71. Pula: Izložba Darija Petkovića „Damnatio memoriae“ u galeriji Makina

B. V.

04.07.2024.

Otvorenje izlož­be foto­gra­fi­ja Darija Petkovića nazi­va „Damnatio memo­ri­ae“ bit će odr­ža­no u sri­je­du, 10. srp­nja u 21 sat u pul­skoj gale­ri­ji Makina.

„Posljednjih dese­tak godi­na istra­žu­jem ulo­gu foto­gra­fi­je u pri­ka­zu druš­tve­nih tre­nu­ta­ka i urba­nog kra­jo­li­ka kao kul­tu­ro­lo­ške kate­go­ri­je, bilje­že­ći povi­jes­nu memo­ri­ju. Hrvatska, u tran­zi­ci­ji već 30 godi­na nakon ras­pa­da Jugoslavije, suoča­va se s nega­ci­jom pret­hod­nih druš­tve­nih vri­jed­nos­ti i povi­jes­nim revi­zi­oniz­mom. Ta puk­nu­ća kon­ti­nu­ite­ta osta­vi­la su mno­ge praz­ni­ne u druš­tve­nom tki­vu, koje nas­to­jim iden­ti­fi­ci­ra­ti kroz svoj rad. Moje foto­gra­fi­je svje­do­čans­tvo su kon­tro­le povi­jes­ti i sje­ća­nja, nagla­ša­va­ju­ći druš­tve­ni kons­trukt povi­jes­ne memo­ri­je. Fotografijom želim pri­ka­za­ti kako se odno­si­mo pre­ma proš­los­ti i kako ta proš­lost obli­ku­je našu sadaš­njost i buduć­nost. Cilj mi je osvi­jes­ti­ti gle­da­te­lje o važ­nos­ti kri­tič­kog pro­miš­lja­nja povi­jes­ti i potak­nu­ti ih da pre­poz­na­ju slo­že­ne odno­se izme­đu proš­lih doga­đa­ja i nji­ho­vih suvre­me­nih reflek­si­ja. Kroz medij foto­gra­fi­je poku­ša­vam dati aktiv­ni dopri­nos pro­pi­ti­va­nju kako proš­lost obli­ku­je naš iden­ti­tet“, piše Petković.

Izložba je dio poprat­nog pro­gra­ma 71. Pulskog film­skog fes­ti­va­la i može se raz­gle­da­ti do 18. kolovoza.