Četvrt stoljeća umaškog Zlatnog lava

Tekst Marko ŠORGO • Fotografije Marko ŠORGO i arhiva Zlatnog lava

01.07.2024.

Umagu se u pone­dje­ljak 24. lip­nja odr­ža­lo otvo­re­nje 25. izda­nja fes­ti­va­la Zlatni lav. Kazalište slo­vi kao vrlo sku­pa umjet­nost, pogo­to­vo kad je kva­li­te­ta na viso­koj razi­ni, pa si ga zato manja mjes­ta obič­no ne mogu pri­ušti­ti. U gra­du koji je ina­če poz­nat po teni­su, odr­ža­va se među­tim jed­nom godiš­nje i ova­kav zna­ča­jan kul­tur­ni doga­đaj, odnos­no fes­ti­val komor­nog kazališta.

Predstave koje su se natje­ca­le ove godi­ne bro­je jed­nog do pet glu­ma­ca, a one dola­ze iz tri­ju drža­va i izvo­de se na isto toli­ko jezika.

Teme i izazovi

„Zlatarevo zla­to“ je ovo­go­diš­nja tema, a sva­ki komor­ni ansambl koji dola­zi iz svo­jeg matič­nog teatra je poku­šao tu temu raz­ra­di­ti, istra­ži­ti i pre­zen­ti­ra­ti u nadi da će pogo­di­ti ukus žiri­ja i svo­jom izved­bom osvo­ji­ti tro­fej Zlatni lav. „Zlatarovo zla­to“ je roman čija je rad­nja smje­šte­na u Zagrebu, a odvi­ja se kroz povi­jes­nu i lju­bav­nu tema­ti­ku. Radnju pokre­će pohle­pa, nasi­lje, poho­ta, te sukob gra­đans­tva i plemstva.

Prvoga dana je pred­stav­lje­na dra­ma nazva­na „Adam i Eva“, a izve­li su je ama­ter­ski glum­ci Umaškog Studija. Vrtlog stras­ti izme­đu dvo­je glav­nih liko­va, neiz­bjež­no ih vodi do smr­ti, do oba­le rije­ke Stiks, ali i dalje. Autor dje­la je Miroslav Krleža.

Druge je veče­ri bio red na umjet­nost šama­ra­nja samog sebe. Preciznije reče­no, „Sbadabeng“ je ime never­bal­nog per­for­man­sa sa ele­men­ti­ma mimi­ke, humo­ra, te glaz­be koja nas­ta­je udar­ci­ma i trlja­njem dla­no­va. Autor i izvo­đač je Anselmo Luisi, diplo­mi­ra­ni glaz­be­nik. Ova predstava/izvedba nema fabu­lu ni sce­no­gra­fi­ju, a autor koji je ujed­no i izvo­đač, je sam sa svo­jim ritmom.

Razlog zašto se pri­ja­vio, te zašto je prim­ljen, iako je zada­na tema knji­žev­nog karak­te­ra, vje­ro­jat­no je puno širi od onog što gle­da­telj može pomis­li­ti, odnos­no da je smi­sao samog fes­ti­va­la umjet­nost i uključivost.

Sljedeći je na pro­gra­mu bio kaza­liš­ni komad nazvan “O sne­gu in lju­bez­ni”. Redatelj je Tadej Pišek. Predstava ima poli­tič­ki ele­ment u svo­joj pri­či, te snaž­ne rije­či, glaz­bu i kore­ogra­fi­ju. U čet­vr­tak je nas­tu­pio dvo­jac Jirsak/Jakir. Predstava koju su izve­li jako zah­tjev­na, kako za gle­da­te­lje, tako vje­ro­jat­no i za glum­ce. Putovanje koje glav­ni lik zapo­či­nje uz svo­ju part­ne­ri­cu suoča­va ga s teškim pro­ble­mom euta­na­zi­je. Glumci su u izved­bi ulo­ži­li eks­trem­no mno­go energije.

Sljedeća na izved­bi je bila dra­ma sa ele­men­ti­ma kome­di­je u reži­ji Barbare Rocco koja nosi naziv „Art“. Iz naiz­gled povr­š­ne teme, tro­je liko­va kre­ću u pre­is­pi­ti­va­nju među­sob­nih odno­sa do ruba pucanja.

Lav je za svo­ju pos­ljed­nju večer imao duodra­mu “Majka i dije­te” koju je napi­sao nor­ve­ža­nin Jon Fosse. Dvojac se, vje­ro­jat­no potak­nut viso­kom pro­fe­si­onal­noš­ću glu­mi­ce Jadranke Đokić, mak­si­mal­no spus­tio u svo­je ulo­ge. Fosseovi su tek­s­to­vi her­me­tič­ki, pa je ten­zi­ja izme­đu liko­va stvo­re­na isto­vre­me­no željom za komu­ni­ka­ci­jom među liko­vi­ma, a isto­vre­me­no zatom­lja­va­nju vlas­ti­tih osje­ća­ja, vrlo kon­zis­tent­na. Tenzija se osje­ća i u odno­su na gledatelje.

 

 

Zlatnog lava otvo­rio je uma­ški gra­do­na­čel­nik Vili Bassanese, a zatvo­rio pred­sjed­nik grad­skog vije­ča Ivan Belušić.

Zatvaranje i pro­gla­še­nje pobjednika

U nedje­lju 30. Lipnja je na otvo­re­nom odr­ža­no pro­gla­še­nje pobjed­ni­ka, i to pre­ma gla­so­vi­ma struč­nog žiri­ja, te oda­bi­ru gle­da­te­lja. Predstava koju je publi­ka oda­bra­la kao naj­bo­lju je “Adam i Eva”, sli­je­di “Art”, a tre­će mjes­to je zauze­la “O sne­gu in ljubezni”.

Stručni žiri je nagra­dio Helenu Minić Matanić za nje­no por­tre­ti­ra­nje lika nazva­nog Ivana u pred­sta­vi „Art“. Nagrađen je i pro­jekt umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je SKOP, nazvan Mindpolis 1.0, čiji je reda­telj Nenad Glavan. Glavan je ista­kao da je nje­go­va pred­sta­va izme­đu osta­lih, posve­će­na i nje­go­vim pri­ja­te­lji­ma stra­da­lim od late­ral­ne skle­ro­ze. Mindpolis tra­ži sim­bo­li­ku imo­bil­nos­ti, odnos­no otpo­ru pro­mje­ni, a bol­ne i teške pro­mje­ne su nuž­ne ovom cije­lom kon­ti­nen­tu, zaklju­ču­je. Ova pred­sta­va kroz digi­tal­nu inte­rak­ci­ju vodi glav­nog lika u ale­go­rij­sku Odiseju do oslo­bo­đe­nja i opre­dje­lje­nja, te se uz neke poli­tič­ke refe­ren­ce svo­di na osnov­na bioetič­ka pita­nja, dodaje.

Treći zlat­ni lav je pri­pao pred­sta­vi na slo­ven­skom jezi­ku, o „Snegu in lju­bez­ni“, a pre­uzeo ga je Marijan Peternel, pija­nist na pred­sta­vi, te autor glazbe.

Konačno je pro­gla­šen dobit­nik Grand Prixa, a to je pred­sta­va „Adam i Eva“. Predstavu je izveo ansambl Dramskog Studija Umag, a čine ga Goran Jurica, Caterija Vižintin, Luana Kličić, Milica Marković, te Anastazija Piteša. Režiju i kore­ogra­fi­ju pot­pi­su­je Dami Zlatar Frey. Uručenjem Zlatnog Lava, okon­ča­no je još jed­no izda­nje isto­ime­nog festivala.