Izložba Reci to stripom 2! u Circolu

B. V.

21.06.2024.

Otvorenje izlož­be Reci to stri­pom 2! bit će odr­ža­no u sri­je­du, 26. lip­nja u 18.30 sati u Circolu Zajednice Talijana Pula, a u orga­ni­za­ci­ji Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka i Istarske kul­tur­ne agencije.

Na izlož­bi će biti izlo­že­no 68 stri­po­va uče­ni­ka i uče­ni­ca iz 16 osnov­nih i sred­njih ško­la Istarske župa­ni­je te pred­stav­lje­no dru­go izda­nje publi­ka­ci­ja Reci to stri­pom! u kojoj će se naći svi ovo­go­diš­nji stri­po­vi pris­ti­gli na natječaj.

Natječaj Reci to stri­pom 2! tra­jao je od pro­sin­ca 2023. do velja­če 2024. godi­ne. Cilj natje­ča­ja Reci to stri­pom 2! je bio među dje­com i mla­di­ma pro­mi­je­ni­ti per­cep­ci­ju o stri­pu kako isklju­či­vo zabav­noj deve­toj umjet­nos­ti te ih edu­ci­ra­ti da ne pro­ma­tra­ju strip samo kao vizu­al­nu, nego i kao druš­tve­nu činje­ni­cu uz pomoć koje mogu pro­go­va­ra­ti o naj­raz­li­či­ti­jim druš­tve­no-odgo­vor­nim temama.

Stripove pris­ti­gle na natje­čaj ocje­nji­vo je struč­ni žiri u sas­ta­vu – Vjeran Juhas, Vibor Juhas i Tihomir Tikulin Tico koji se i sami bave ilus­tra­ci­jom, crta­njem stri­po­va, gra­fič­kim dizaj­nom i sl. Članovi žiri­ja ocje­nji­va­li su stri­po­ve u dvi­je kate­go­ri­je: prva kate­go­ri­ja – uče­ni­ci i uče­ni­ce istar­skih osnov­nih ško­la od 5. do 8. raz­re­da i dru­ga kate­go­ri­ja – uče­ni­ci i uče­ni­ce istar­skih sred­njih ško­la od 1. do 4. raz­re­da. Među pris­ti­glim stri­po­vi­ma žiri je oda­brao 3 naj­bo­lja rada iz prve, odnos­no 3 naj­bo­lja rada iz dru­ge kate­go­ri­je koji će na izlož­bi u Circolu biti nagra­đe­ni vri­jed­nim nagra­da­ma. Svi osta­li sudi­oni­ci natje­ča­ja dobit će svoj pri­mje­rak publi­ka­ci­je Reci to stri­pom! u kojoj se nala­zi i nji­hov strip.

Pravila natje­čaj u 2024. godi­ni bila su vrlo jed­nos­tav­na. Zainteresirani pos­to­je­ći i/ili budu­ći strip crta­či i obo­ža­va­te­lji stri­pa od 13 do 19 godi­na mora­li su na zada­nu temu, a u 2024. godi­ni ona je bila „Različitost u bilo kojem smis­lu“, nacr­ta­ti strip na samo jed­nom papi­ru for­ma­ta A4. Mogli su koris­ti­ti bilo koju teh­ni­ku crta­nja te nacr­ta­ti crno-bije­li ili strip u boji. Strip je bilo potreb­no potom ske­ni­ra­ti te potom pos­la­ti na služ­be­ni E‑mail HUiU‑a.