Otvaranje Ljetnog kina uz koncert fada Jelene Radan i Pedra Abreua

Priredio B. V.

28.06.2024.

Ljetno kino u Rovinju, u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Grada Rovinja, bit će sve­ča­no otvo­re­no bes­plat­nim kon­cer­tom fada u izved­bi Jelene Radan i Pedra Abreua u uto­rak 2. srp­nja u 21 sat na ljet­noj tera­si „Vlado Benussi” rovinj­ske Zajednice Talijana „Pino Budicin“. Nakon kon­cer­ta, iste veče­ri u 22.30 kao prvi film u boga­tom pro­gra­mu, koji do kra­ja srp­nja dono­si čak 57 pro­jek­ci­ja 27 film­skih nas­lo­va, bit će pri­ka­zan por­tu­gal­ski film „Alma Viva” čiju reži­ju pot­pi­su­je Cristèle Alves Meira. U glav­nim su ulo­ga­ma Lua Michel, Ana Padrão i Jacqueline Corado. Riječ je o šar­mant­nom fil­mu o odras­ta­nju, vradž­bi­na­ma i tugo­va­nju jed­ne disfunk­ci­onal­ne obi­te­lji, koji je pre­mi­jer­no pri­ka­zan na Tjednu kri­ti­ke u Cannesu, a hrvat­sku pre­mi­je­ru imao je na Zagreb Film Festivalu. “Alma Viva” je pri­ča o maloj Salomé koja sva­kog lje­ta praz­ni­ke pro­vo­di kod svo­je bake u malom pla­nin­skom selu u Portugalu. Ondje je baka Avo uči taj­na­ma vje­šti­ča­re­nja. Kada Avo izne­na­da umre, u selo sti­že nje­zin sin Joaquim i ludi­lo poči­nje. Dok odras­li tonu u kaos i sva­đu oko spro­vo­da, Salomé zapo­sje­da duh lju­ti­te bake koja svo­je razo­ča­ra­nje pona­ša­njem odras­lih čla­no­va obi­te­lji poka­zu­je šire­njem vlas­ti­tog kaosa. Cijena ulaz­ni­ce za film­sku pro­jek­ci­ju je 4 eura.

U zna­ku Portugala bit će i kon­cert­na uver­ti­ra u film: poz­na­ta hrvat­ska pje­va­či­ca Jelena Radan i gita­rist s Madeire na kon­cer­tu fada publi­ci će ispri­ča­ti pri­ču o čež­nji i neis­pu­nje­nim želja­ma – o sauda­de, o naj­ve­ćoj por­tu­gal­skoj fado pje­va­či­ci Amaliji Rodrigues i por­tu­gal­skom naro­du. Tijekom kon­cer­ta Jelena Radan opi­su­je i pre­vo­di dije­lo­ve tek­s­to­va kako bi pri­bli­ži­la fado publi­ci. Taj se glaz­be­ni stil u Portugalu nje­gu­je još od 19. sto­lje­ća, a obi­lje­ža­va­ju ga tuž­ne melo­di­je i tek­s­to­vi, čes­to o moru i živo­tu siro­maš­nih. Naziv za glaz­bu je sauda­de, što zna­či nos­tal­gi­ja, istin­ska čež­nja za domom.

„Jelena dugo godi­na pje­va svoj fado koji iscje­lju­je sta­nje rav­no­duš­nos­ti, kako ona to voli reći. Fado je pro­na­šao Jelenu, a Jelena uži­va u fadu u pauza­ma izme­đu kon­ce­ra­ta autor­ske glaz­be, a neri­jet­ko ih i pove­zu­je. Pedro je donio miris Madeire i zna­lač­ki aran­ži­rao pje­sme koje je Jelena pro­bra­la kao one koje joj naj­vi­še zna­če. Pjesme, okos­ni­ca ovog fado kon­cer­ta, one su koje nas vode na puto­va­nje sud­bi­ne i volje, mora i vjetra,straha i čež­nje… Pjesme snaž­nog Amalijinog peča­ta poput „Estranha for­ma da vida“ („Čudni oblik živo­ta“), „Tudo isto e fado“ („Sve je to fado“)…Što je to što nas u fadu ne čini rav­no­duš­ni­ma, ako ga izvo­đač fada izve­de kako tre­ba? Saudade je taj osje­ćaj sje­te, čež­nje, bol­na praz­ni­na neis­pu­nje­nih želja, ali i vapaj, ponos, tra­ga­nje…“, naj­av­lju­ju glaz­be­ni­ci svoj kon­cert­ni pro­gram koji se od 2005. do danas našao na pozor­ni­ca­ma diljem Hrvatske.

U sklo­pu Ljetnog kina rovinj­sku publi­ku do 31. srp­nja oče­ku­je bogat film­ski pro­gram na ljet­noj tera­si “Vlado Benussi” (Trg Campitelli 1), dok se u slu­ča­ju kiše i lošeg vre­me­na pro­gram seli u kino Gandusio (Garibaldijeva 17). Ovaj tra­di­ci­onal­ni ljet­ni pro­gram koji su pom­no oda­bra­li u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Grada Rovinja dono­si fil­mo­ve za sve gene­ra­ci­je. Redom je riječ o fil­mo­vi­ma koji su nagra­đi­va­ni na ugled­nim film­skim fes­ti­va­li­ma, a na pro­gra­mu su i dobit­ni­ci Oscara. Projekcije poči­nju u 21.30 sati.

Tako već, 4. srp­nja u Ljetnom kinu igra roman­tič­na dra­ma „Okus lju­ba­vi“ Anh Hung Trana (135 min) s Juliette Binoche i Benoîtom Magimelom u glav­nim ulo­ga­ma. Dobitnik nagra­de za naj­bo­lju reži­ju na fes­ti­va­lu u Cannesu i fran­cu­ski kan­di­dat za nagra­du Oscar dono­si pri­ču iz 1885. godi­ne o Eugenie, vrhun­skoj kuha­ri­ci koja radi za slav­nog gur­ma­na Dodina. Kako vri­je­me pro­la­zi, nji­ho­va strast pre­ma gas­tro­no­mi­ji te obos­tra­no div­lje­nje koje osje­ća­ju jed­no pre­ma dru­gom pre­tvo­ri­lo se u roman­tič­nu vezu. Zbog nji­ho­ve sjaj­ne kemi­je, sva­ko slje­de­će jelo koje Eugenie pri­pre­ma ukus­ni­je je i ori­gi­nal­ni­je od pret­hod­nog što iza­zi­va zbu­nje­nost čak i kod svjet­ski naj­poz­na­ti­jih kuha­ra. No, Eugenie iznim­no cije­ni svo­ju slo­bo­du i nika­da se zapra­vo nije želje­la uda­ti za Dodina. I upra­vo će zbog toga Dodin odlu­či­ti napra­vi­ti nešto što nika­da pri­je nije: on će poče­ti kuha­ti za nju.

Slijedi 5. srp­nja ani­mi­ra­ni film „Dječak i čap­lja“ (124 min), čiju reži­ju pot­pi­su­je Hayao Miyazaki. Film je nagra­đen Oscarom u kate­go­ri­ji naj­bo­ljeg dugo­me­traž­nog ani­mi­ra­nog fil­ma, a dono­si pri­ču o dva­na­es­to­go­diš­njem dje­ča­ku Mahitu koji je pri­mo­ran pre­se­li­ti s ocem iz Tokija na seosko ima­nje nakon tra­gič­ne smr­ti nje­go­ve maj­ke. Na selu susre­će mis­te­ri­oz­nu sivu čap­lju koja mu kaže da bi nje­go­va maj­ka mogla još uvi­jek biti živa. Ispunjen nadom, Mahito se na nago­vor čap­lje upu­ću­je u tajans­tve­ni toranj kroz koji ula­zi u fan­tas­ti­čan svi­jet gdje saz­na­je više o sebi i kako se nosi­ti s osje­ća­ji­ma gubitka.

Potom je 6. srp­nja na pro­gra­mu biograf­ska sport­ska film­ska dra­ma „Čelična kan­dža„ (132 min) Seana Durkina teme­lje­na na isti­ni­toj pri­či o neraz­dvo­ji­voj bra­ći Von Erich, hrva­či­ma koji su ispi­sa­li sport­sku povi­jest ranih osam­de­se­tih godi­na. U glav­nim su ulo­ga­ma Zac Efron, Jeremy Allen White i Harris Dickinson.

U pro­gra­mu Ljetnog kina 9. srp­nja na ras­po­re­du je roman­tič­na kome­di­ja „Crveno nebo“ (103 min) reda­te­lja Christiana Petzolda, doaje­na nje­mač­ke kine­ma­to­gra­fi­je. Radnja fil­ma, koji je nagra­đen Srebrnim med­vje­dom na ovo­go­diš­njem Berlinaleu, pra­ti mla­dog roma­no­pis­ca Leona koji pla­ni­ra pro­ves­ti mir­no rad­no lje­to s pri­ja­te­ljem Felixom u viken­di­ci na Baltičkom moru. No već od počet­ka ništa ne ide pre­ma pla­nu. Putem im se pok­va­ri auto, a kada se napo­kon domog­nu kuće u njoj naila­ze na neo­če­ki­va­nu goš­ću, enig­ma­tič­nu Nadju. Duo se ubr­zo pre­tvo­ri u trio, a zatim i kvar­tet, što se Leonu nima­lo ne svi­đa. Kada u oko­li­ci poč­nu div­lja­ti poža­ri, četve­ro mla­dih osta­ju zarob­lje­ni u bal­tič­koj idi­li u kojoj će ras­plam­sa­le emo­ci­je i same doseg­nu­ti toč­ku izgaranja…

Slijedi 12. srp­nja „Valdova pri­ča“ (109), obi­telj­ska kome­di­ja koju je reži­rao špa­njol­ski reda­telj Roberto Bueso. Film je ins­pi­ri­ran sje­ća­nji­ma na dje­tinj­stvo neka­daš­njeg nogo­me­ta­ša Real Madrida, Valda Lopeza. Radnja se doga­đa u lje­to 1994. U jeku pla­ne­tar­ne eufo­ri­je Svjetskog nogo­met­nog prvens­tva, u špa­njol­ski inter­nat za dje­cu bez obi­te­lji sti­že posve neo­bič­na čas­na ses­tra Marina. Kada u želji za zara­dom biskup odlu­či dom pre­tvo­ri­ti u pri­vat­nu ško­lu, stro­ge redov­ni­ce otkri­va­ju bun­tov­nu stra­nu i s dje­ča­ci­ma osni­va­ju nogo­met­nu mom­čad kako bi osvo­ji­li srca zajed­ni­ce i zadr­ža­li svoj idi­lič­ni dom i jedi­no utočište.

Francuski film „Vincent mora umri­je­ti“ Stéphana Castanga u Ljetnom kinu igra 13. srp­nja, a žan­rov­ski je to spoj kome­di­ja, fan­ta­zi­je, dra­me i horo­ra. Film je pre­mi­jer­no pri­ka­zan na film­skom fes­ti­va­lu u Cannesu te je nomi­ni­ran i za fran­cu­sku nagra­du Cesar u kate­go­ri­ji naj­bo­ljeg reda­telj­skog debi­ja. Priča fil­ma “Vincent mora umri­je­ti” vrti se oko Vincenta kojeg jed­nog dana sku­pi­na nasu­mič­nih stra­na započ­ne napa­da­ti s ubo­ji­tim namje­ra­ma. Budući da mu se život nađe u opas­nos­ti, a kako stva­ri sve više i više izmi­ču kon­tro­li, on biva pri­si­ljen pobje­ći i u pot­pu­nos­ti pro­mi­je­ni­ti svoj život…

Britanska kome­di­ja „Buntovnica Scrapper“ reda­te­lji­ce Charlotte Regan na pro­gra­mu Ljetnog kina je 18. srp­nja. Film je nagra­đen glav­nom nagra­dom na proš­lo­go­diš­njem Sundance Film Festivalu, a glav­na juna­ki­nja je sna­la­ž­lji­va 12-godiš­nja­ki­nja Georgie koja nakon maj­či­ne smr­ti nas­tav­lja živje­ti sama u sta­nu na peri­fe­ri­ji Londona. Novac zara­đu­je kra­đom bici­ka­la sa svo­jim naj­bo­ljim pri­ja­te­ljem Alijem, a uspi­je­va se rije­ši­ti soci­jal­nih rad­ni­ka pre­tva­ra­ju­ći se da živi s uja­kom. Sve ide kao pod­ma­za­no dok se ne poja­vi Jason. On je navod­no nje­zin otac, koji je toli­ko dugo izbi­vao da ga ne prepoznaje…

Dokumentarni film „Joan Baez: ja sam glas­na“ (113 min) u reži­ji Karen O’Connor, Miri Navasky i Maeve O’Boyle inti­man je psi­ho­lo­ški por­tret legen­dar­ne folk pje­va­či­ce i akti­vis­ti­ce, a pri­ka­zu­je se 17. srp­nja. U nas­tav­ku pro­gra­ma na ljet­noj film­skoj tera­si 19. srp­nja na pro­gra­mu je višes­tru­ko nagra­đi­va­ni fran­cu­ski film „Anatomija pada“ (150 min) Justine Triet. Ova intri­gant­na sud­ska dra­ma s ele­men­ti­ma psi­ho­lo­škog tri­le­ra ovjen­ča­na je Zlatnom pal­mom na ovo­go­diš­njem Cannesu te nagra­đe­na Oscarom za naj­bo­lji ori­gi­nal­ni sce­na­rij, a bila je nomi­ni­ra­na i za naj­bo­lji film, reži­ju, mon­ta­žu, a nomi­na­ci­ju ima i Sandra Hüller u glav­noj ulo­zi. Kriminalistički tri­ler „Ubojita sje­ća­nja“ (110 min) Adama Coopera pri­ka­zu­je se 20. srp­nja. U glav­noj je ulo­zi Russell Crowe koji glu­mi Roya Freemana biv­šeg detek­ti­va odje­la za umor­stva koji se pod­vr­ga­va eks­pe­ri­men­tal­nom lije­če­nju Alzheimerove boles­ti, a potom ponov­no pre­uzi­ma deset­lje­će star neri­je­šen slu­čaj ubojstva.

Drama „Ja kape­tan“ (121 min) reda­te­lja Mattea Garronea epska je pri­ča o tinej­dže­ru koji sku­pa sa svo­jim rođa­kom odlu­či napus­ti­ti Dakar u Senegalu te se zapu­ti­ti do Europe. Film se pri­ka­zu­je 24. srp­nja. Priča je to o Seydouu i Moussi, moder­na odi­se­ja u kojoj dvo­ji­ca pro­ta­go­nis­ta mora­ju nad­v­la­da­ti niz ozbilj­nih pre­pre­ka. Ova veli­ka avan­tu­ra vodi kroz pogi­belj­nos­ti pus­ti­nje i mora te dvo­smis­le­nos­ti i pro­tu­rječ­nos­ti ljud­skih bića tije­kom kojih se sno­vi, nade i ambi­ci­je glav­nih liko­va pre­tva­ra­ju u bor­bu za pre­živ­lja­va­nje, a film niko­ga ne ostav­lja rav­no­duš­nim. „Ja kape­tan“ je nagra­đen Srebrnim lavom na fes­ti­va­lu u Veneciji, a nomi­ni­ran je za nagra­du Oscar u kate­go­ri­ji naj­bo­ljeg među­na­rod­nog fil­ma, kao i za Zlatni glo­bus u kate­go­ri­ji naj­bo­ljeg stra­nog fil­ma te ima i dvi­je nomi­na­ci­je za nagra­du Europske film­ske Akademije: za naj­bo­lji film i režiju.

„Priscilla“ (113 min) nagra­đi­va­na biograf­ska glaz­be­na dra­ma Sofie Coppola na pro­gra­mu je 25. srp­nja. Filmska je to pri­ča o bra­ku Priscille Beaulieu i slav­nog Elvisa Presleyja, snim­lje­na pre­ma memo­ari­ma “Elvis i ja” koje je osam­de­se­tih godi­na obja­vi­la Priscilla Presley. U glav­nim su ulo­ga­ma mla­de glu­mač­ke zvi­jez­de Cailee Spaeny kao Priscilla i Jacob Elordi kao Elvis.

„Moj pri­ja­telj robot“ (102 min) prvi je ani­mi­ra­ni film nagra­đi­va­nog špa­njol­skog reda­te­lja Pabla Bergera, dono­si dir­lji­vu pri­ču o važ­nos­ti i krh­kos­ti pri­ja­telj­stva. Film je pre­mi­jer­no pri­ka­zan na film­skom fes­ti­va­lu u Cannesu te je bio nomi­ni­ran za Oscara za naj­bo­lji ani­mi­ra­ni film. U rovinj­skom Ljetnom kinu igra 30. srp­nja. Filmski pro­gram na ljet­noj tera­si „Vlado Benussi“ Zajednice Talijana „Pino Budicin“ zatvo­rit će 31. srp­nja naj­no­vi­je remek-dje­lo Wima Wendersa „Savršeni dani“ (123 min). Radnja fil­ma pra­ti Hirayamu koji naiz­gled uži­va u svom jed­nos­tav­nom živo­tu čis­ta­ča jav­nih zaho­da u Tokiju. Pored nje­go­ve savr­še­no struk­tu­ri­ra­ne rad­ne sva­kod­ne­vi­ce on uži­va u slu­ša­nju glaz­be i čita­nju knji­ga. Također voli drve­će koje redo­vi­to foto­gra­fi­ra. Međutim, neko­li­ko neo­če­ki­va­nih susre­ta pola­ga­no će zapo­če­ti razot­kri­va­ti nje­go­vu prošlost…

Uz film­ski pro­gram na tera­si „Vlado Benussi“ Zajednice Talijana „Pino Budicin“ u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Rovinj tije­kom cije­log srp­nja para­lel­no se doga­đa i bogat pro­gram u Kinu Gandusio, a osim repri­za fil­mo­va koje će posje­ti­te­lji moći vidje­ti i na otvo­re­nom, na pro­gra­mu su i broj­ni dru­gi zanim­lji­vi nas­lo­vi. Tako 4.,5., 6., 12 i 13. srp­nja pro­gram u Kinu Gandusio dono­si ani­mi­ra­ni film „Gru i mal­ci: neus­tra­ši­vi špi­ju­ni“ Chrisa Renauda, dra­ma „Bajkeri“ Jeffa Nicholsa igra 9. i 10 srp­nja, a film „Do zad­njeg uda­ha“  Stefona Bristola pri­ka­zu­je se 10. i 11. srp­nja. Triler „Nešto je u moru“ Hayley Eston Street na pro­gra­mu je 15. i 16. srp­nja, a iste dane igra i dra­ma „Daddio“ Christy Hall. Animirani film „Priče iz skri­ve­nog gra­da. Banda čupa­vih repo­va 2“ Ricarda Cussóa i Tanie Vincentini pri­ka­zu­je se 18., 19. i 20. srp­nja. Filmska akcij­ska dra­ma „The Convert“ koju je reži­rao Lee Tamahori na pro­gra­mu je 22. i 27. srp­nja, a horor „Ubod“ čiji je reda­telj Kiah Roache-Turner pri­ka­zu­je se 23. i 24. srp­nja. Animirani film „10 Lives“ Christophera Jenkinsa publi­ka će moći vidje­ti 25., 26., i 27. srp­nja. Akcijska kome­di­ja „Deadpool&Wolverine“ Shawna Levyja igra 26. i 27. srp­nja, a 29. i 31. srp­nja na pro­gra­mu je „Riddle of Fire“ Westona Razoolija koji je žan­rov­ski spoj akci­je, avan­tu­re i komedije.

Ulaznice za Ljetno kino se mogu kupi­ti na bla­gaj­ni kina, koja se otva­ra 30 minu­ta pri­je pro­jek­ci­je fil­ma. Za posje­ti­te­lje koji dola­ze u kino na svoj rođen­dan ulaz je besplatan.