Cinemaniac – Misliti film 2024. u galeriji Novo

B. V.

10.07.2024.

Otvorenje izlož­be Cinemaniac 2024. – Misliti film, „Stéphan Crasneanscki: Ono što ostav­lja­mo za sobom – Iz arhi­va Jean-Luca Godarda“ bit će odr­ža­no u petak, 12. srp­nja u 20 sati, u pul­skoj gale­ri­ji Novo. Nakon pre­mi­jer­nog pred­stav­lja­nja u MMSU – Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci, te izlož­be u Apoteci – pros­tor za suvre­me­nu umjet­nost, izlož­ba se nas­tav­lja u Galeriji Novo u sklo­pu Cinemanica 2024. – Milsiti film, a osta­je otvo­re­na do 21. srp­nja 2024.

Cinemaniac Misliti film na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu novo je mjes­to izla­ga­nja nado­pu­nje­ne i pro­ši­re­ne izlož­be više­me­dij­skog umjet­ni­ka Stéphana Crasneansckog nakon razot­kri­va­nja Godardovih kuti­ja, izlož­bom koja je zapo­če­la u Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci.

Izložba okup­lja seri­ju foto­gra­fi­ja koje uok­vi­ru­ju knji­ge, kola­že, film­ske i video arhi­va­li­je iz osob­nog  arhi­va anto­lo­gij­skog reda­te­lja, uz pred­stav­lja­nje foto-knji­ge Ono što ostav­lja­mo za sobom, te isto­ime­nog film­skog dje­la, u dija­lo­gu s video radom Četiri kar­di­nal­na vremena.

Naslov knji­ge, videa i zvuč­ne kom­po­zi­ci­je „Ono što ostav­lja­mo za sobom | Iz arhi­va Jean-Luca Godarda“ sli­je­di tra­go­ve rizo­mat­skih među­pros­to­ra umjet­nič­ko-kus­to­skog istra­ži­va­nja Stéphana Crasneansckog i nje­go­va eks­pe­ri­men­tal­nog Soundwalk Collective nakon što ga je 2014. Godardov sni­ma­telj zvu­ka François Musy uveo u nepre­gled­no čuva­li­šte Godardova film­skog sto­lje­ća, smje­šte­no u fran­cu­skom Cantalu. Beskrajne seri­je kar­ton­skih kuti­ja kla­si­fi­ci­rao je i zapa­ki­rao sam Godard, bez nazi­va i bez bro­je­va. Kutije je ras­tvo­rio Crasneanscki tran­s­pa­ren­ci­ja­ma i sje­no­vi­tim zrca­lje­nji­ma tek­s­ta, slo­je­vi­tim pre­ta­pa­nji­ma i višes­tru­kim eks­po­zi­ci­ja­ma, izre­zi­va­njem i para­njem nađe­nih sli­ka. To je sfin­ga nepo­mič­ne foto­gra­fi­je, pisao je Serge Daney o Godardovim zaus­tav­lje­nim sli­ka­ma. Rastvorene klap­ne dup­kom punih kar­ton­skih kuti­ja otkri­va­ju gor­nje slo­je­ve gus­tih nas­lov­ni­ca knji­ga, bilje­ža­ka, izre­za­ka, kuti­je film­skih rola, vide­oka­ze­ta, mag­ne­to­fon­skih vrp­ci, kuti­je spi­sa i ski­ca, tran­s­pa­ren­ci­ja i kola­ža, foto­gra­fi­ja i mapa, bla­go arte­fa­ka­ta koji su bili mate­ri­ja­li film­skih (pri)povijesti pos­li­je filma.

Godardove sfin­ge supos­tav­lja­ju kolaž­ne tran­s­pa­ren­ci­je povi­jes­ti fil­ma i povi­jes­ti umjet­nos­ti,  od Goyine Gole Maje (La maja des­nu­da), do Georgesa de la Toura, pre­mon­ti­ra­ne mizan­s­ce­ne Botticellijeve obra­de Apelove Klevete (Calunnia), ili Munchova crteža.

Stéphan Crasneanscki je fran­cu­ski mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni umjet­nik, razvi­ja­ju­ći kon­cep­tu­al­ne, tran­s­na­ci­onal­ne, izved­be­ne, diskur­ziv­ne umjet­nič­ke prak­se u raz­li­či­tim medi­ji­ma – od umjet­nič­kih ins­ta­la­ci­ja, ple­sa, glaz­be i fil­ma do knji­ga, ana­log­nih i digi­tal­nih nosa­ča zvu­ka. Među surad­ni­ci­ma bili su: Patti Smith, Abel Ferrara, Jean-Luc Godard, Jean-Luc Nancy, Charlotte Gainsbourg, Nan Goldin, Willem Dafoe, Wim Wenders, Jean Nouvel, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert. Izlagao je u među­na­rod­ni ins­ti­tu­ci­ja­ma poput Opéra de Lyon, KW Institute of Contemporary Art, Barbican Centre, Berghain, Centre Georges Pompidou, MUDAM, MuCEM, Museo Madre, New Museum, Palazzo Reale Milan, documenta14 u Ateni i Kasselu, Manifesta 12 Palermo i dr.

Kustosice izlož­be su Tanja Vrvilo i Branka Benčić. Realizirano u surad­nji: Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti Rijeka i Filmskih muta­ci­ja: Festivala nevid­lji­vog fil­ma – EVIDENCIJE (Film-pro­tu­film)

Partneri: Pula Film Festival, Soundwalk Collective, Studio Naegeli, Udruga Metamedij Organizacija: Apoteka – Prostor za suvre­me­nu umjet­nost, Udruga Metamedij

Podrška: Grad Pula, Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Zaklada Kultura nova, Istarska županija.