Predavanje „Glazbena povijest Istre: Ostavština poveznica sa Serenissimom“ u Kući istarskih kaštela

B. V.

18.06.2024.

Predavanje „Glazbena povi­jest Istre: Ostavština povez­ni­ca sa Serenissimom“ bit će odr­ža­no u sri­je­du, 19. lip­nja u 19. 30 sati, u Kući istar­skih kašte­la u Momjanu.

Radi se o pre­zen­ta­ci­ji rezul­ta­ta istra­ži­va­nja, knji­ge i CD‑a objav­lje­nih u okvi­ru pro­jek­ta “Glazbena povi­jest Istre: Ostavština povez­ni­ca sa Serenissimom” reali­zi­ra­nog izme­đu 2022. i 2024. godi­ne od stra­ne Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Rovinj s raz­li­či­tim part­ne­ri­ma i uz podr­šku Regije Veneto (LR. 392029).

Sudjelovat će: rav­na­te­lji­ca Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Rovinj, Dubravka Svetličić, vodi­telj pro­jek­ta Franco Rota i umjet­nič­ka vodi­te­lji­ca Aleksandra Santin Golojka, koja će pred­sta­vi­ti znans­tve­ne rezul­ta­te istra­ži­va­nja i, uz krat­ke zvuč­ne pri­mje­re, vri­jed­nost kom­po­zi­ci­ja poz­na­tih i manje poz­na­tih auto­ra, skla­da­te­lja koji­ma dugu­je­mo boga­tu glaz­be­nu bašti­nu Istre.

Konferencija će se odr­ža­ti na tali­jan­skom jeziku.