Ljeto Indije u Istri

Indijska predstava „Ram Ki Shaktipooja“ u Novigradu

Tekst i fotografije Marko ŠORGO

04.07.2024.

Kazališna pred­sta­va nazi­va „Ram Ki Shaktipooja“ i pod­nas­lo­va Ramino obo­ža­va­nje boži­ce moći igra­la je u uto­rak, 2. srp­nja u CMIK‑u – novi­grad­skom cen­tru za mani­fes­ta­ci­je i kul­tu­ru. Događaj je dio opšir­ne mani­fes­ta­ci­je Ljeto Indije u Istri, a nas­ta­la je uz surad­nju vele­pos­lans­tva ove veli­ke zemlje.

Pozadina i sadržaj

Predstava se vrti oko prin­ca rat­ni­ka nazva­nog Rama, za kojeg se u mito­lo­gi­ji sma­tra da je bio rein­kar­na­ci­ja pla­vog boga Višnua jed­nog od naj­z­na­čaj­ni­jih božans­tva. Glavni lik je vla­dao pokra­ji­nom Ayodhya u kra­lje­vi­ni Kozali. Ovaj sans­krt­ski ep se pri­pi­su­je Valmikiju, a nje­ga se sma­tra prvim Indijskim pjes­ni­kom. Predstavu igra četi­ri glu­ma­ca, uz snim­lje­nu glaz­be­nu pod­lo­gu. Tradicijom, tako može­mo opi­sa­ti ovu izved­bu, jer se teme­lji na doživ­lja­ji­ma glav­nog lika koji su zapi­sa­ni u 48 tisu­ća sti­ho­va. Kazališna sku­pi­na koja izvo­di pred­sta­vu se zove Roopvani, a sre­di­šte joj je u gra­du Varanasi, vjer­skom sre­di­štu hin­du­iz­ma. Redatelj i kore­ograf ovog doga­đa­ja je Vyomesh Shkula, koji je ina­če i pjesnik.

Rama je imao svo­jeg glav­nog anta­go­nis­tu, Ravana, te supru­gu Situ. Ravana je kralj oto­ka Lanke koji oti­ma ovu poto­nju, a glav­ni junak kre­će u boj da je oslo­bo­di. Ovaj dio pri­če, koji uklju­ču­je lju­bav, otmi­cu te rat, bla­go pod­sje­ća na ep Ilijada iako je četi­ri puta dulji. Nastup je pred­sta­vio novi­nar Kristijan Nemet na hrvat­skom i engle­skom jezi­ku uz vokal­nu prat­nju jed­nog od auto­ra. Povremeno je u toku pred­sta­ve neki od liko­va bio pla­vo osvjet­ljen, radi se naj­vje­ro­jat­ni­je o teh­nič­kom nači­nu pri­ka­zi­va­nja da tre­nut­no glu­mi vrhov­no božans­tvo Višnu, koje je sudi­onik događaja.

Duhovni ples­ni spek­takl opi­su­je kako je u toku bit­ke Rama pri­kup­ljao svo­ju men­tal­nu sna­gu, se spre­mao pri­ni­je­ti žrtvu božans­tvu da bi pos­pje­šio pobje­du i oslo­bo­dio volje­nu ženu, navo­di vodi­telj CMIK‑a. Riječ je o jed­nom od naj­važ­ni­jih žen­skih božans­ta­va, koja se zove Durga, te mu pri­ska­če u pomoć, mije­nja­ju­ći stra­nu. Tradicionalno je naime bila nak­lo­nje­na kra­lju Šri Lanke, gdje joj je i hram bio posve­ćen, a njen čin je pos­lje­di­ca uvre­de koja joj je nane­se­na otmi­com Site, jed­na od nje­nih utje­lov­lje­nja. Indija je ogrom­na zem­lja sa tisuć­ljet­nom kul­tu­rom i tra­di­ci­jom, ova ju komor­na pred­sta­va nas­to­ji pred­sta­vi­ti iz nji­ho­ve perspektive.

Ljeto Indije u Istri tra­je do 2. rujna.