Predstavom „Sladoled“ svečano otvoren 4. Bembo Fest

21.06.2024.

Pravo slav­lje kaza­liš­ne umjet­nos­ti bilo je sve­ča­no otva­ra­nje ovo­go­diš­njeg 4. Bembo Festa – Festivala malih for­mi neza­vis­nih kaza­li­šta u čet­vr­tak nave­čer na pre­pu­nom Trgu Tomaso Bembo u Balama. Već prva fes­ti­val­ska večer, kada je na pro­gra­mu bila pred­sta­va „Sladoled“ Mira Gavrana u reži­ji Borisa Svrtana iz pro­duk­ci­je Teatra Gavran iz Zagreba s vrhun­skim glu­mi­ca­ma Anom Vilenica i Mladenom Gavran, još jed­nom je pot­vr­di­la da Bembo Fest, koji se ove godi­ne odr­ža­va do 5. ruj­na, ima svo­ju vjer­nu publiku.

Uoči „Sladoleda“ i kugli­ce sla­do­le­da kojom su orga­ni­za­to­ri počas­ti­li gle­da­te­lje, rije­či dobro­doš­li­ce posje­ti­te­lji­ma i gos­ti­ma Festivala – koji se odr­ža­va se u orga­ni­za­ci­ji Teatra Fort Forno, Općine Bale-Valle i Turističke zajed­ni­ce Općine Bale-Valle, pod pokro­vi­telj­stvom Mon Perina d.d., a uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarske župa­ni­je i Talijanskog ins­ti­tu­ta za kul­tu­ru – upu­ti­li su prof. dr. art. Robert Raponja, osni­vač i umjet­nič­ki direk­tor Teatra Fort Forno i načel­nik Općine Bale-Valle Edi Pastrovicchio, a poz­dra­ve je upu­tio i Vladimir Torbica, pro­čel­nik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je. Svečanost je vodi­la Jasminka Mesarić, vodi­te­lji­ca Teatra Fort Forno, te naj­a­vi­la da Bembo Fest, koji je od svog osnut­ka kaza­liš­ni dopri­nos doživ­lja­ju Bala kao otvo­re­nog mjes­ta za kre­ativ­ni i kul­tur­ni dija­log, ove godi­ne dono­si 17 pred­sta­va. Uz slo­bo­dan ulaz, pred­sta­ve igra­ju čet­vrt­kom, a od 10. srp­nja za naj­mla­đe u sklo­pu Malog Bemba i sri­je­dom, u 21 sat, na čarob­noj fes­ti­val­skoj pozor­ni­ci na sre­diš­njem trgu u Balama.

„Raduje nas što u pro­gra­mu ovo­go­diš­njeg Bembo Festa obje­di­nju­je­mo veći­nu neza­vis­nih kaza­li­šta u Hrvatskoj koja pod pokro­vi­telj­stvom Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske ostva­ru­ju svo­je zanim­lji­ve i važ­ne pred­sta­ve. Nezavisna sce­na je agil­na, intri­gant­na, ino­va­tiv­na, auten­tič­na, živa, raz­no­li­ka jer mora naći svoj put do publi­ke, i upra­vo zbog toga je odli­ku­ju moć, paž­nja i entu­zi­ja­zam. Nezavisna kaza­li­šta rade „male“ pred­sta­ve koje su veli­ke po svo­jim umjet­nič­kim dose­zi­ma i pli­je­ne paž­nju publi­ke. Naša ovo­go­diš­nja novost – Mali Bembo, koji dono­si sedam pred­sta­va za dje­cu koje će biti pred­stav­lja­ne sri­je­dom od 10. srp­nja do 4. ruj­na, ima i edu­ka­tiv­nu ulo­gu. I to je pri­mjer da Bembo Fest od svog počet­ka radi na razvo­ju publi­ke, jer naš je cilj da Bale, nje­go­vi sta­nov­ni­ci i gos­ti, naša fes­ti­val­ska publi­ka gle­da, lju­bi i živi kaza­li­šte. Ove godi­ne u miru i spo­ko­ju, koji se može dogo­di­ti samo ovdje u Balama, zajed­no ćemo svje­do­či­ti auten­tič­nim pred­sta­va­ma neza­vis­nih kaza­li­šta, a iz pred­sta­ve u pred­sta­vu istra­ži­vat će se kako se radost, ozbilj­nost i smi­jeh među­sob­no ispre­pli­ću i obo­ga­ću­ju naš doživ­ljaj svi­je­ta. Radujem se što ćemo zajed­no uži­va­ti u vrhun­skim izved­ba­ma koji će nam upri­zo­ri­ti maj­sto­ri­ce i maj­sto­ri glu­me čija će nas igra ins­pi­ri­ra­ti i obo­ga­ti­ti“, kazao je Robert Raponja te zahva­lio na suor­ga­ni­za­ci­ji Općini Bale – Valle i TZ Bale – Valle, pokro­vi­te­lju Mon Perinu d.d. te Ministarstvu kul­tu­re i medi­ja i Istarskoj župa­ni­ji jer su pre­poz­na­li ovaj vri­je­dan projekt.

„Sve je poče­lo raz­go­vo­rom neko­li­ko entu­zi­jas­ta pri­je nešto više od četi­ri godi­ne, a danas smo doš­li do 4. Bembo Festa, fes­ti­va­la koji ras­te iz godi­ne u godi­nu i doka­zu­je koli­ko je kul­tu­ra važ­na“, kazao je u rije­či­ma dobro­doš­li­ce načel­nik Općine Bale-Valle Edi Pastrovicchio. Zahvalio je cije­loj eki­pi Bembo Festa na pro­gra­mu koji obo­ga­ću­je kul­tu­ru Bala, te istak­nuo da su Bale same po sebi zbog svo­je lje­po­te i arhi­tek­tu­re ide­al­na sce­no­gra­fi­ja za ova­kav kaza­liš­ni događaj.

„ Istra ima neko­li­ko kaza­liš­nih fes­ti­va­la – Zlatni lav u Umagu, Zlatni zub u Poreču, a tu je i Istarsko narod­no kaza­li­šte u Puli. No, činje­ni­ca je da su Bale napra­vi­le veli­ki isko­rak i pro­du­ci­ra­le vlas­ti­tu kaza­liš­nu sezo­nu i na tome čes­ti­tam načel­ni­ku opći­ne Ediju Pastrovicchiju te idej­nom tvor­cu Robertu Raponji. Drago mi je da će u ovo­go­diš­njem pro­gra­mu Bembo Festa biti puno smi­je­ha, koji je u ovim vre­me­ni­ma svi­ma nama ite­ka­ko potre­ban“, kazao je Vladimir Torbica, pro­čel­nik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.

Uslijedila je prva pred­sta­va iz ovo­go­diš­njeg fes­ti­val­skog pro­gra­ma koji je obli­ko­van pre­ma kri­te­ri­ju da izvo­đa­či – glum­ci poti­ču u sebi i publi­ci potre­bu za avan­tu­rom, za istra­ži­va­njem novih, neo­t­kri­ve­nih pros­to­ra čovječ­nos­ti, lje­po­te i smis­la, a u foku­su su kome­di­je. Bila je to pred­sta­va „Sladoled“ Teatra Gavran, a vrhun­skom glu­mom i glu­mač­kim tran­sfor­ma­ci­ja­ma Ana Vilenica i Mladena Gavran odu­še­vi­le su publi­ku. Glavne juna­ki­nje u kome­di­ji Mira Gavrana koju je reži­rao Boris Svrtan, su maj­ka i kći. Njihov se među­sob­ni odnos, kao i odnos pre­ma muškar­ci­ma koji su ih sud­bin­ski odre­di­li, pri­ka­zu­je kroz dina­mič­ne humor­ne pri­zo­re u koji­ma se lako pre­poz­na­ti. Sve pohva­le idu i sce­no­graf­ki­nji i kos­ti­mo­graf­ki­nji pred­sta­ve Jasmini Pacek, te obli­ko­va­te­lju svje­tla Mariju Vnučecu i obli­ko­va­te­lju tona Nevenu Zebiću. Ukratko – publi­ka Bembo Festa u Balama je uživala.

Sljedeća pred­sta­va na fes­ti­val­skom pro­gra­mu je nared­ni čet­vr­tak, 27. lip­nja kad u 21 sat na Trg Tomaso Bembo dola­zi hit-pred­sta­va „Tere i Luce“ zagre­bač­kog Planet Arta u kojoj glu­me Anja Šovagović Despot i Nataša Janjić Medančić. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan.

Priredio B. V.