Premijera „Žene himne“ – drame o životu Paule Preradović na Kaštelu

Priredio B. V.

26.06.2024.

Hrvatska pra­izved­be dra­me „Žena him­na“ Davora Špišića u reži­ji Roberta Raponje bit će odr­ža­na u petak, 28. lip­nja u 21 sat, na pul­skom Kaštelu, a temelj dra­me čini život aus­trij­ske i hrvat­ske spi­sa­te­lji­ce Paule Preradović, auto­ri­ce aus­trij­ske him­ne i unu­ke knji­žev­ni­ka Petra Preradovića koja je dje­tinj­stvo i mla­dost pro­ve­la u Puli.

Predstava, nas­ta­la u pro­duk­ci­ji Teatra Fort Forno iz Bala, uz part­ner­stvo Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula, Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta Mostar, Udruženja “Intermezzo” iz Sarajeva i Austrijskog kul­tur­nog Foruma, naj­av­lje­na je danas na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re u INK‑u, a gdje su odr­ža­va­ne i zavr­š­ne pro­be. Uz Davora Špišića, koji je za „Ženu him­nu“ nagra­đen 1. nagra­dom za dram­sko djelo„Marin Držić“ Ministarstva kul­tu­re i medi­ja za 2022. godi­nu te je i dra­ma­turg pred­sta­ve, hrvat­sku pra­izved­bu naj­a­vi­li su reda­telj Robert Raponja te glu­mi­ce Monika Duvnjak (Paula), Selma Alispahić (Majka/Otac), Anita Schmidt (Irina), Katica Šubarić i Lara Živolić (Gerda).

„Pula je savr­še­no mjes­to za upri­zo­re­nje „Žene  him­ne“. Za Paulu pl. Preradović Pula je bila ide­al­no mjes­to za kre­ira­nje nje­nih sno­va i ide­ja. Kad god je htje­la pobje­ći od suro­ve stvar­nos­ti vra­ća­la se u pla­vet­ni­lo zlat­ne pul­ske uva­le gdje je šeta­la s ocem pri­je odla­ska u inter­nat u Austriju“, kazao je reda­telj Robert Raponja, koji je kao ute­me­lji­telj i umjet­nič­ki vodi­telj Teatra Fort Forno istak­nuo da je ovo kaza­li­šte koje je osno­va­no u Balama usmje­re­no na pro­duk­ci­ju novih hrvat­skih dram­skih tek­s­to­va te hrvat­ske pra­izved­be tek­s­to­va ino­zem­nih auto­ra koji su zanim­lji­vi, aso­ci­ja­tiv­ni i pro­vo­ka­tiv­ni te poput „Žene him­ne“ Davora Špišića govo­re o tema­ma koje su esen­ci­jal­ne i dubo­ko dodi­ru­ju ljud­sku bit, a iznim­no je važ­no da komu­ni­ci­ra­ju s gledateljima.

„U kaza­liš­nom radu nas zani­ma bav­lje­nje pita­nji­ma mora­la i eti­ke, a upra­vo ta pita­nja pro­pi­tu­je „Žena him­na“. Paula Preradović bila je oso­ba koja se izdi­gla iznad druš­tve­nih okol­nos­ti – malo lju­di u Austriji zna da je Paula pl. Preradović auto­ri­ca aus­trij­ske him­ne, a mi ovom pred­sta­vom želi­mo ispra­vi­ti gre­šku uči­nje­nu pre­ma ženi, spi­sa­te­lji­ci, veli­koj pjes­ni­ki­nji te poka­za­ti da smo ponos­ni što je u Puli naš­la svo­je uto­či­šte“, kazao je Raponja.

Davor Špišić nagla­sio je da se hrvat­skom pra­izved­bom „Žene him­ne“ u Puli pro­vo­di „božan­ska prav­da“ jer su upra­vo za Pulu veza­ne „prve mor­ske kli­ce“ dram­skog tek­s­ta i nje­go­ve glav­ne juna­ki­nje Paule Preradović čiju je intim­nu povi­jest obi­lje­ži­la upra­vo Pula koju je, potru­di­mo li se malo, mogu­će pro­na­ći i u nje­nom imenu.

Istaknuvši da je pita­nje žen­ske eman­ci­pa­ci­je u sre­di­štu ovog nje­go­vog dram­skog tek­s­ta, Davor Špišić je kazao „Mi se na našoj umjet­nič­koj pozor­ni­ci želi­mo pita­ti zašto danas ponov­no mora­mo govo­ri­ti o eman­ci­pa­ci­ji žena koje su dale­ko jače od svih nas, jer muškar­ci nika­ko nisu jači spol. To i na kaza­liš­noj sce­ni doka­zu­je ovaj pre­kra­san tim glu­mi­ca, kao i reda­telj­ska fili­gran­ska ruka Roberta Raponje. On je s veli­kom vje­rom u ove žene umjet­ni­ce omo­gu­ćio da budu i suauto­ri­ce te done­su na sce­nu pra­vi umjet­nič­ki blagoslov.“

„Naše su pro­be u Puli poče­le 22. lip­nja na Dan anti­fa­šis­tič­ke bor­be i prvog Pula Pridea i te se činje­ni­ce tako­đer zrca­le u našoj pred­sta­vi“, zaklju­čio je Špišić.

Mlada osječ­ka glu­mi­ca Monika Duvnjak, koja u pred­sta­vi tuma­či Paulu, kaza­la je da je za nju osob­no bilo lje­ko­vi­to radi­ti s div­nim glu­mi­ca­ma, part­ne­ri­ca­ma na sce­ni. Esenciju pred­sta­ve, koja se bavi i sje­ća­nji­ma na život Paule Preradović, koja se od život­nih neda­ća lije­či­la i lite­ra­tu­rom ali i vje­rom u Boga, Monika Duvnjak je saže­la sti­hom pjes­ni­ki­nje Monike Herceg: „Boga sam poz­na­va­la intim­ni­je nego osta­tak svo­je obitelji“.

Selma Alispahić, prva­ki­nja sara­jev­skog kaza­li­šta SARTR (Sarajevski rat­ni teatar), koju šira publi­ka poz­na­je i po ulo­zi u fil­mu “Obrana i zašti­ta” Bobe Jelčića, dobit­ni­ca pres­tiž­ne nagra­de “Actor of Europe” za naj­bo­lju glu­mi­cu Europe 2019., u „Ženi him­ni“ tuma­či ulo­ge Majke i Oca. Ovo joj je sed­ma kaza­liš­na surad­nja s Robertom Raponjom, a rad na pred­sta­vi za nju je bio pre­li­jep i inspirativan.

„Smatram da smo napra­vi­li dos­to­jans­tve­nu pred­sta­vu koju život Paule pl. Preradović zas­lu­žu­je. Davor Špišić nije u prvi plan sta­vio povi­jes­ne činje­ni­ce. Bolna je to pri­ča o iden­ti­te­tu i sud­bi­ni, ali i osna­žu­ju­ća pri­ča o ženi koja svo­jim spe­ci­fič­nim razu­mi­je­va­njem svi­je­ta nije želje­la biti zabo­rav­lje­na pri­ča o kul­tu­ri ovih pros­to­ra. Priča je to i o patri­otiz­mu, ali koji se isklju­či­vo pozi­va na bogat­stvo raz­li­či­tos­ti,“ kaza­la je Selma Alispahić.

„Kao u Austro-Ugarskoj gdje je ras­la naša Paula, i mi dola­zi­mo iz raz­li­či­tih kra­je­va, od Pule, pre­ko Osijeka do Mostara, i dono­si­mo na sce­nu bogat­stvo dija­le­ka­ta, a to će biti još jedan uži­tak za uši gle­da­te­lja“, kaza­la je Anita Schmidt, prva­ki­nja dra­me osječ­kog Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta, koja u pred­sta­vi tuma­či ulo­gu Irine, Ukrajinke koja se poput Paule bori za svo­je ide­ale te je i nje­na izmiš­lje­na prijateljica.

U ulo­zi Gerde su višes­tru­ko nagra­đi­va­na glu­mi­ca iz Osijeka Katica Šubarić, koja je i dobit­ni­ca Nagrade hrvat­skog glu­mi­šta 2023.godine te pul­ska glu­mi­ca Lara Živolić, poz­na­ta po broj­nim kaza­liš­nim, tele­vi­zij­skim i film­skim ulogama.

Katica Šubarić je objas­ni­la da je Gerda vrlo bli­ska Paulina pri­ja­te­lji­ca koja je i lez­bij­ka. „Gerda utje­lov­lju­je ide­ju, odnos­no pita­nje kako oprav­da­ti ženu koja u pos­to­je­ćim-druš­tve­no poli­tič­kim okol­nos­ti­ma nije pro­naš­la svo­je mjes­to u druš­tvu, a pro­na­la­zi uto­či­šte u ide­olo­gi­ji toga doba – naci­onal­so­ci­ja­liz­mu koji dovo­di do krva­vog reži­ma“, kaza­la je Katica Šubarić o ulozi.

Lara Živolić zahva­li­la je cije­loj eki­pi i naj­a­vi­la da će kao Gerda na pozor­ni­ci nas­tu­pi­ti idu­će godi­ne budu­ći da oče­ku­je svo­je dru­go dijete.

Jasminka Mesarić pro­du­cen­ti­ca pred­sta­ve i vodi­te­lji­ca Teatra Fort Forno istak­nu­la je da eki­pu pred­sta­ve čine i auto­ri­ca glaz­be Antonija Pacek, sce­no­graf­ki­nja Jasmina Pacek, kos­ti­mo­graf­ki­nja Desanka Janković, obli­ko­va­te­lji­ca svje­tla Anđela Kusić, asis­tent reda­te­lja Davor Tarbuk i umjet­nič­ki savjet­nik Dragan Komadina Uz zahva­lu svim part­ne­ri­ma na pro­jek­tu,  zahva­li­la je na pot­po­ri Ministarstvu kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske te Gradu Puli.

Repriza pred­sta­ve je 29. lip­nja 2024. u 21 sat na pul­skom Kaštelu, a kar­te se mogu kupi­ti na bla­gaj­ni INK‑a, odnos­no online.