Natječaj za izlaganje u HUiU galeriji u 2025. godini

B. V.

20.06.2024.

Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka pozi­va auto­re i autor­ske timo­ve (koji dje­lu­ju na polju pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti) da pred­lo­že pro­gra­me za HUIU gale­ri­ju u 2025. godini.

Prijedlog pro­gra­ma mogu dos­ta­vi­ti auto­ri, gru­pe auto­ra, kri­ti­ča­ri, teore­ti­ča­ri i kustosi.

Prijaviti se mogu samos­tal­ne i skup­ne izlož­be (polje pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti), radi­oni­ce, inter­dis­ci­pli­nar­ni projekti.

Natječaj je otvo­ren od 18. lip­nja do 18. srp­nja 2024. godine.

Rok pri­ja­ve: 18. srp­nja 2024.

Prijava tre­ba sadržavati:

Podatke o pred­la­ga­te­lju projekta

Podatke o projektu

Životopis pred­la­ga­te­lja

Detaljne infor­ma­ci­je u Prijavnici

Natječaj i pri­jav­ni­ca dos­tup­ni na stra­ni­ci www.huiu.hr: https://www.huiu.hr/natjecaj-za-izlaganje-u-huiu-galeriji-u-2025-godini/ od 18.6.2024. do 18.07.2024.

Osnova rada HUIU gale­ri­je je pro­mo­ci­ja suvre­me­nih kul­tur­no-umjet­nič­kih prak­si kroz orga­ni­za­ci­ju i pro­ved­bu raz­li­či­tih mul­ti­me­di­jal­nih doga­đa­nja. Sukladno tome, i tije­kom 2025. godi­ne pro­gram gale­rij­skog pros­to­ra HUIU‑a teme­ljit će se na upoz­na­va­nju lokal­ne zajed­ni­ce s radom afir­mi­ra­nih suvre­me­nih umjet­ni­ka (koji dje­lu­ju na inter­dis­ci­pli­nar­nom polju i polju pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti), ali i sa stva­ra­laš­tvom mla­dih neafir­mi­ra­nih umjet­ni­ka koji upra­vo kroz pro­gram gale­rij­skog pros­to­ra HUIU‑a ima­ju pri­li­ku pro­mo­vi­ra­ti svoj rad te se pozi­ci­oni­ra­ti na umjet­nič­ko-kul­tur­noj sce­ni. Kontinuirani gale­rij­ski pro­gram izlož­bi inter­dis­ci­pli­nar­nog polja (STEAM) te dizaj­na, ilus­tra­ci­je, foto­gra­fi­je, arhi­tek­tu­re i mul­ti­me­di­je publi­ci nudi uvid u širo­ki spek­tar dje­lo­va­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka te tren­do­va u stru­ci. Naglasak je na lokal­noj i naci­onal­noj sce­ni, uz poje­di­ne izlož­be ino­zem­nih umjetnika.

Rokovi

Prijave se pri­ma­ju do 18. srp­nja 2024. godi­ne putem e‑mail adre­se huiu@huiu.hr, do 23.59 h.

Rezultati pozi­va bit će objav­lje­ni do 1. kolo­vo­za 2023.

Članovi Umjetničkog savje­ta HUIU gale­ri­je su Vjeran Juhas – pred­sjed­nik, Igor Dražić, Ivana Tomić, Iva Horvat i Ivan Dobran.

Osobe ovla­šte­ne za zas­tu­pa­nje, čla­ni­ce Upravnog odbo­ra:  Kristina Nefat – pred­sjed­ni­ca, Katja Kliba – pot­pred­sjed­ni­ca i Petra Pletikos – potpredsjednica.

Postavljanje pita­nja

Za sve dodat­ne infor­ma­ci­je može­te se obra­ti­ti e‑mailom na adre­su  huiu@huiu.hr.

Program HUIU gale­ri­je podr­žan je od stra­ne Ministarstva kul­tu­re RH, Zaklade Kultura nova, Istarske župa­ni­je i Grada Pule.