71. Pulski filmski festival: Pula PRO za filmaše

B. V.

03.07.2024.

Ovogodišnji Pulski film­ski fes­ti­val pred­stav­lja opse­žan i zanim­ljiv pro­gram Pula PRO nami­je­njen film­skim pro­fe­si­onal­ci­ma i stu­den­ti­ma fil­ma jer uz čak četi­ri pit­c­hin­ga pred struč­nim žiri­ji­ma dono­si i Pulski film­ski forum na kojem će glav­ne teme disku­si­ja biti vid­lji­vost doma­će kine­ma­to­gra­fi­je i pobolj­ša­nje dis­tri­bu­cij­skih stra­te­gi­ja. Pula PRO odr­ža­va se u dru­goj polo­vi­ci Festivala od 15. do 18. srp­nja, a ugos­tit će broj­ne doma­će i ino­zem­ne struč­nja­ke iz film­ske indus­tri­je. Voditeljica pro­gra­ma Pula Pro je pro­du­cen­ti­ca Selma Mehadžić s dugo­go­diš­njim iskus­tvom u pro­duk­ci­ji fes­ti­va­la, dis­tri­bu­ci­ji fil­mo­va i kinoprikazivaštvu.

Razvoj i pla­sman projekata

Dio pro­gra­ma Pula PRO nami­je­njen razvo­ju i pla­sma­nu pro­je­ka­ta sas­to­ji se od neko­li­ko raz­li­či­tih i spe­ci­ja­li­zi­ra­nih pit­c­hing pro­gra­ma. Cilj je omo­gu­ći­ti film­skim pro­fe­si­onal­ci­ma kva­li­tet­no pred­stav­lja­nje pro­je­ka­ta pred struč­nim žiri­ji­ma, kao i osi­gu­ra­ti pot­po­ru za nji­hov dalj­nji razvoj u obli­ku radi­onič­kih pro­gra­ma, nov­ča­nih i pro­duk­cij­skih nagrada.

Program “Filmovi u nas­tan­ku” nami­je­njen je hrvat­skim i manjin­skim dugo­me­traž­nim pro­jek­ti­ma čiji je zavr­še­tak pla­ni­ran unu­tar slje­de­ćih godi­nu dana. Za naj­bo­lje pro­jek­te pre­ma odlu­ci žiri­ja kojeg čine Nicola Marzano (film­ski selek­tor i pro­du­cent), Alen Munitić (direk­tor FMFS‑a), Milan Stojanović (pro­du­cent) osi­gu­ra­ne su tri nagra­de: nov­ča­na nagra­da u izno­su od 6.000 eura koju spon­zo­ri­ra Brijuni Rivijera, nagra­da češkog stu­di­ja Sleepwalker koja uklju­ču­je pos­t­pro­duk­cij­ske uslu­ge obra­de zvu­ka u vri­jed­nos­ti od 10.000 eura te nagra­da slo­ven­skog stu­di­ja Teleking koja uklju­ču­je pos­t­pro­duk­cij­ske uslu­ge obra­de sli­ke i zvu­ka u vri­jed­nos­ti od 3.000 eura. Za pit­c­hing je oda­bra­no osam pro­je­ka­ta, a oni će sudje­lo­va­ti u radi­onič­kom pro­gra­mu za pri­pre­mu nas­tu­pa. Mentorirat će ih pro­du­cen­ti­ca Ena Rahelić, ina­če vodi­te­lji­ca indus­trij­skog pro­gra­ma Međunarodnog film­skog fes­ti­va­la u Vilniusu.

Popis pro­je­ka­ta “Filmovi u nas­tan­ku”: “Prašina u vitri­ni”, r. Daniel Pavlić, “Nešto jače od mene” r. Danilo Šerbedžija, “Ispod jabu­ke” r. Lucija Brkić, “Koke” r. Igor Jelinović, “Južina” r. Ante Marin, “Ljudi u mojoj kući” r. Tatjana Božić, “Bez zamje­re” r. Lucija Marčec, “Dobra dje­ca” r. Filip Peruzović.

Program “Scenarij kino­hi­ta” moti­vi­ran je potre­bom za dje­li­ma koja su podjed­na­ko atrak­tiv­na fes­ti­val­skoj, niš­noj i široj publi­ci. Pravo pri­ja­ve na pit­c­hing ima­le su isklju­či­vo većin­ske hrvat­ske pro­duk­ci­je svih rodo­va i žan­ro­va, a oda­bra­ni pri­ja­vi­te­lji, njih devet pred­sta­vit će svo­je pro­jek­te pred tro­čla­nim struč­nim žiri­jem u kojem su Goran Stolevski (reda­telj), Tena Štivičić (dra­ma­tur­gi­nja), Ines Žuljević (direk­to­ri­ca dis­tri­bu­ci­je, Blitz). Najboljem pro­jek­tu pri­past će nov­ča­na nagra­da u izno­su od 10.000 eura koju osi­gu­ra­va­ju dis­tri­bu­ter­ska tvrt­ka Blitz i Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar. Svi oda­bra­ni fina­lis­ti sudje­lo­vat će u radi­onič­kom pro­gra­mu za pri­pre­mu nas­tu­pa pod vod­stvom pro­du­cen­ti­ce Vanje Jambrović.

Popis pro­je­ka­ta “Scenarij kino­hi­ta”: “Evan & Hm” Mia Pećina Drašković, “Bambina” Ana Tonković, “Moj (možda pos­ljed­nji) Božić” Bruno Mustić i Voja Lepojević, “Pijetao koji je pao s neba” Višnja Skorin, “Bilo jed­nom u Splitu” Mladen Stanić, “Sezona” Katarina Radetić i Andrej Korovljev, “Štrigun” Goran Dukić, “Projekt Palma” Daria Stilin, “Trebat ćemo veći brod” Igor Šeregi.

Pulski film­ski fes­ti­val ove godi­ne pred­sta­vio je i prvi među­na­rod­ni radi­onič­ki i pit­c­hing pro­gram “Make the Scene!” nas­tao u surad­nji s medij­skom kom­pa­ni­jom United Media. Namijenjen je razvo­ju sce­na­ri­ja tele­vi­zij­skih seri­ja, a pro­jek­ti su pri­jav­lji­va­ni iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije, Mađarske, Slovačke, Češke, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunjske, Italije i Austrije. Prvi modul ovog pro­gra­ma odr­žan je onli­ne, a s auto­ri­ma oda­bra­nih 6 pro­je­ka­ta već je radio grč­ki sce­na­rist Nicos Panayotopoulos. Tijekom Festivala bit će odr­žan radi­onič­ki pro­gram uži­vo te pit­c­hing pred struč­nim žiri­jem u kojem su Nataša Buljan (direk­to­ri­ca razvo­ja sce­na­ri­je United Medije), Miroslav Mogorović (pro­du­cent), Goran Bogdan (glu­mac). Najboljem pro­jek­tu pri­past će nagra­da od 10.000 eura i pri­li­ka za dalj­nji razvoj pro­jek­ta koju će osi­gu­ra­ti medij­ska kom­pa­ni­ja United Media.

Popis pro­je­ka­ta “Make the Scene!”: “Deconstruction” (Bugarska) – Plamena Velkovsky, “To The Movies!” (Bugarska) – Kristian Stoichev, Boris Rachev i Boris Krastin, “You have to live somewhe­re” (Hrvatska) – Sanja Milardović, “Rainbow” (Srbija) – Srđan Anđelić, “Wonderful” (Srbija) – Isidora Veselinović, Katarina Mitrović i Vladimir Tagić, “Dert” (Srbija) – Katarina Krstić.

Za auto­re doma­ćih tele­vi­zij­skih pro­je­ka­ta pokre­nut je novi pit­c­hing pro­gram “TV HIT” s ciljem da im se na Festivalu osi­gu­ra dodat­na pri­li­ka za pred­stav­lja­nje i podr­ška za dalj­nji razvoj. Odabrani pro­jek­ti svih žan­ro­va i for­ma­ta (igra­ni, doku­men­tar­ni, for­ma­ti za mla­de) koji su nami­je­nje­ni za pri­ka­zi­va­nje na tele­vi­zi­ja­ma bit će pred­stav­lje­ni pred ured­ni­ci­ma naci­onal­nih tele­vi­zij­skih kuća, a auto­ri oda­bra­nih pro­je­ka­ta bit će pozva­ni da sudje­lu­ju u pri­prem­nom radi­onič­kom pro­gra­mu. U žiri­ju su Zrinka Jankov (Nova TV), Nana Šojlev (HRT) i Ana Bižić (RTL).

Popis pro­je­ka­ta “TV HIT”: “Ananasi, rek­la­ma i neko­li­ko gra­ma” Nevio Marasović, “Mišolovka za dva glum­ca” Goran Kulenović, “Kontraupravljanje” Aldo Tardozzi, “Lijepe naše” Nataša Dangubić i Zrinka Šamija, “Zlice s uli­ce” Ivana Šerić i Sara Škrlec, “Naša pos­la” Andrija Mardešić, “U ime oca” Ines Pletikos, “Za šaku jada” Jasna Nanut.

Pulski film­ski forum

Jačanje dija­lo­ga i raz­mje­ne struč­nih zna­nja unu­tar audi­ovi­zu­al­ne zajed­ni­ce glav­ni je cilj “Pulskog film­skog foru­ma” u kojem će kroz susre­te, raz­go­vo­re i pane­le pred­stav­ni­ci audi­ovi­zu­al­ne zajed­ni­ce pred­sta­vi­ti kva­li­tet­ne prak­se i pozi­tiv­ne tren­do­ve u podru­čju dis­tri­bu­ci­je, pla­sma­na i pro­mo­ci­je doma­ćih i regi­onal­nih fil­mo­va. Namjera nam je stvo­ri­ti okvir za kva­li­tet­nu ras­pra­vu unu­tar koje će biti mogu­će iden­ti­fi­ci­ra­ti aktu­al­ne pro­ble­me, ali i poten­ci­jal­na rješenja.

Okrugli stol: Ima li živo­ta nakon premijere?

Sve je učes­ta­li­je da doma­ći i neza­vis­ni nas­lo­vi u naci­onal­nu dis­tri­bu­ci­ju kre­ću s nedos­tat­nim bro­jem ter­mi­na i kina što se nega­tiv­no odra­ža­va na ukup­ne rezul­ta­te gle­da­nos­ti. Nedostatak reper­to­ar­nih kina u Zagrebu tako­đer je jed­na od goru­ćih tema u audi­ovi­zu­al­noj zajed­ni­ci. Zbog sve­ga ovo­ga mno­gi akte­ri upu­ću­ju na važ­nost isko­ri­šta­va­nja poten­ci­ja­la Kino mre­že koja okup­lja pede­se­tak neo­vis­nih kino­pri­ka­zi­va­ča. Može li se osmis­li­ti sus­tav eva­lu­aci­je (broj­ča­ni i pro­gram­ski kri­te­ri­ji, finan­cij­ska sti­mu­la­ci­ja) koji bi čla­no­ve mre­že potak­nuo da u većoj mje­ri pro­gra­mi­ra­ju hrvat­ski i neza­vis­ni film? Mogu li se i mul­ti­plek­si uklju­či­ti u rje­ša­va­nje pro­ble­ma osi­gu­ra­va­njem spe­ci­ja­li­zi­ra­nog ekra­na? Odgovori na ova pita­nja u sre­di­štu su ovog okru­glog sto­la na kojem će govo­ri­ti pred­stav­ni­ci Kino mre­že, HAVC‑a, mul­ti­plek­sa i dis­tri­bu­te­ra doma­ćih i neza­vis­nih naslova.

Okrugli stol: Jedan za sve – zas­tup­lje­nost doma­ćeg fil­ma na među­na­rod­nim festivalima

Zadnjih neko­li­ko godi­na zapa­ža­mo veli­ke uspje­he doma­ćeg fil­ma na među­na­rod­nim fes­ti­va­li­ma. Koliko uspjeh jed­nog fil­ma otva­ra vra­ta cije­loj kine­ma­to­gra­fi­ji i pos­to­je li meha­niz­mi koji mogu osi­gu­ra­ti bolju vid­lji­vost i pla­sman doma­ćeg fil­ma? Male kine­ma­to­gra­fi­je sasvim sigur­no teže pro­na­la­ze put u natje­ca­telj­ske pro­gra­me veli­kih fes­ti­va­la, ali na koji način mogu kon­ku­ri­ra­ti veli­kim zem­lja­ma i razvi­je­ni­jim kine­ma­to­gra­fi­ja­ma? Koje su stra­te­gi­je i pos­to­je li tren­do­vi i teme koji­ma može­mo osi­gu­ra­ti bolju pri­sut­nost i vid­lji­vost? Je li pri­sus­tvo među­na­rod­nih selek­to­ra na doma­ćem tere­nu nuž­no za bolje razu­mi­je­va­nje i doživ­ljaj kine­ma­to­gra­fi­je. S ciljem da odgo­vo­ri­ma na ova i broj­na dru­ga pita­nja te iden­ti­fi­ci­ra­mo kva­li­tet­ne prak­se, na ovom okru­glom sto­lu ugos­tit ćemo među osta­lim selek­to­re A fes­ti­va­la i doma­će auto­re s iskus­tvom u među­na­rod­nom pla­sma­nu filmova.

Tribina u orga­ni­za­ci­ji Društva hrvat­skih film­skih auto­ra i pro­du­ce­na­ta: Cijena strasti

Kako strast pre­ma fil­mu kojom smo mi auto­ri nemi­nov­no “zara­že­ni” utje­če na naše men­tal­no zdrav­lje i egzis­ten­ci­ju, a pos­lje­dič­no i na naš kre­ativ­ni izra­žaj i samu kine­ma­to­gra­fi­ju? Usporedba s uvje­ti­ma rada u film­skim indus­tri­ja­ma dru­gih EU zema­lja. Je li mogu­će osi­gu­ra­ti egzis­ten­ci­ju auto­ra i dru­gih nosi­te­lja pra­va kroz kolek­tiv­no ostva­ri­va­nje autor­skog pra­va i srod­nih pra­va? Na koje pote­ško­će naila­ze orga­ni­za­ci­je za kolek­tiv­no ostva­ri­va­nje pra­va i koje pro­ble­me dije­le s kole­ga­ma iz slič­nih udru­že­nja u regi­ji? Koja je cije­na stras­ti bav­lje­nja fil­mom, kako pobolj­ša­ti polo­žaj i uvje­te rada za auto­re, ujed­no osna­ži­ti hrvat­sku kine­ma­to­gra­fi­ju kako bi rav­no­prav­no kon­ku­ri­ra­la na europ­skom tržištu?

Nagrada kino mreže

Na lanj­skom Pulskom film­skom fes­ti­va­lu uspos­tav­lje­na je nagra­da Kino mre­že koju pred­stav­ni­ci neza­vis­nih kino­pri­ka­zi­va­ča dodje­lju­ju naj­bo­ljem hrvat­skom fil­mu pre­mi­jer­no pri­ka­za­nom na Festivalu, a cilj joj je bio istak­nu­ti nas­lov koji ima naj­ve­ći poten­ci­jal za pri­ka­zi­va­nje u kini­ma te na taj način pomo­ći u pro­mo­ci­ji nas­lo­va kod publi­ke. U ovo­go­diš­njem žiri­ju su pred­stav­ni­ci kino­pri­ka­zi­va­ča Maja Holek (POU Koprivnica), Jelena Svirčić (Art-kino Arsen, Šibenik), Nataša Šimunov (Kino Valli, Pula), a ove godi­ne isti žiri dodi­je­lit će nagra­du i fil­mu u među­na­rod­nom pro­gra­mu. Nagrađenim fil­mo­vi­ma bit će osi­gu­ra­ne nagra­de kao poti­caj dis­tri­bu­ci­ji poput ogla­ši­vač­kog pros­to­ra i mini­mal­nog bro­ja ekra­na u prvom tjed­nu dis­tri­bu­ci­je. Festival ovom surad­njom s Kino mre­žom nas­to­ji dopri­ni­je­ti kva­li­tet­noj komu­ni­ka­ci­ji i surad­nji pri­ka­zi­va­ča i dis­tri­bu­te­ra te kon­kret­nim pri­mje­rom utje­ca­ti na dalj­nje pozi­tiv­ne prak­se u dis­tri­bu­ci­ji filmova.

Studentski pro­gram

Pulski film­ski fes­ti­val u svom film­skom pro­gra­mu pred­stav­lja selek­ci­ju doma­ćih stu­dent­skih fil­mo­va, a dodat­nim edu­ka­tiv­no-diskur­ziv­nim sadr­ža­jem svo­joj cje­lo­kup­noj stu­dent­skoj publi­ci želi omo­gu­ći­ti bolje umre­ža­va­nje i pri­li­ku za stje­ca­nje novih zna­nja i prak­si. Ove godi­ne u sklo­pu indus­trij­skog pro­gra­ma Pula PRO odr­žat će se raz­go­vor s reda­te­lji­ma Dainom Oniunas-Pusić (Tuesday, pro­gram Popularna Pula) i Goranom Stolevskim (Domaćinstvo za počet­ni­ke, Glavni pro­gram manjin­skih kopro­duk­ci­ja) koji će vodi­ti stu­den­ti Noa Nikolić i Tibor Vukelić. Daina i Goran podi­je­lit će svo­ja iskus­tva rada u ame­rič­kim, bri­tan­skim i aus­tral­skim pro­duk­ci­ja­ma, iskus­tvom dis­tri­bu­ci­je fil­mo­va s pres­tiž­nim ame­rič­kim dis­tri­bu­te­ri­ma kao što su A24 i Universal (Focus Features) te na koji je način na nji­ho­vo umjet­nič­ko saz­ri­je­va­nje utje­ca­lo odras­ta­nje i/ili obra­zo­va­nje u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji.