj­sta­ri­jih, od doma­ćih do stra­nih posje­ti­te­lja i u pot­pu­nos­ti je besplatan.

Festival orga­ni­zi­ra udru­ga Čarobnjakov šešir iz Pule. Festival podr­ža­va­ju Turistička zajed­ni­ca Tar-Vabriga, Grad Novigrad, Turistička zajed­ni­ca Novigrada – Cittanova, Istarska župa­ni­ja i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH.