Art Panoptikum LII u Gradskoj radionici

B. V.

02.07.2024.

Pedeseti i dru­gi Art Panoptikum posve­ćen aktu­al­nim izlož­ba­ma suvre­me­ne umjet­nos­ti u svi­je­tu odr­žat će se u čet­vr­tak, 4. srp­nja u 20.30 sati, na otvo­re­nom vrt­nom pros­to­ru Gradske Radionice na Stoji.

Na počet­ku pred­sta­vit će se samos­tal­na izlož­ba pod nazi­vom „Ilé Oriaku“ s zadiv­lju­ju­ćom kolek­ci­jom isklju­či­vo novih rado­va ame­rič­ko-nige­rij­ske vizu­al­ne umjet­ni­ce Toyin Ojih Odutola, koja je do 1. ruj­na otvo­re­na u Kunsthalle Basel. Njezin jedins­tven stil slo­že­nog ozna­ča­va­nja i raskoš­ne kom­po­zi­ci­je na novi način pro­miš­lja­ju kate­go­ri­ju i tra­di­ci­ju por­tre­ti­ra­nja i pripovijedanja.

Zatim sli­je­di osvrt na nedav­no zavr­še­nu izlož­bu fran­cu­skog umjet­ni­ka Raphaela Barontinia „I live a jour­ney of a tho­usand years“ u Currier Museum u Manchesteru u Sjedinjenim Državama na kojoj je pred­stav­lje­no 20-ak nje­go­vih rado­va. U sti­lu kola­ža koji kom­bi­ni­ra foto­gra­fi­ju, sito­ti­sak, sli­kar­stvo i digi­tal­ne prin­to­ve, Barontini pos­tav­lja sli­ke koje daju novi pogled na povi­jest dok pro­pi­tu­je sam sta­tus sli­ke u muze­ju i jav­nom prostoru.

Potom će se pri­ka­za­ti pre­gled­na izlož­ba pod nazi­vom „Maresias“ bra­zil­ske umjet­ni­ce Beatriz Milhazes koja pra­ti evo­lu­ci­ju nje­zi­na umjet­nič­kog pris­tu­pa tije­kom pos­ljed­nja četi­ri deset­lje­ća, a pos­tav­lje­na je do 29. ruj­na u gale­ri­ji Tate St. Ives u Velkoj Britaniji. Milhazes je poz­na­ta po inten­ziv­no šare­nim aps­trak­t­nim plat­ni­ma koja daju dojam spon­ta­nos­ti, ali nje­ne kom­po­zi­ci­je su ipak paž­lji­ve i promišljene.

Sljedeća je samos­tal­na izlož­ba bra­zil­ske umjetnice/umjetnika Joti Mombaçi pod nazi­vom „Material Girl/ All That You Touch“, koja pra­ti neli­ne­ar­ni put nje­ne mul­ti­dis­ci­pli­nar­ne prak­se, a odvi­ja se u Centre d’Art Contemporain Genève do 8. ruj­na. Izložba isti­če kon­cep­tu­al­no for­mal­ni nek­sus u ranim rado­vi­ma, usre­do­to­čen na tije­lo, ges­tu, govor i pisa­nu riječ i evo­lu­ci­ju tog nek­su­sa u novi­jim ostvarenjima.

Dalje je na redu veli­ka retros­pek­tiv­na izlož­ba aus­trij­ske sli­ka­ri­ce Marthe Jungwirth koja je do 22. ruj­na pos­tav­lje­na u Guggenheim muzej u Bilbau. Na izlož­bi se pri­ka­zu­je 70 rado­va, od nje­nih naj­ra­ni­jih crte­ža koji istra­žu­ju gra­ni­cu izme­đu repre­zen­ta­ci­je i aps­trak­ci­je, do nedav­ne seri­je rado­va ins­pi­ri­ra­nih Franciscom de Goyom i Édouardom Manetom.

Nakon toga bit će riječ o retros­pek­tiv­noj izlož­bi juž­no­afrič­kog umjet­ni­ka Gavin Jantjesa pod nazi­vom „To Be Free! A Retrospective 1970 – 2023” sa sto­ti­njak gra­fi­ka, crte­ža i sli­ka, koja je do 1. ruj­na pos­tav­lje­na u Whitechapel gale­ri­ji u Londonu. Oslanjajući se na osob­no iskus­tvo, on istra­žu­je ulo­gu umjet­nos­ti u pro­mi­ca­nju ljud­skih pra­va, slo­bo­de izra­ža­va­nja i kul­tur­nog razumijevanja.

Program će zavr­ši­ti pri­ka­zom dje­lo­va­nja japan­skog arhi­tek­te Riken Yamamotoa kojem je ove godi­ne dodi­je­lje­no naj­ve­će svjet­sko priz­na­nje u arhi­tek­tu­ri Pritzkerova nagra­da. On je uspio stvo­ri­ti arhi­tek­tu­ru i kao poza­di­nu i kao pred­nji plan sva­kod­nev­nog živo­ta, bri­šu­ći gra­ni­ce izme­đu jav­nih i pri­vat­nih dimen­zi­ja i umno­ža­va­ju­ći moguć­nos­ti za spon­ta­no upoz­na­va­nje lju­di, kroz pre­ciz­ne, raci­onal­ne stra­te­gi­je projektiranja.

Program Art Panoptikum u orga­ni­za­ci­ji Gradske radi­oni­ce pri­pre­ma i vodi Boris Bogunović, a pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja te Grad Pula dok je ulaz na sva doga­đa­nja otvo­ren i bes­pla­tan za sve.