Izložba „Plave dubine“ Sanje Simeunović Bajec u Turističkoj zajednici

B. V.

28.06.2024.

Izložba rado­va nazi­va “Plave dubi­ne” Sanje Simeunović Bajec bit će otvo­re­na u pone­dje­ljak, 1. srp­nja u pros­to­ru Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule. Postav će se moći raz­gle­da­ti do 31. srpnja.

„More je sli­ka božan­skog, sli­ka besko­nač­nos­ti i bes­kra­ja, dubi­ne i sna­ge, tajans­tva i dina­mič­ke aktiv­nos­ti, isto­vre­me­no i uza­jam­no. Ono je pod­sjet­nik Stvoritelja na samo­ga sebe. “Plave dubi­ne” cik­lus je sli­ka nas­tao tije­kom 2024., a ins­pi­ra­ci­ja nije potak­nu­ta morem kao tak­vim, već dubo­kim čovje­ko­vim stra­ho­vi­ma, a pone­kad pri­je­te­će dubi­ne mora samo su nji­hov uzne­mi­ru­ju­ći odraz. Široki pote­zi te slo­je­vi nane­se­ni na plat­no teže osta­vi­ti dojam sna­ge te inten­ziv­nos­ti doživ­lja­ja. Ipak, njež­ni pas­tel­ni tono­vi s lako­ćom pri­anja­ju uz hlad­ne sjaj­no­mo­dre, ura­nja­ju u njih, vrtlo­že se u nji­ma, ras­vjet­lja­va­ju ih te se u svo­jem mekom, drh­ta­vim i flu­id­nom ple­su čine jačim i moćnijim.

„Snaga krh­kos­ti te sna­ga sla­bos­ti, sli­kar­ska je auto­ri­či­na kons­tan­ta, a meta­fo­ra mor­skih dubi­na kao pod­sjet­ni­ka na stvo­ri­te­lja, na samo­ga sebe, pod­sjet­nik je i na pri­sut­nu sna­gu koju nosi­mo u sebi i na tome smo joj zahval­ni. Mali for­ma­ti su ujed­no i ski­ce za nado­la­ze­će veli­ke for­ma­te gdje će slo­bo­da od stra­ho­va te pro­zir­nost vode doći do svog pot­pu­nog viđe­nja“, piše u opi­su izložbe.

Sanja Simeunović Bajec rođe­na je u Puli, 6. stu­de­nog 1975. godi­ne. Završila je Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli te 1999. diplo­mi­ra­la na Fakultetu u Rijeci, Odsjeku likov­ne kul­tu­re, sli­kar­skom odje­lu u kla­si prof. Ksenije Mogin. Dvadeset godi­na radi u Školi pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli kao pro­fe­sor struč­nih pred­me­ta. Ostvarila je tri­de­se­tak samos­tal­nih izlož­bi i mno­go­broj­ne skup­ne u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Za svoj rad nagra­đi­va­na je neko­li­ko puta, poseb­ne svjet­ske nagra­de ostva­ri­la je kao likov­ni men­tor u Likovnoj radi­oni­ci Artić, čini je i osni­vač. Članica je HDLU‑a Istre od 2001. godine.