(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: “Otvorena izložba Reci to stripom 2!”

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

27.06.2024.

Izložba „Reci to stri­pom 2!“ otvo­re­na je u sri­je­du, 26. lip­nja, u pul­skom Circolu, a tom su pri­li­kom i dodi­je­lje­ne nagra­de naj­bo­ljim strip crta­či­ma. Organizatori su Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka i Istarska kul­tur­na agencija.

„Na izlož­bi je izlo­že­no 68 stri­po­va uče­ni­ka i uče­ni­ca iz 16 osnov­nih i sred­njih ško­la Istarske župa­ni­je te pred­stav­lje­no dru­go izda­nje publi­ka­ci­ja Reci to stri­pom! u kojoj su se naš­li svi ovo­go­diš­nji stri­po­vi pris­ti­gli na natje­čaj“, rek­la je uoči dodje­le nagra­da Rudija Pavličević, vodi­te­lji­ca ure­da i pro­gra­ma HUiU‑a.

Naime, izlož­ba je rezul­tat natje­ča­ja Reci to stri­pom 2! koji je tra­jao od pro­sin­ca 2023. do velja­če 2024. godi­ne. Cilj natje­ča­ja Reci to stri­pom 2! bio je među dje­com i mla­di­ma pro­mi­je­ni­ti per­cep­ci­ju o stri­pu kao isklju­či­vo zabav­noj deve­toj umjet­nos­ti te ih edu­ci­ra­ti da ne pro­ma­tra­ju strip samo kao vizu­al­nu, nego i kao druš­tve­nu činje­ni­cu uz pomoć koje mogu pro­go­va­ra­ti o naj­raz­li­či­ti­jim druš­tve­no-odgo­vor­nim temama.

Pravila za natje­čaj u 2024. godi­ni bila su vrlo jed­nos­tav­na. Zainteresirani pos­to­je­ći i/ili budu­ći strip crta­či i obo­ža­va­te­lji stri­pa od 11 do 19 godi­na mora­li su na zada­nu temu, a u 2024. godi­ni ona je bila „Različitost u bilo kojem smis­lu“, nacr­ta­ti strip na samo jed­nom papi­ru for­ma­ta A4. Mogli su koris­ti­ti bilo koju teh­ni­ku crta­nja te nacr­ta­ti crno-bije­li ili strip u boji. Strip je bilo potreb­no ske­ni­ra­ti te potom pos­la­ti na služ­be­ni e mail HUiU a.

Pavličević je izra­zi­la zado­volj­stvom bro­jem pri­ja­va. Naime, prve godi­ne na natje­čaj se pri­ja­vi­lo 48 stri­po­va, a ove čak 20 više – njih 68.

Ove godi­ne uve­li su dvi­je kate­go­ri­je. Prva kate­go­ri­ja – uče­ni­ci i uče­ni­ce istar­skih osnov­nih ško­la od 5. do 8. raz­re­da i dru­ga kate­go­ri­ja – uče­ni­ci i uče­ni­ce istar­skih sred­njih ško­la od 1. do 4. razreda.

Stripove pris­ti­gle na natje­čaj ocje­nji­vo je struč­ni žiri u sas­ta­vu – Vjeran Juhas, Vibor Juhas i Tihomir Tikulin Tico koji se i sami bave ilus­tra­ci­jom, crta­njem stri­po­va, gra­fič­kim dizaj­nom i sl.

Prvo mjes­to u prvoj kate­go­ri­ji – uče­ni­ci i uče­ni­ce istar­skih osnov­nih ško­la od 5. do 8. raz­re­da osvo­ji­la je Katja Mihoković, 13 godi­na, sa stri­pom „Neparna“ iz Osnovne ško­le Tar Vabriga. Drugo mjes­to pri­pa­lo je Kristini Pačić, 14 godi­na, OŠ Kaštanjer, koja je sudje­lo­va­la sa stri­pom „Jabuke dobro­te“. Leona Runko, 13 godi­na, iz OŠ Ivana Gorana Kovačića, Čepić, stri­pom „Na Zemlji smo svi raz­li­či­ti“ osvo­ji­la je tre­će mjes­to u prvoj kategoriji.

U dru­goj kate­go­ri­ji, uče­ni­ka istar­skih sred­njih ško­la od 1. do 4. raz­re­da naj­bo­lja je bila Nensi Brkić, 16 godi­na, sa stri­pom „Različitost je…“ iz Škole pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti i dizaj­na. Druga je bila Nadija Brezak, 16 godi­na, sa stri­pom „Povezati se srcem“, iz Škole za turi­zam, ugos­ti­telj­stvo i trgo­vi­nu. Treća je bila Lamija Međedović, 17 godi­na, s nazi­vom stri­pa „Percepcija“. Nagrade je podi­je­li­la Tina Širec Džodan iz IKA‑e.

Inače, Nensi Brkić je i proš­le godi­ne bila naj­bo­lja. Rekla nam je da jako voli ovak­ve natje­ča­je jer je moti­vi­ra­ju da napra­vi naj­bo­lje što može. „Kad radim neki svoj rad ne tru­dim se toli­ko jer je to samo za moje oči, za zaba­vu, a ova­ko mogu pri­la­go­di­ti svo­je vje­šti­ne za širu publi­ku“, doda­la je.

Oni su na izlož­bi nagra­đe­ni vri­jed­nim nagra­da­ma. Svi osta­li sudi­oni­ci natje­ča­ja dobi­li su svoj pri­mje­rak publi­ka­ci­je Reci to stri­pom! u kojoj se nala­zi i nji­hov strip, a ona se može pre­uze­ti i u digi­tal­nom obli­ku: www.huiu.hr

Vjeran Juhas, ina­če vodi­telj strip čita­oni­ce Mrkli mrak, u Zagrebačkoj 27, rekao je kako ih je još proš­li put izne­na­dio broj pri­ja­va, sto­ga su i uve­li dvi­je kategorije.

Napomenuo da se nije vred­no­vao samo likov­ni ele­ment, naime, nije kva­li­te­ta crte­ža naj­bit­ni­ja u stri­pu, već je to balans izme­đu obra­đe­ne teme i likov­nog ele­men­ta. „Dosta tu ele­me­na­ta gle­da­mo, kako je ispri­ča­na pri­ča, dina­mi­ku, u stri­pu je bitan dija­log, ide­ja, izved­ba…“, rekao je Juhas i oni­ma koji nisu pobi­je­di­li poru­čio da se ne obeshrabre.

„Nadam se da ste uži­va­li u pro­ce­su stva­ra­nja stri­pa i da nis­te sudje­lo­va­li u natje­ča­ju samo zbog nagra­da. Vjerujem da ima­te što reći i da ćete se bavi­ti stri­pom i dalje te javi­ti na natje­čaj i idu­će godi­ne“, dodao je. „Hvala vam puno što ste doš­li i što ste crta­li“, rekao je Juhas na kraju.

Lijepo je bilo vidje­ti broj­ne uče­ni­ke i nji­ho­ve rodi­te­lje, pri­ja­te­lje i men­to­re kako se vese­le izlo­že­nim rado­vi­ma, čes­ti­ta­ju jed­ni dru­gi­ma, uspo­re­đu­ju stri­po­ve i izmje­nju­ju doj­mo­ve. Radovi u Circolu se mogu vidje­ti do 3. srpnja.

 

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.