(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Potpisani ugovori Javnog poziva za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije

Tekst i fotografije Boris VINCEK

20.06.2024.

Svečano pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s župa­nom Borisom Miletićem teme­ljem dodi­je­lje­nih sred­sta­va po Javnom pozi­vu za poti­ca­nje stva­ra­laš­tva mla­dih u podru­čju kul­tu­re i umjet­nos­ti Istarske župa­ni­je za 2024. godi­nu, odr­ža­no je u sri­je­du, 19. lip­nja u pul­skim pros­to­ri­ma Istarske župa­ni­je. Prisutnima na pot­pi­si­va­nju prvo se obra­tio župan Miletić koji je zahva­lio svi­ma koji su se javi­li na poziv i sa svo­jim pri­jed­lo­zi­ma osi­gu­ra­li finan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta i pro­gra­ma koji ima­ju za cilj poti­ca­nje stva­ra­laš­tva mladih.

- Naš resor­ni pro­čel­nik Torbica ite­ka­ko vodi bri­gu i bori se za što veća sred­stva iz župa­nij­skog pro­ra­ču­na nami­je­nje­nih kul­tu­ri i zavi­čaj­nos­ti, a meni je dois­ta dra­go da na ovaj način može­mo poti­ca­ti stva­ra­laš­tvo koje se odno­si na mla­de u našoj regi­ji. Ukupno smo izdvo­ji 40.700 eura za ovu aktiv­nost, kazao je Miletić i pre­dao riječ pro­čel­ni­ku Vladimiru Torbici.

- Iskreno mi je dra­go što smo putem ovog natje­ča­ja uspje­li finan­ci­ra­ti sve pri­jav­lje­ne pro­jek­te. Povećana su sred­stva u odno­su na proš­lu godi­nu, a svi koji su se pri­ja­vi­li, u većem ili manjem omje­ru, ovis­no o oci­je­ni kul­tur­nih vije­ća, su finan­ci­ra­ni tako da mi je dra­go što se vidi­mo i ove godi­ne. Ovdje nisu samo mla­di poje­din­ci već i udru­ge koje rade za mla­de. Neki od pro­je­ka­ta su već odr­ža­ni, pa smo tako nedav­no bili u Pazinu na Samlju kul­tu­re koji je bio izvr­stan. U Pazinu stva­ra jed­na gru­pa mla­dih, veći­nom dje­vo­ja­ka, koje rade vrlo zanim­lji­ve stva­ri i nada­mo se da su im ova sred­stva doda­tan poti­caj, kazao je  Toribica.

Sub pokret-Sub move­ments je za svoj pro­jekt „Escape the parents 2024“ dobio 1.000 eura, a radi se o pro­gra­mu u sklo­pu fes­ti­va­la Escape the city koji je nami­je­njen naj­mla­đi­ma. Ljubomir Grgorinić Rađen je za pro­jekt Svirac u domu dobio 1.000 eura, a kako kaže nami­je­njen je koris­ni­ci­ma sta­rač­kih domo­va u oko­li­ci Pule gdje će svi­ra­ti na tra­di­cij­skim ins­tru­men­ti­ma – „da se ne zabi kan­ta­ti i svi­rit po našu“.

Gea Rajić je za svoj eks­pe­ri­men­tal­ni film „Tok“ dobi­la 3.000 eura, dok je za zvuk i glaz­bu u tom fil­mu David Blažević dobio 1.750 eura.

- Film pra­ti zajed­ni­cu koja živi s tokom vode i čitav film je nas­tao iz mog osob­nog život­nog iskus­tva pa ima i doku­men­ta­ris­tič­ke ele­men­te. U čita­vom pro­jek­tu su sve faze pro­duk­ci­je od sni­ma­nja do mon­ta­že pa sve do zvu­ka. Tako će David Blažević sni­ma­ti zvu­ko­ve na loka­ci­ja­ma i stvo­ri­ti tri pje­sme za film, kaza­la je Rajić.

Josipa Škrapić je za film rad­nog nazi­va „On me voli na svoj način“ dobi­la 1.500 eura. Radi se o krat­kom fil­mu koji će se bavi­ti pra­će­njem više paro­va i istra­ži­ti nji­hov način iska­zi­va­nja ljubavi.

- Osim toga pra­tit ćemo sin­gle dje­voj­ku i jed­nu udo­vi­cu, a zani­ma me kako funk­ci­oni­ra raz­li­či­ta dina­mi­ka u raz­li­či­tim odno­si­ma – jed­nos­tav­no reče­no kako net­ko voli, kaza­la je Škrapić.

Soul Flow, obrt za podu­ku ple­sa Ivone Medić Nikolić je za pro­jekt Dunavska rap­so­di­ja: suvre­me­na ples­na izved­ba dobi­la 3.000 eura. S tim će sred­stvi­ma finan­ci­ra­ti pre­mi­je­ru prve polu-pro­fe­si­onal­ne ama­ter­ske izved­be jed­nog ansam­bla koji se sas­to­ji od mla­dih i odras­lih izvo­đa­či­ca – od 19 do 45 godina.

Udruga za pro­mi­ca­nje kre­ativ­nih aktiv­nos­ti ERROR je za radi­oni­cu „Bez glu­me, molim!“ dobi­la 2.500 eura. Radi se o radi­oni­ci koja će tra­ja­ti od pet do sedam dana u kojoj će men­to­ri­ce uči­ti mla­de kako se kroz glu­mač­ke vje­šti­ne koje su nauči­le kroz godi­ne rada u kaza­li­štu i fil­mu može suoča­va­ti sa stra­hom od jav­nog nas­tu­pa. Jakov Benčić je za krat­ko­me­traž­ni film „Vožnja punom brzi­nom u rik­verc“ dobio 3.000 eura – tema je kla­sič­na coming of age pri­ča što je glav­ni fokus ovog mla­dog auto­ra koji je pokre­nuo i pro­gram Kino 15+ u pul­skom Kinu Valli. Centar za mla­de Alarm Pazin je za pro­jekt KUS mla­dih mla­di­ma – kul­tur­no umjet­nič­ki susre­ti mla­dih mla­di­ma dobio 3.500 eura. Roberta Špoljarić je objas­ni­la da su aktiv­nos­ti ovog pro­jek­ta dava­ti podr­šku mla­dim osobama.

- Jedan od poseb­nih foku­sa naše udru­ge su kul­tur­ne aktiv­nos­ti koje pro­vo­de oso­be koje su na neki način veza­ne za naše podru­čje i grad Pazin. Predavači su mla­đe oso­be koje sto­ga ima­ju afi­ni­te­ta pre­ma nji­ma, a to je nešto što pro­vo­di­mo već tri godi­ne i sva­ke godi­ne nas­to­ji­mo na teme­lju povrat­nih infor­ma­ci­ja sve više pobolj­ša­ti, kaza­la je Špoljarić.

Udruga Forma je za Samanj Kulture 2024. dobi­la 3.000 eura. Josipa Škrapić je napo­me­nu­la da se mani­fes­ta­ci­ja uspješ­no odr­ža­la u svim svo­jim seg­men­ti­ma te da namje­ra­va­ju nas­ta­vi­ti s tim pro­jek­tom i nared­nih godina.

Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka je za HUiU BLOK, nefor­mal­no-edu­ka­tiv­ni pro­gram za mla­de od 14 do 25 godi­na dobi­lo 2.500 eura. Kristina Nefat je nagla­si­la da se u sklo­pu tog pro­jek­ta odr­ža­va pro­gram Modometrija kojeg pro­vo­de već neko­li­ko godina.

- On je nami­je­njen mla­dim i budu­ćim mod­nim dizaj­ne­ri­ma koje selek­ti­ra­mo putem natje­ča­ja. Na tom pro­jek­tu sudje­lu­ju sred­njo­škol­ci, a od ove godi­ne i Studij dizaj­na i vizu­al­ne komu­ni­ka­ci­je iz Pule. Svaki seg­ment pro­jek­ta – od samog natje­ča­ja, vizu­al­nog iden­ti­te­ta, naj­av­nih videa, pa kas­ni­je i sni­ma­nja i pro­du­ci­ra­nja pro­mo videa – će uz men­to­ri­ra­nje radi­ti stu­den­ti i uče­ni­ci. Drugi dio tog pro­gra­ma je isto poče­tak jed­ne nove surad­nje sa ŠPUD-om Pula. Radi se o van­škol­skim aktiv­nos­ti­ma, a sedam uče­ni­ka će uz men­to­ri­ra­nje Andija Pekice radi­ti izlož­bu iz podru­čja ilus­tra­ci­je i tipo­gra­fi­je, kaza­la je Nefat.

Apoteka – pros­tor za suvre­me­nu umjet­nost iz Vodnjana je za pro­jekt Otvoreni ter­min 2024 dobi­la 1.000 eura. Matija Debeljuh je nagla­sio da se radi o pro­gram­skoj cje­li­ni koja je posve­će­na mla­di­ma, a ujed­no i jedi­ni otvo­re­ni natje­čaj za izla­ga­nje Apoteke.

- Naglasak je na mla­dim vizu­al­nim umjet­ni­ci­ma, kus­to­si­ma i teore­ti­ča­ri­ma koji će dobi­ti izlož­bu u Apoteci što uklju­ču­je pro­mo­ci­ju i pro­duk­ci­ju. Ovogodišnji žiri čine kus­to­si­ca Leila Topić te umjet­ni­ci Damir Očko i Dragana Sapanjoš, a oni su oda­bra­li da kra­jem godi­ne Apoteka pos­ta­vi izlož­bu Gaie Radić, kazao je Debeljuh.

Sara Mogorović je za pro­jekt Kanat dobi­la 1.550 eura, a radi se o siner­gij­skoj izlož­bi prin­ta­nih rado­va i animacije.

- Projekt je zamiš­ljen kao vizu­ali­za­ci­ja ele­me­na­ta fešte – od tra­di­cij­skih ple­so­va ido ins­tru­me­na­ta, glaz­be i igre poput bri­šku­le. To je dje­lom i reali­zi­ra­no kroz samos­tal­nu izlož­bu na netom odr­ža­nom Samlju kul­tu­re, a nedos­ta­je još i ani­ma­ci­ja, kaza­la je Mogorović.

Udruzi Art Studio i nji­ho­vom pro­jek­tu #SHAREajKULTURU župa­ni­ja je dodi­je­li­la 1.000 eura. Igor Fabris je nagla­sio da se #SHAREajKULTURU nado­ve­zu­je na jedan pro­jekt koji su zapo­če­li pri­je dvi­je godi­ne, a nami­je­njen je uče­ni­ci­ma viših raz­re­da osnov­ne ško­le i srednjoškolcima.

- Kroz raz­ne radi­oni­ce i obi­la­ske muze­ja želi­mo mla­di­ma pri­bli­ži­ti umjet­nič­ke teh­ni­ke kao što su moza­ik, stak­lo, fre­ske i kera­mi­ka. Radit će se u Pazinu u Etnografskom muze­ju Istre, u Narodnom muze­ju Labin, u Puli u Povijesnom i pomor­skom muze­ju Istre, u Buzetu i u Roču. Kroz te susre­te želi­mo upoz­na­ti mla­de s našom bašti­nom i teh­ni­ka­ma koje u osnov­noj i sred­njoj ško­li ne rade, kazao je Fabris.

Udruga Sa(n)jam knji­ge u Istri je za sajam­ski pro­gram Pop lek­ti­ra dobi­la 2.500 eura, a o nje­mu je govo­ri­la Iris Mošnja.

- Radi se o pro­gra­mu koji se odr­ža­va već neko­li­ko godi­na, a nas­tao je iz raz­lo­ga što na saj­mu nije pos­to­jao pro­gram koji je nami­je­njen sred­njo­škol­ci­ma. Odaziv je dobar i pro­gram je ste­kao popu­lar­nost ne samo kod uče­ni­ka već i kod uči­te­lji­ca i rav­na­te­lji­ca. Voditelj pro­gra­ma je Emir Imamović Pirke, poz­na­ti knji­žev­nik i novi­nar koji to radi na jedan sup­ti­lan i zanim­ljiv način. Program ćemo nado­gra­di­ti time što će i sami uče­ni­ci biti uklju­če­ni u kre­aci­ju pro­gra­ma pa će ove godi­ne zajed­no s nama bira­ti auto­ri­ce i auto­re koje će kas­ni­je gle­da­ti na bini, kaza­la je Mošnja.

Gaia Radić je za rad Afterlife, What an Awful Word dobi­la 2.700 eura. O auto­ri­ci koja nije bila pri­sut­na govo­rio je Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij koji je napo­me­nuo da se radi o pro­duk­ci­ji jed­nog umjet­nič­kog inter­dis­ci­pli­nar­nog pro­jek­ta, a osim toga uklju­ču­je i pred­stav­lja­nje u odre­đe­nim galerijama.

Udruga Metamedij je za pro­jekt „Umjetnički inku­ba­tor: podr­ška, usa­vr­ša­va­nje, pro­mo­ci­ja“ dobi­la 3.500 eura. Jurcan je u svom govo­ru prvo zahva­lio Istarskoj župa­ni­ji na podr­š­ci i shva­ća­nju da je važ­no ula­ga­ti u kul­tu­ru mladih.

- Ta je činje­ni­ca pre­poz­na­ta i u pla­no­vi­ma razvo­ja kul­tu­re pa se nadam da će se to finan­ci­ra­nje nas­ta­vi­ti i u nared­nim godi­na­ma. Voditeljica pro­jek­ta je Marijeta Bradić, a radi se o jed­nom mul­ti­dis­ci­pli­nar­nom pro­jek­tu. Neke aktiv­nos­ti su već pro­ve­de­ne, a to je radi­oni­ca spe­ku­la­tiv­ne dizaj­ner­ske prak­se koju je ove godi­ne vodi­la dizaj­ne­ri­ca i pomor­ska znans­tve­ni­ca Skye Morét iz SAD‑a. Također smo odr­ža­li i godiš­nju izlož­bu uče­ni­ka ŠPUD‑a Pula u gale­ri­ji Novo. Ono što je sigur­no zanim­lji­vo i gdje se nadam da ćete se i vi uklju­či­ti je otvo­re­ni poziv za izla­ga­nje u gale­ri­ji Novo koju udru­ga Metamedij vodi zajed­no s part­ne­ri­ma koji su čla­no­vi pro­gram­skog vije­ća. Javni poziv ćemo usko­ro obja­vi­ti pa vas ovom pri­li­kom pozi­vam da se na nje­ga javi­te. Nastavit ćemo s pro­jek­ti­ma Medijski kul­ti­va­tor koji je nami­je­njen sred­njo­škol­ci­ma u smis­lu razvo­ja publi­ke, a u sklo­pu našeg por­ta­la Kulturistra.hr nas­ta­vi­ti ćemo objav­lji­va­ti tek­s­to­ve u rubri­ci (Ne)vidljivi – mla­di u kul­tu­ri, kazao je Jurcan.

Marina Rajšić je za pro­jekt Rasplet 02 dobi­la 2.700 eura. Radi se o pro­jek­tu koji je zapo­čet proš­le godi­ne i koji je tako­đer finan­ci­ran od stra­ne Istarske župa­ni­je. Projekt je zapo­čeo krat­kom rezi­den­ci­jom na oto­ku Krku gdje se auto­ri­ca upoz­na­la s pro­ble­mom vune kao mate­ri­ja­la koji je dra­go­cjen i koji ima veli­ki poten­ci­jal koji biva neisko­ri­šten, ali pred­stav­lja i eko­lo­ški pro­blem na kojem se ne radi. U sušti­ni, auto­ri­ca izra­đu­je umjet­nič­ka dje­la u čijem je sre­di­štu vuna kao glav­ni mate­ri­jal kojeg je auto­ri­ca mora­la nauči­ti kako pre­ra­đi­va­ti ručno.

Na kara­ju pot­pi­si­va­nja župan Miletić je zahva­lio svi­ma na dola­sku i čes­ti­tao na dobi­ve­nim sred­stvi­ma i zaže­lio im puno kre­ativ­nos­ti te novih i lije­pih ide­ja. Naglasio je da se ova pot­pi­si­va­nje mogla odra­di­ti poštom, ali da je puno važ­ni­je da se svi akte­ri nađu na jed­nom mjes­tu i upoz­na­ju s ciljem stva­ra­nja novih suradnji.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.